Zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym dla Instytucji Finansowych (FRM) składa się ze specjalistów z dużym doświadczeniem sektorowym. Członkowie zespołu KPMG to osoby znające specyfikę zarządzania ryzykiem w dużych instytucjach kredytowych, jak również zespół konsultantów posiadających unikatowe kompetencje w specyficznych obszarach zarządzania ryzykiem.

Obserwowana od kryzysu finansowego z 2008 r. presja regulacyjna stawia przed klientami wyzwanie ciągłego procesu weryfikacji zgodności z nowymi wymogami prawa tworzonymi na poziomie unijnym i krajowym, jak również rekomendacjami dobrych praktyk przygotowywanymi przez samorządy branżowe. Dodatkowo, zmiany te często generują konieczność dostosowania struktury bilansu instytucji. Może to oznaczać m.in. konieczność sprzedaży portfeli, których efektem może być np. uwolnienie części kapitału.

Celem KPMG jest dostarczenie kompleksowych usług, które przy optymalnych nakładach, zapewnią realizację celów stawianych przez klientów.

Oferujemy dostosowanie procesów w celu zapewnienia zgodności z najnowszymi regulacjami i dobrymi praktykami oraz sporządzenie niezależnej opinii o wartości aktywów finansowych.

Zakres oferowanych usług obejmuje m.in.:

Doradztwo w zakresie sprzedaży i wyceny portfeli bankowych dla banków

Wsparcie dla banków w transakcjach wyceny i sprzedaży portfeli przeterminowanych oraz nieprzeterminowanych

Zmiany w wymogach nakładanych przez nadzór bankowy, zmiany wymogów kapitałowych i wymogów płynnościowych stanowią duże wyzwanie dla klientów z sektora bankowego. Dodatkowo w ostatnich latach obserwuje się w sektorze bankowym wzrost wolumenów sprzedawanych firmom zewnętrznym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów z sektora bankowego, którzy chcieliby ograniczyć swoje wewnętrzne funkcje windykacyjne, poprawić współczynnik adekwatności kapitałowej czy też poprawić strukturę swojego portfela kredytowego zespół doświadczonych doradców KPMG wspiera banki w transakcjach wyceny i sprzedaży portfeli przeterminowanych, jak również portfeli nieprzeterminowanych. Eksperci KPMG posiadają wieloletnie doświadczenie w procesie sprzedaży portfeli, które obejmuje wsparcie przy dużych transakcjach polegających na sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, portfeli przeterminowanych, czy pojedynczych wierzytelności.

Wsparcie dla klientów może obejmować min:

 • analizę wstępną i ocenę skutków rachunkowych i podatkowych rozważanych transakcji,
 • analizę różnych scenariuszy planowanych transakcji oraz ich wpływu na wyniki finansowe, poziom kapitałów, potencjał dywidendowy,
 • selekcję i strukturyzację portfela czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonych do sprzedaży,
 • przygotowaniu memorandum informacyjnego dla inwestorów,
 • aktywne wsparcie w dotarciu do największej liczby prospektywnych inwestorów zainteresowanych zakupem,
 • przygotowaniu materiałów do procesu due diligence i procesu sprzedaży,
 • wsparcie w negocjacjach z zainteresowanymi stronami,
 • współpracę z prawnikami w przygotowaniu istotnych dokumentów,
 • wsparcie na etapie ofertowania wiążącego i negocjacji warunków umownych.

Eksperci KPMG wspierają klientów w trakcie całego procesu, zapewniając transparentność procesu w założonych ramach czasowych, zgodnie z wymogami prawa i praktyką rynkową.   Pomagamy klientom spełnić oczekiwania wszystkich interesariuszy w zapewnieniu rzetelnego i przejrzystego procesu sprzedaży czy restrukturyzacji oraz zrozumieniu konsekwencji księgowych planowanych transakcji, które pozwalają podjąć optymalne decyzje dotyczące celów biznesowych organizacji i rachunkowości z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej.

