Ryzyko zastosowania przepisów antyabuzywnych dotyczy nawet podmiotów dokonujących ekonomicznie uzasadnionych, lecz skomplikowanych transakcji, które potencjalnie mogą skutkować osiągnięciem korzyści podatkowej. Dla takich transakcji właściwym sposobem ograniczania ryzyka jest przygotowanie dokumentacji zabezpieczającej (defense file), opisującej kontekst oraz uzasadnienie ekonomiczne.

W ostatnich latach do polskiego sytemu podatkowego wprowadzone zostały liczne instrumenty mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, w tym w szczególności ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) czy też obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR).

Wspomniane przepisy antyabuzywne są dość nieprecyzyjne, co utrudnia ich jednoznaczną interpretację oraz ocenę, czy konsekwencje podatkowe danej transakcji mogą zostać zakwestionowane przez organy podatkowe. Problem ten dotyczy nawet takich czynności, które zostały dokonane przed wejściem w życie przepisów o GAAR lub zostały zabezpieczone interpretacjami podatkowymi.

W przyszłości wprowadzone w życie zostaną kolejne instrumenty mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Możliwe są również modyfikacje już funkcjonujących instrumentów, które dodatkowo skomplikują obecnie obowiązujące regulacje.

W celu zabezpieczenia się przed negatywnymi konsekwencjami zastosowania tego typu instrumentów zespół ds. podatków międzynarodowych oferuje swoim klientom następujące usługi:

  • przegląd i ocena obecnych jak i planowanych struktur i transakcji pod kątem ryzyka zastosowania klauzuli ogólnej obejścia prawa podatkowego lub klauzul szczególnych,
  • ocena transakcji pod kątem obowiązków raportowania na gruncie przepisów MDR,
  • przygotowanie dokumentacji zabezpieczającej (defense file),
  • przygotowanie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej.

Skontaktuj się z nami