Zespół Doradztwa Rachunkowego KPMG składa się z profesjonalistów posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Większość z członków zespołu posiada uprawnienia biegłego rewidenta i/lub ACCA. Eksperci wspierają klientów w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Amerykańskich Standardów Rachunkowości (US GAAP).

Dzięki dogłębnej znajomości specyfiki działalności klientów i branż, w których działają oraz współpracy ze specjalistami KPMG z zakresu podatków, prawa, IT, HR i innych dziedzin, KPMG dostarcza naszym klientom kompleksowe rozwiązania dotyczące szeroko rozumianej rachunkowości.

KPMG współpracuje z klientami pomagając im w udoskonalaniu sprawozdawczości finansowej oraz zapewnieniu, aby ujęcie księgowe transakcji odzwierciedlało ich treść ekonomiczną oraz zamierzenia biznesowe. Doradcy KPMG pomagają zrozumieć, jak zmiany w standardach sprawozdawczości oraz regulacjach branżowych wpływają na sprawozdania finansowe klientów i wspierają ich w podejmowaniu decyzji dotyczących skomplikowanych obszarów rachunkowości. KPMG pomaga klientom już na etapie planowania transakcji gospodarczych, w ich optymalnej strukturyzacji, dostosowaniu ewidencji księgowej i poprawnej sprawozdawczości, przygotowywanej na potrzeby zarówno odbiorców wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Zespół KPMG pomaga klientom spełnić oczekiwania wszystkich interesariuszy w zakresie rzetelnej, przejrzystej i, przede wszystkim, użytecznej informacji finansowej. KPMG doradza jak usprawnić systemy i procesy raportowania finansowego tak, aby zachować odpowiednią równowagę pomiędzy efektywnością, ryzykiem i kontrolą w zakresie dostarczenia odpowiedniej i zgodnej z przepisami informacji finansowej.

Zespół Doradztwa Rachunkowego KPMG wspiera klientów w wielu obszarach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową.

W czym możemy pomóc:

Wsparcie w prawidłowym stosowaniu standardów rachunkowości

Wsparcie w prawidłowym stosowaniu standardów rachunkowości obejmuje m. in. następujące usługi:

 • analizę ujęcia księgowego konkretnej transakcji gospodarczej,
 • optymalną strukturyzację konkretnej transakcji gospodarczej,
 • wdrożenie nowych standardów rachunkowości oraz ujednolicenie zasad rachunkowości (np. w ramach grupy kapitałowej),
 • wsparcie w przejściu na MSSF lub inne standardy sprawozdawczości.

Analiza ujęcia księgowego i optymalna strukturyzacja transakcji

Eksperci KPMG doradzają jak prawidłowo ująć w księgach i w sprawozdaniu finansowym skomplikowane transakcje gospodarcze. Zespół KPMG pomaga klientom zrozumieć konsekwencje księgowe planowanych transakcji oraz podjąć optymalne decyzje dotyczące rachunkowości z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej i celów biznesowych organizacji. Specjaliści KPMG analizują różne scenariusze planowanych transakcji oraz ich wpływ na wyniki finansowe, poziom kapitałów, potencjał dywidendowy czy spełnienie warunków umów kredytowych przez spółki.

KPMG posiada doświadczenie w doradztwie przy transakcjach obejmujących m. in.:

 • nabycia i połączenia spółek,
 • przekształcenia i reorganizacje struktury grup kapitałowych,
 • umowy leasingu i leasingu zwrotnego, finansowego i operacyjnego,
 • umowy faktoringu,
 • rozliczanie kontraktów długoterminowych.