Przeglądy modeli utraty wartości

Kompleksowe wsparcie w zakresie przeglądu modeli utraty wartości

Doświadczeni specjaliści KPMG oferują kompleksowe wsparcie w ramach przeglądu modeli utraty wartości. Obszar ten może potencjalnie generować istotne implikacje na wynik banku, stąd proces optymalizacji powinien być wykonywany okresowo w celu zapewnienia, iż wykorzystywany model właściwie odzwierciedla procesy zachodzące w instytucji.

 

Wsparcie dla klientów może obejmować m.in:

 • analizę modelu pod kątem jego założeń oraz parametrów w celu osiągnięcia optymalnych parametrów ryzyka (PD, LGD) zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena,
 • przeprowadzanie analizy stanowiącej podstawę do przyjęcia odpowiedniego okresu LIP przy liczeniu odpisu IBNR oraz propozycja modyfikacji procedury wyliczania odpisów o zasady weryfikacji poprawności ustalenia okresu LIP,
 • analizę modelu pod kątem wykorzystywanych danych wejściowych modelu kalkulacji odpisów aktualizujących,
 • przedstawienie rekomendacji, które usprawnią działanie modelu i pozwolą na osiągnięcie bardziej adekwatnych poziomów odpisów z tytułu utraty wartości rozpoznanych w sprawozdaniu finansowym instytucji,
 • wsparcie klienta w spełnieniu wymagań regulacyjnych.
   

Przeglądy i walidacje modeli wycen portfeli NPL

Niezależny przegląd określający wartość godziwą portfeli NPL

Dynamicznie zmieniające się otoczenie środowiska finansowego stawia nowe wyzwania przed klientami w procesie zarządzania ekspozycjami NPL. Coraz częściej instytucje decydują się na sprzedaż całości lub części posiadanych portfeli ekspozycji NPL w celu uwolnienia środków kapitałowych.

Rolą KPMG, jako niezależnego doradcy jest wykonanie przeglądu określającego wartość godziwą danego portfela NPL, co pozwala instytucjom na podjęcie właściwych decyzji dotyczących strategii zarządzania portfelem NPL, w tym dostarcza niezbędnych informacji koniecznych do potencjalnego przeprowadzenia skutecznego procesu sprzedaży.

Wsparcie dla klientów może obejmować m.in.:

 • analizę założeń istniejącego modelu do wyceny portfeli NPL,
 • stratyfikację portfeli ze względu na homogeniczność,
 • weryfikację danych wejściowych modelu, w tym wycen zabezpieczeń,
 • weryfikację spójności obowiązującego modelu z rekomendacjami i obserwowanymi praktykami rynkowymi,
 • przedstawienie rekomendacji w zakresie docelowego modelu lub potwierdzenie prawidłowości obowiązującego modelu,
 • przedstawienie niezależnej wyceny portfela/ekspozycji NPL.

Backtesting parametrów ryzyka w bankach, firmach nabywających wierzytelności

Weryfikacja poprawności stosowanych parametrów ryzyka w oparciu o dane historyczne

Ze względu na oczekiwania regulatorów finansowych oraz akcjonariuszy klienci KPMG poszukują wsparcia w zakresie wykonywania backtestów parametrów ryzyka. Doświadczeni eksperci KPMG przeprowadzają weryfikację poprawności stosowanych parametrów ryzyka w oparciu o dane historyczne.

Wartość parametrów ryzyka znajduje istotne odzwierciadlenie w wartości godziwej powiązanego aktywa, stąd możliwe rzeczywista ocena tych wartości jest cenną informacją zarówno z punktu widzenia podmiotów utrzymujących dane aktywa w portfelu, zainteresowanych sprzedażą aktywów jak również podmiotów je nabywających.

 

Ze względu na szerokie doświadczanie rynkowe KPMG może zaoferować przeprowadzenie analizy:

 • prawidłowości obliczania parametrów LGD (Loss Given Default), PD (Probability of Default), LIP (Loss Identification Period), VaR (Value at Risk), pod kątem:

  • o adekwatności obowiązującego modelu,
  • oceny stosowanej bazy zdarzeń,
  • zgodności z wytycznymi EMA,
  • zgodności z obserwowanymi praktykami rynkowymi.

Zobacz także