Centralizacja rozliczeń podatkowych VAT

Centralizacja rozliczeń podatkowych VAT

Każde miasto i gmina zobowiązane będzie najpóźniej do 1 stycznia 2017 r. dokonać zmiany w sposobie prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT.

JST będą musiały najpóźniej do 01.01.2017 r. dokonać zmiany w sposobie rozliczenia VAT.

Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-276/14, Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, gminy oraz ich jednostki organizacyjne stanowią jednego podatnika dla celów podatku VAT. Wobec powyższego każde miasto i gmina zobowiązane będzie najpóźniej do 1 stycznia 2017 r. dokonać zmiany w sposobie prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT w ten sposób, że podatnikiem dokonującym rozliczenia podatku VAT w imieniu swoim oraz jednostek organizacyjnych będzie miasto lub gmina. Powyższe rodzi poważne ryzyko na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego, zwłaszcza dla włodarzy miast  i gmin oraz skarbników.

 

Nasze działania w powyższym zakresie polegają na:

  • przygotowaniu procedur w zakresie centralizacji rozliczeń VAT dla jednostek organizacyjnych JST,
  • przygotowaniu procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności KKS z tytułu potencjalnych nieprawidłowości dotyczących rozliczeń podatkowych JST,
  • przeprowadzeniu szkoleń dla określonych pracowników urzędów oraz JST z zakresu prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT,
  • przeprowadzeniu szkoleń z zakresu zastosowania procedur rozliczania podatku VAT w scentralizowanym modelu,
  • bieżącym wsparciu powdrożeniowym miast, gmin oraz JST w zakresie podatku VAT.

 

Zaniżone dotacje celowe dla miast i gmin – odzyskanie środków

Znana nam praktyka pokazuje, że w większości przypadków nakładanie na miasta i gminy zadań zleconych, nie jest połączone z przekazywaniem im dotacji celowych w wysokości pozwalającej na pełne sfinansowanie tych zadań. Jednocześnie brak odpowiednich środków nie zwalnia miast i gmin z obowiązku wypełniania powierzonych zadań. W takiej sytuacji, brakujące środki na zadania zlecone miasta i gminy pokrywają z dochodów własnych, co jest niezgodne z prawem, a jednocześnie konsekwencją tego jest zwiększanie zadłużenia lub ograniczanie inwestycji.

 

Nasze działania w powyższym zakresie polegają na:

  • analizie obszarów, które mogą podlegać przeprowadzeniu procesu odzyskiwania zaniżonych dotacji,
  • analizie potencjału kwot, które mogłyby podlegać wypłacie na rzecz miasta lub gminy,
  • przeprowadzeniu czynności w zakresie zastępstwa procesowego, mających na celu odzyskanie zaległych kwot dotacji celowych za 10 lat wstecz.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)