Wdrożenie nowych standardów rachunkowości oraz ujednolicenie zasad rachunkowości

Częste zmiany w standardach rachunkowości oraz coraz większa ich złożoność są dużym wyzwaniem dla naszych klientów. Zespół doświadczonych doradców KPMG pomaga wdrażać nowe standardy rachunkowości oraz dostosować się do zmian w aktualnie obowiązujących. KPMG pomaga zrozumieć, jak zmiany w standardach sprawozdawczości oraz regulacjach branżowych wpływają na sprawozdania finansowe i wspiera w podejmowaniu decyzji dotyczących skomplikowanych obszarów rachunkowości. Zespół KPMG identyfikuje potrzeby zmian w obecnych systemach sprawozdawczości finansowej i systemach IT wymaganych przez zmiany w standardach lub przez nowe standardy rachunkowości. KPMG posiada doświadczenie i oferuje klientom wsparcie w procesie wdrożenia nowych standardów MSSF, w tym obecnie:

 • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”,
 • MSSF 16 „Leasingi”.

Wsparcie w przejściu na MSSF lub inne standardy sprawozdawczości

KPMG wspiera klientów w przejściu na inne standardy rachunkowości, w szczególności na MSSF. Eksperci KPMG pomagają w identyfikacji różnic między obecnie stosowanymi zasadami rachunkowości a MSSF i weryfikują różnice zidentyfikowane przez klienta pod kątem zgodności z MSSF. Zespół doświadczonych doradców KPMG analizuje regulacje MSSF w kontekście możliwości zastosowania zwolnień przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF po raz pierwszy. KPMG wskazuje klientom możliwości wyboru polityk rachunkowości dopuszczalnych przez MSSF oraz analizuje ich wpływ na sprawozdania finansowe. Usługi KPMG obejmują wsparcie przy kalkulacji korekt do sprawozdań finansowych niezbędnych przy przejściu na nowe standardy, przy ich ujęciu w księgach i w sprawozdaniu finansowym. Doradcy KPMG pomagają także w opracowywaniu nowych polityk rachunkowości, planów kont i wdrożeniu innych zmian w procesie sprawozdawczości finansowej niezbędnych przy przejściu na nowe standardy. Finałem procesu wsparcia dotyczącego zmian stosowanych zasad rachunkowości jest sporządzenie pierwszego sprawozdania finansowego według nowych zasad.

Polityki rachunkowości

Eksperci KPMG wspierają klientów w tworzeniu nowych polityk rachunkowości przy przejściu na inne niż dotychczas stosowane standardy rachunkowości. Pomagają aktualizować istniejące polityki rachunkowości przy wdrażaniu nowych standardów i zmian do obecnych standardów rachunkowości, jak również w przypadku, gdy nowe, zmienione zasady rachunkowości w sposób bardziej rzetelny przedstawiałyby sytuację finansową i majątkową jednostki. Prowadząc prace związane ze zmianami w politykach rachunkowości, jak i przy planowaniu lub przeprowadzaniu skomplikowanych transakcji gospodarczych, doradcy KPMG wskazują klientom możliwości wyboru polityk rachunkowości dopuszczalnych przez mające zastosowanie standardy oraz analizują ich wpływ na sprawozdania finansowe. Wspierają także klientów przy tworzeniu nowego i rewizji obecnego planu kont oraz dostosowywaniu go do wymogów polityki rachunkowości.

Sprawozdania finansowe i proces sprawozdawczości finansowej

Usługi KPMG dotyczące sprawozdania finansowego i procesu sprawozdawczości finansowej obejmują m.in.:

 • zastosowanie narzędzi i modeli wspierających raportowanie finansowe,
 • przygotowywanie wzorów sprawozdań finansowych oraz raportów zintegrowanych,
 • wsparcie przy realizacji elementów procesów zamknięcia okresu,
 • usługi kompilacji (przygotowania) sprawozdań finansowych,
 • optymalizację procesów sprawozdawczych.

Zastosowanie narzędzi i modeli wspierających raportowanie finansowe

KPMG wspiera klientów w tworzeniu i wdrażaniu narzędzi wykorzystywanych w procesie raportowania finansowego. Doświadczeni eksperci KPMG wspierają w przygotowaniu kompleksowych kalkulacji stosowanych w procesie sporządzania sprawozdania finansowego, np. przy kalkulacji odpisów na utratę wartości, rozliczeń kontraktów długoterminowych, rozliczeń umów leasingu finansowego, kapitalizacji kosztów finansowania i rozliczania nakładów inwestycyjnych czy przeliczania na walutę prezentacji.

