close
Share with your friends

Od dnia 1 stycznia 2021 r. najwięksi podatnicy CIT (tj. ci, których przychody przekraczają rocznie 50 mln EUR) oraz podatkowe grupy kapitałowe mają obowiązek sporządzania i publikacji na swojej stronie internetowej informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, pierwszą informację z realizacji strategii podatkowej PGK oraz podatnicy (których przychody w 2020 r. przekroczyły ww. próg 50 mln EUR) mają obowiązek sporządzić już za 2020 r., natomiast jej publikacja powinna nastąpić do 31 grudnia 2021 r.

Zakres tejże informacji obejmuje szeroki katalog danych dotyczących stosowanego przez podatnika podejścia w zakresie prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych., tj.:

 • informacje o stosowanych przez podatnika procedurach i procesach w zakresie prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych, a także o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 • informacje w zakresie realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym informacje o liczbie zaraportowanych schematów podatkowych),
 • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
 • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych,
 • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej,
 • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Biorąc pod uwagę, że informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna zawierać również informacje o procedurach i procesach dotyczących wypełniania zobowiązań podatkowych, w ramach przygotowań do realizacji tego obowiązku podatnicy powinni wprowadzić w swoich organizacjach sformalizowane procedury podatkowe, co umożliwi pełną realizację nowego obowiązku sprawozdawczego.

W ramach naszego wsparcia oferujemy:

 1. analizę obszarów ryzyka podatkowego i przedstawienie naszych spostrzeżeń i rekomendacji, także w zakresie konieczności wdrożenia procedur mających na celu jego minimalizację;
 2. sporządzenie odpowiednich procedur podatkowych i zapewnienie pomocy w ich odpowiednim wdrożeniu, w celu zapewnienia pełnej zgodności z wymogami przepisów prawa podatkowego. W zależności od potrzeb i preferencji oferujemy:
  1. kompleksową wersję procedur wewnętrznych z uwzględnieniem najbardziej istotnych z punktu widzenia interesów klienta podatków oraz możliwej odpowiedzialności karnej skarbowej, lub
  2. uproszczoną wersję procedur wewnętrznych – celem zapewnienia dochowania szeroko rozumianej należytej staranności.
 3. sporządzenie projektu strategii podatkowej, uwzględniającej zalecenia Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego; podział strategii na część jawną (do publikacji na stronie internetowej) oraz niejawną (wyłącznie na potrzeby klienta)
 4. przygotowanie projektu informacji z realizacji strategii podatkowej zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o CIT.

Webinaria i magazyny