Upadłość jest konieczna w razie niewypłacalności przedsiębiorcy. Złożenie na czas wniosku o ogłoszenie upadłości minimalizuje ryzyko odpowiedzialności członków zarządów oraz pozwala na zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Czym jest wniosek o upadłość i dlaczego to takie ważne?

W przypadku poważnych problemów z utrzymaniem płynności finansowej skutkujących niewypłacalnością przedsiębiorstwa konieczne jest podjęcie przez zarząd odpowiednich kroków prawnych.

Jednym z nich jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, który jest poddawany kontroli sądowej. Brak złożenia takiego wniosku w odpowiednim czasie może prowadzić do:

 • osobistej odpowiedzialności członów zarządu za zobowiązania niewypłacalnej spółki,
 • odpowiedzialności karnej,
 • orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyzwania firm związane z wnioskiem o upadłość

Po wystąpieniu przesłanek niewypłacalności firma powinna złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Istotny jest tu jednak czas. Zarząd spółki musi dowiedzieć się, kiedy należy złożyć wniosek o upadłość. W tym celu konieczne jest dokonanie oceny istnienia przesłanek upadłościowych, czyli:

 1. przesłanki płynnościowej,
 2. przesłanki nadmiernego zadłużenia.

Ponadto, samo przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga zgromadzenia odpowiednich danych oraz właściwe przedstawienie ich sądowi upadłościowemu.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcę czekają kolejne wyzwania, które będą wymagały dodatkowego wsparcia w formie kompleksowej obsługi procesowej oraz bieżącego doradztwa.

Korzyści z pomocy prawnej w zakresie postępowania upadłościowego


Uzyskanie rekomendacji i opinii odnośnie przygotowania dłużnika lub grupy kapitałowej do postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości oraz postępowania upadłościowego, w tym w zakresie:
 • uzyskania możliwych zabezpieczeń,
 • uniknięcia ryzyka bezskuteczności czynności, które zostały dokonane w okresie poprzedzającym upadłość (tzw. hardening periods).

Oszczędność czasu i gwarancja zgodności działań z prawem, czyli m.in.:

 • sprawne i profesjonalne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika w relacjach z tymczasowym nadzorcą sądowym;
 • obsługa procesowa postępowania upadłościowego.

Zminimalizowanie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania niewypłacalnej spółki. 

Wsparcie KPMG Law w ramach postępowania upadłościowego

W ramach doradztwa KPMG Law w obszarze postępowania upadłościowego, oferujemy m.in. następujące usługi:

 • przygotowanie dłużników do postępowania upadłościowego;
 • wsparcie dla grup kapitałowych, które z uwagi na problemy poszczególnych spółek z grupy lub zmianę modelu biznesowego, rozważają ogłoszenie upadłości niektórych podmiotów z grupy;
 • pomoc przy przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • wsparcie dłużnika w razie gdy wniosek ogłoszenie upadłości złoży jego wierzyciel (w ramach obrony przed upadłością);
 • ocena ryzyka bezskuteczności czynności w okresie poprzedzającym upadłość (hardening periods);
 • obsługa procesowa w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego, sporządzanie wszelkich pism w toku postępowania;
 • pomoc przy sporządzaniu powództw o uznanie danej czynności prawnej za bezskuteczną, jeśli sytuacja wierzyciela pogorszyła się wskutek tej czynności (skargi pauliańskie);
 • analiza w zakresie możliwości ustanawiania zabezpieczeń i innych sposobów zabezpieczenia interesów wierzycieli w obliczu spodziewanej niewypłacalności ich dłużników;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie ponoszenia odpowiedzialności przez członków zarządu;
 • wskazywanie działań, mających na celu zminimalizowanie odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania niewypłacalnej spółki;
 • wsparcie w postępowaniach w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec członków zarządów, którzy mieli obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości, zaskarżanie listy wierzytelności, zarzuty do planu podziału;
 • przygotowana likwidacja (pre-pack).

Wspieramy również wierzycieli w dochodzeniu należności w razie ogłoszenia upadłości ich dłużników, w tym oferujemy doradztwo prawne w zgłaszaniu wierzytelności do masy upadłości oraz przy podziale funduszy masy upadłości.

O nas

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Od wielu lat doradzamy w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno po stronie dłużników jak i wierzycieli. Naszymi klientami są grupy kapitałowe, przedsiębiorcy polscy i zagraniczni. Doradzaliśmy przy wielu reorganizacjach, restrukturyzacjach i upadłościach, w tym spółek z branży nieruchomościowej, medycznej, odzieżowej. Wspieramy również wierzycieli, którzy dochodzą swoich należności w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria