close
Share with your friends

Formalności podatkowe

Formalności podatkowe

Właściwe działania podatkowe zmniejszają ryzyko i przynoszą znaczące oszczędności.

Właściwe działania podatkowe zmniejszają ryzyko i przynoszą znaczące oszczędności.

Obecnie wielu pracodawców decyduje się powierzyć kwestię bieżących rozliczeń podatkowych swoich pracowników firmom zewnętrznym.

W szczególności ma to miejsce w sytuacji gdy pracodawca oddelegowuje swoich pracowników do pracy za granicę lub gdy cudzoziemcy zatrudnieni są w polskiej spółce.

W związku z powyższym KPMG oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

  • przygotowywania miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych, w tym dla osób oddelegowanych do pracy za granicę oraz cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce,
  • przygotowywania listy płac (włączając w to dokonywanie wypłaty wynagrodzenia, przelewu wynagrodzenia oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne),
  • występowania o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP-7/PESEL) oraz aktualizację danych (ZAP-3),
  • reprezentowania klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami podatkowymi (urząd skarbowy, izba skarbowa, Ministerstwo Finansów).

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)