Pomagamy klientom w prawidłowym i efektywnym rozliczaniu podatku VAT. Przegląd podatkowy VAT jest nakierowany na identyfikację obszarów ryzyk podatkowych, które mogą powodować dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa i kreować ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej z tego tytułu dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

Nasze usługi

W zależności od potrzeb klientów, przegląd podatkowy może koncentrować się na:

  • weryfikacji metodologii przyjętej w firmie w zakresie rozliczania i dokumentowania poszczególnych rodzajów transakcji w oparciu o analizę przekrojowej próbki dokumentów (co daje możliwość wychwycenia potencjalnych „błędów systemowych” np. w zakresie momentu rozpoznawania obowiązku podatkowego z tytułu określonych transakcji lub identyfikacji transakcji, które wymagają szczegółowej analizy np. transakcji łańcuchowych),
  • weryfikacji prawidłowości wdrożenia zmian w przepisach podatkowych (np. w zakresie ujmowania faktury korygujących, zmniejszających VAT),
  • analizie rozliczenia na gruncie VAT wybranych większych/nietypowych transakcji,
  • symulacji działań kontrolnych wykonywanych przez organy podatkowe przed planowanym wystąpieniem o zwrot podatku VAT, czy też zmianą modelu biznesowego (a co za tym idzie zmianą struktury raportowanych transakcji),
  • przeglądzie rozliczeń VAT w wybranym aspekcie, np. w zakresie dochowania wymogów dotyczących fakturowania, stawek VAT itp.

Rezultatem przeglądu podatkowego, dokonanego przez ekspertów KPMG jest raport, w którym:

  1. wskazujemy zidentyfikowane przez nas błędy i nieprawidłowości w zakresie rozliczeń VAT,
  2. szacujemy poziom ryzyka zakwestionowania rozliczeń VAT przez organy podatkowe,
  3. wskazujemy potencjalne obszary usprawnień procesowych lub oszczędności podatkowych,
  4. przedstawiamy praktyczne rekomendacje w zakresie zmiany sposobu rozliczeń lub wdrożenia środków zmniejszających istniejące ryzyko w przypadku utrzymania dotychczasowego sposobu rozliczeń.

Skontaktuj się z nami