Zjawisko nadużyć na gruncie VAT jest problemem ogólnoeuropejskim, które w istotny sposób dotknęło polski rynek. Wyłudzeniami VAT zajmują się często zorganizowane grupy przestępcze, co powoduje, że ich wykrycie przez przedsiębiorcę jest niejednokrotnie bardzo trudne. Wraz z wprowadzaniem kolejnych mechanizmów i rozwiązań prawnych mających na celu eliminację wyłudzeń VAT, przestępcy przenoszą się na kolejne branże. Jednocześnie, prowadzona przez administrację skarbową walka z wyłudzeniami VAT polegająca m.in. na długotrwałych kontrolach, kwestionowaniu prawidłowości rozliczeń lub blokadach rachunków bankowych, prowadzi często do negatywnych konsekwencji po stronie uczciwych przedsiębiorców.

Skutkiem nieświadomego udziału w transakcji związanej z oszustwem w rozliczeniu VAT mogą być znaczące koszty dla przedsiębiorstwa i dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. Wykazanie przez organy podatkowe braku dochowania należytej staranności w relacjach handlowych skutkuje ryzykiem zaległości podatkowych, odsetek, 100% sankcji VAT oraz ryzykiem pociągnięcia osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe do odpowiedzialności karno-skarbowej przy jednoczesnym zaostrzeniu wymiaru możliwych kar. Ponadto, udział w transakcji lub w łańcuchu transakcji, w których wystąpiło nadużycie może skutkować zastosowaniem blokady rachunku bankowego przedsiębiorcy na podstawie przepisów o STIR.

W związku z tym nasi specjaliści, dysponując stosowną wiedzą i doświadczeniem w zakresie postępowań dotyczących nadużyć w podatku VAT, dobrych praktyk w zakresie należytej staranności, schematów postępowania oszustów podatkowych oraz identyfikowania objawów potencjalnych nieprawidłowości, opracowali zestaw usług doradztwa podatkowego ograniczających negatywne skutki zjawiska oszustw VAT dla uczciwych przedsiębiorców.

Nasze usługi

Analiza transakcji pod kątem ryzyka zakwestionowania rozliczenia VAT

W przypadku transakcji budzących wątpliwości, KPMG może przeprowadzić dla klientów analizę okoliczności oraz stron transakcji pod kątem ryzyka kwestionowania prawidłowości rozliczeń VAT przez organy podatkowe.

W ramach udzielanego wsparcia, analizujemy okoliczności transakcji i dane na temat kontrahentów w oparciu o informacje przekazane przez klienta, publicznie dostępne dane oraz doświadczenie z postępowań dotyczących schematów karuzelowych, wykorzystując przy tym znajomość orzecznictwa, dobrych praktyk w zakresie należytej staranności oraz schematów postępowania oszustów podatkowych.

Na tej podstawie, przedstawiamy ocenę ryzyka zakwestionowania prawidłowości rozliczeń VAT w związku z badanymi transakcjami oraz formułujemy rekomendacje w zakresie dalszych działań (należyta staranność, przygotowanie strategii obrony).

Przygotowanie procedur należytej staranności

W celu ograniczenia ryzyka udziału w nierzetelnej transakcji lub zarzutów w zakresie braku dochowania przez podatnika należytej staranności, wspieramy naszych klientów poprzez opracowywanie i wdrażanie procedur, których celem jest wsparcie w dochowaniu przez przedsiębiorcę należytej staranności w relacjach handlowych i w rozliczeniu VAT.

Przygotowujemy procedury w oparciu o informacje na temat procesów biznesowych stosowanych w przedsiębiorstwie uzyskane w oparciu o wywiad oraz analizę dokumentów, istniejące w branży ryzyka oraz posiadane doświadczenie.

Przygotowane przez nas procedury stanowią zestaw działań ograniczających ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe rozliczeń podatkowych VAT naszych klientów. Ponadto, nasze procedury ostrożnościowe mogą znacząco przyczynić się do zredukowania ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej związanej rozliczeniami VAT.

Pomoc w opracowaniu strategii obrony

W przypadku powzięcia informacji na temat wystąpienia podejrzeń co do rzetelności transakcji zarówno z bezpośrednim kontrahentem jak i na innych etapach obrotu, KPMG może przeprowadzić analizę ryzyka kwestionowania prawidłowości rozliczeń klienta oraz pomóc w przygotowaniu strategii obrony na wypadek wszczęcia kontroli podatkowej, postępowania karno-skarbowego lub blokady rachunku bankowego.

Asysta i reprezentacja podczas kontroli oraz postępowania sądowego

W oparciu o posiadane doświadczenie w prowadzeniu postępowań związanych z nieświadomym udziałem podatników w transakcjach wykorzystywanych do wyłudzenia podatku VAT, KPMG wspiera klientów na etapie czynności sprawdzających, kontroli i postępowań przed organami podatkowymi oraz postępowania sądowego.

Obecna praktyka organów podatkowych w zakresie postępowań wiążących się z nadużyciami w podatku VAT, wskazuje na daleko idące profiskalne podejście. Jednocześnie, adresatami takich postępowań są często uczciwi podatnicy, a nie podmioty odpowiedzialne za wyłudzenia, wyspecjalizowane w oszukiwaniu innych uczestników obrotu oraz organów podatkowych i często nieistniejące na moment wszczęcia postępowania.

Postępowania dotyczące nadużyć w podatku VAT są długotrwałe i skomplikowane. Jednocześnie, pozytywne rozstrzygnięcie zależy istotnie od przyjętej strategii procesowej oraz sposobu prowadzenia postępowania przez pełnomocników podatnika. Specjaliści KPMG posiadają długoletnie doświadczenie we wspieraniu klientów w postępowaniach dotyczących nadużyć podatkowych, które pozwala zwiększyć szanse na pozytywne rozstrzygnięcie w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz przed sądem.

Skontaktuj się z nami