Organizacja szkoleń dla pracowników w zakresie zagadnień prawa podatkowego oraz możliwej odpowiedzialności karnej, a także ryzyk związanych z odpowiedzialnością karnoskarbową i karną.

Odpowiedzialność karna dotyczyć może wszystkich osób odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze przedsiębiorcy, np. członków zarządu, dyrektora finansowego, głównego księgowego.

Możliwe sankcje karne przewidziane w regulacjach ustawowych to kara pozbawienia wolności, kara ograniczenia wolności, grzywna czy wpis do rejestru osób skazanych.

KPMG przygotowuje dla klientów szkolenia z zakresu:

  • aktualnych zmian w prawie podatkowym,
  • aktualnych zagadnień spornych z zakresu prawa podatkowego,
  • aktualnych zmian w prawie karnym skarbowym,
  • sposobów ograniczania ryzyka odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej osób odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze, np. członków zarządu, dyrektora finansowego, głównego księgowego,
  • sposobów minimalizowania ryzyka popełniania przestępstw i wykroczeń w związku z realizacją obowiązków podatkowych i sprawozdawczych,
  • rzetelności i dokładności w prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • praw i obowiązków przedsiębiorstwa w trakcie prowadzonych kontroli skarbowych, podatkowych i celno-skarbowych.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe