Quick Fixes, to pakiet zmian do unijnych przepisów w zakresie rozliczania VAT z tytułu transakcji transgranicznych, mający na celu ich uproszczenie i ujednolicenie w poszczególnych Państwach Członkowskich.

1 lipca 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o VAT wprowadzające m.in. zmiany, wynikające z Dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 oraz rozporządzenia Rady (UE) 2018/1909.

Dodatkowo, nowe regulacje wynikają także bezpośrednio z rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912.

Nowe regulacje dotyczą w szczególności 3 obszarów:

  • Transakcji łańcuchowych w ramach UE,

  • Zasad funkcjonowania składów konsygnacyjnych („call off stock”) w ramach UE,

  •  Wymogów dla potrzeb stosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (WDT).

Transakcje łańcuchowe

Nowe przepisy wprowadzają definicję „podmiotu pośredniczącego” (czyli podmiotu innego niż pierwszy oraz ostatni w łańcuchu, który jednocześnie odpowiada za transport towaru).

Nowe zasady upraszczają identyfikację transakcji WDT w przypadku „podmiotu pośredniczącego”, jednakże nie precyzują kryteriów, na podstawie których należy ocenić, czy w danym łańcuchu taki podmiot faktycznie występuje. Jak wynika z naszego doświadczenia, w praktyce ocena, który podmiot jest odpowiedzialny za organizację transportu towarów często wymaga analizy wielu aspektów transakcji.

Stad, w naszej ocenie, stosowanie nowych regulacji dla transakcji łańcuchowych wymaga kompleksowej analizy, a w przypadku wątpliwości powinno być potwierdzone interpretacją indywidulaną prawa podatkowego.

Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie handlu wewnątrzunijnego. Rozliczenie transakcji łańcuchowych obejmujących import i eksport, będzie przebiegało według dotychczasowych zasad to jest m.in. z uwzględnieniem warunków dostawy (z wszelkimi z tym związanymi wątpliwościami).
 

„Call off stock”

Nowe regulacje mają na celu ujednolicenie zasad, dotyczące dostaw do składów konsygnacyjnych („call off stock”) w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Procedura „call off stock” pozwala uniknąć rejestracji na VAT przez podatnika przemieszczającego towary własne pomiędzy dwoma krajami UE, w sytuacji gdy towary te mają być przedmiotem późniejszej dostawy w państwie członkowskim przeznaczenia.

Istotną zmianą jest m.in. skrócenie terminu, po którym przemieszczenie towarów niepobranych z magazynu „call off stock” podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla przemieszczenia własnych towarów. Obecnie termin ten wynosi 12 miesięcy od wprowadzenia do magazynu (w poprzednim stanie prawnym było to 24 miesięcy).

Warto wspomnieć, że nowe przepisy nie uzależniają możliwości stosowania uproszczenia do towarów wykorzystywanych do produkcji lub świadczenia usług. Obecnie, procedura „call off stock” może być stosowana także w odniesieniu do towarów handlowych. Stąd, procedura ta potencjalnie może znaleźć zastosowanie dla szerszego kręgu podatników.
 

Stawka 0% VAT w WDT

Wprowadzony został bezwzględny wymóg podania przez nabywcę towaru ważnego numeru identyfikacyjnego VAT dla celów zastosowania stawki 0% VAT w WDT (dotychczas ten miał charakter wyłącznie formalny) oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej VAT-UE przez dostawcę.

Dodatkowo, Rozporządzenie 2018/1912 wprowadza katalog dokumentów, których zgromadzenie będzie skutkowało objęcie podatnika domniemaniem spełnienia przesłanki posiadania dowodów przetransportowania towarów na terytorium innego Państwa Członkowskiego, która jest jednym z warunków stosowania stawki 0% dla transakcji WDT.
 

Jak możemy pomóc Państwa firmie?

Każda zmiana przepisów VAT, a w szczególności tak kompleksowa jak pakiet Quick fixes, wymaga weryfikacji zgodności planowanych transakcji z nowym brzmieniem przepisów oraz podejściem prezentowanym przez organy podatkowe. W związku z powyższym oferujemy wsparcie w następujących obszarach:

  • analizę rozliczenia na gruncie VAT obecnych i planowanych transakcji łańcuchowych;

  • analizę dotychczasowych sposobów rozliczania transakcji w celu zidentyfikowania możliwości usprawnienia rozliczeń podatkowych poprzez zastosowanie procedury call-of-stock;

  • ocenę zgodności i dostosowanie procedur dotyczących procedury call-of-stock, dotychczas stosowanych przez Państwa firmę;

  • przygotowanie procedur wewnętrznych dla transakcji WDT pod kątem nowych obowiązków dokumentacyjnych;

  • szkolenie pracowników działów podatkowych oraz handlowych i logistycznych odpowiedzialnych za zbieranie i dostarczanie danych zawartych w rozliczeniu VAT.
     

Bądź na bieżąco