Przygotowywanie wzorów sprawozdań finansowych oraz raportów zintegrowanych

Eksperci KPMG pomagają klientom w przygotowywaniu wzorów sprawozdań finansowych dostosowanych do specyfiki ich działalności, wymogów standardów rachunkowości i wymogów grupowych. Oferta obejmuje wsparcie w projektowaniu wzoru jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w szczególności w taki sposób, aby sprawozdania finansowe:

 • zwiększyły swoją użyteczność dla inwestorów, w szczególności poprzez skoncentrowanie się na ujawnieniach specyficznych dla klienta i branży w której prowadzi działalność oraz upewnieniu się, że informacje nieistotne nie ograniczają zrozumiałości sprawozdań,
 • były zbliżone do stosowanych w branży klienta,
 • spełniały wszystkie wymogi stosowanych standardów rachunkowości.

Usługi KPMG obejmują również wparcie w procesie wdrażania i przygotowywania raportowania zintegrowanego.

Wsparcie przy realizacji elementów procesów zamknięcia okresu

Doradcy KPMG wspierają klientów na poszczególnych etapach procesu zamykania okresu (miesiąca, kwartału, roku), np. przy przeprowadzaniu inwentaryzacji, kalkulacji rezerw, odroczonego podatku dochodowego, itp.

Usługi kompilacji sprawozdań finansowych

KPMG świadczy usługi kompilacji (sporządzenia) sprawozdań finansowych, pakietów grupowych oraz innych raportów finansowych zgodnych z ustawą o rachunkowości, MSSF i innymi standardami rachunkowości.

Optymalizacja procesów sprawozdawczych

Zespół KPMG pomaga klientom spełnić oczekiwania interesariuszy odnośnie oczekiwań co do rzetelnej, przejrzystej i użytecznej informacji finansowej. Doradza jak usprawnić systemy i procesy raportowania finansowego tak, aby zachować odpowiednią równowagę pomiędzy efektywnością, ryzykiem i kontrolą w zakresie dostarczenia odpowiedniej i zgodnej z przepisami informacji finansowej.

W ramach kompleksowego wsparcia przeprowadzana jest analiza istniejących procesów raportowania finansowego, identyfikacja obszarów wymagających usprawnienia oraz propozycja odpowiednich zmian. Doradcy KPMG pomagają w przygotowaniu modelu konsolidacji oraz narzędzi wykorzystywanych w procesie konsolidacji.

Pozostałe usługi doradztwa rachunkowego, w tym szkolenia

Zespół Doradztwa Rachunkowego KPMG świadczy także usługi w następującym zakresie:

 • analiza sprawozdań finansowych,
 • szkolenia z MSSF oraz polskich standardów rachunkowości

Analiza sprawozdań finansowych

Usługi KPMG obejmują również analizę danych finansowych ujętych w sprawozdaniach finansowych, wsparcie przy kalkulacji wskaźników finansowych na potrzeby umów kredytowych, itp.

Szkolenia z MSSF oraz polskich standardów rachunkowości

Zespół Doradztwa Rachunkowego KPMG przygotowuje i prowadzi szkolenia dla działów księgowości i sprawozdawczości finansowej z zakresu polskich standardów rachunkowości oraz  MSSF.

Doradztwo w zakresie archiwizacji danych oraz usługi archiwum

Długoterminowe przechowywanie danych, a także skuteczne i zgodne z wymogami regulacyjnymi i prawnymi procedury ujawniania informacji są kluczowe dla organizacji, które zmieniają swoją strukturę korporacyjną.

Po fuzji i przejęciach, jak również po wygaszeniu działalności, zasoby informacyjne przejętych lub zlikwidowanych organizacji powinny być zachowane i zarchiwizowane ze względów prawnych, regulacyjnych jak również biznesowych. Archiwizacja i zarządzanie zbiorem informacji stanowi wyzwanie dla firm, ponieważ wymaga profesjonalnej obsługi elektronicznej i fizycznej przechowywanych danych, zgodnych z prawem procesów ujawniania informacji, wystarczającej elastyczności operacyjnej, jak również ciągłego dostosowania się do stale zmieniających się wymogów prawnych i regulacyjnych. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom KPMG oferuje profesjonalne usługi związane z archiwizacją danych i usługami archiwum:

Doradztwo w zakresie archiwizacji danych, w tym:

 • identyfikacja wymogów prawnych, regulacyjnych i biznesowych w zakresie archiwizacji danych,
 • opracowanie modelu operacyjnego dla archiwum danych, w tym docelowego procesu,
 • projektowanie i wsparcie w przygotowaniu archiwum dokumentacji papierowej i elektronicznej, w tym wsparcie w wyborze, implementacji/konfiguracji narzędzi typu DMS i platform do archiwizacji skrzynek e-mail,
 • wsparcie w archiwizacji systemów, w tym: opracowanie modelu biznesowego dla repozytorium danych, wybór i wsparcie we wdrożeniu narzędzia typu ILM,
 • kompleksowe zarządzanie całym procesem, w tym prowadzenie biura projektu (PMO).

Usługi archiwum, w tym:

 • utrzymywanie infrastruktury archiwum (outsourcing),
 • zarządzanie podwykonawcami,
 • wyszukiwanie i dostarczanie danych z archiwum, w tym dostarczanie danych bezpośrednio do interesariuszy,
 • świadczenie powiązanych usług ad-hoc, w tym usług związanych z doradztwem prawnym i podatkowym.

Eksperci KPMG pomagają klientom praktycznie we wszystkich aspektach związanych z archiwizacją danych począwszy od projektu archiwum po świadczenie usług archiwum po jego stworzeniu. Dzięki temu klienci mogą koncentrować się na swojej głównej działalności biznesowej. Specjaliści KPMG są gotowi kompleksowo wesprzeć Państwa w zakresie archiwizacji danych i usług archiwum zapewniając zgodność z wymogami biznesowymi, regulacyjnymi oraz najlepszą praktyką rynkową.

Doradztwo oraz wsparcie w zakresie połączenia jednostek gospodarczych

W przypadku transakcji nabycia jednostek gospodarczych KPMG wspiera klientów w zakresie poprawnego stosowania regulacji i wymogów MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych, w szczególności:

 • identyfikacji połączenia jednostek gospodarczych oraz określenia metod rozliczania,
 • ujęcia i wyceny w sprawozdaniach finansowych możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów, przejętych zobowiązań oraz wszelkich niekontrolujących udziałów w jednostce przejmowanej,
 • wyceny do wartości godziwej portfela kredytów oraz depozytów (w bankach i instytucjach finansowych),
 • ujęcia i wyceny wartości firmy przejętej w ramach połączenia jednostek lub zysk z tytułu okazyjnego nabycia,
 • ustalenia, które informacje ujawnić, aby umożliwić użytkownikom sprawozdania finansowego ocenę charakteru i skutków finansowych połączenia jednostek.

Oferujemy doradztwo oraz wsparcie w poszczególnych etapach rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych:

 • stwierdzenie, czy transakcja lub zdarzenie stanowi połączenie jednostek,
 • wskazanie jednostki przejmującej,
 • określenie daty przejęcia,
 • identyfikacja elementów w połączeniu jednostek oraz elementów, które powinny zostać ujęte osobno,
 • wycenę zapłaty przekazanej w ramach połączenia jednostek,
 • ujęcie i wycena możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów i zobowiązań,
 • ujęcie i wycena udziałów niesprawujących kontroli w jednostce przejmowanej,
 • ujęcie i wycena wartości firmy lub zysku z okazyjnego nabycia,
 • ujęcie korekt dla okresu wyceny.

Kontakt

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także