Fundacja rodzinna jest nową instytucją w polskim prawie, tworzoną z myślą o firmach rodzinnych. Ma stanowić skuteczne zabezpieczenie rodzinnego majątku oraz ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy potomkowie przedsiębiorcy nie chcą lub nie mogą zarządzać nim bezpośrednio.

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o fundacji rodzinnej, opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów. Przepisy umożliwiające tworzenie fundacji rodzinnych mają wejść w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. 

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna z założenia ma być podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie majątkiem firmy rodzinnej. Jednocześnie ma zabezpieczać ten majątek dla wskazanej przez fundatora grupy osób – najczęściej najbliższej rodziny. Jednym z głównych celów fundacji rodzinnej jest również zapewnienie efektywnego przeprowadzenia procesu sukcesji firmy, umożliwiającego sprawne i korzystne przejęcie rodzinnego biznesu przez następne pokolenie.

Fundację rodzinną będzie mogła założyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (fundator) lub kilka takich osób, które wspólnie będą posiadać status fundatorów. Krąg beneficjentów fundacji rodzinnej oraz zakres ich uprawnień będzie ustalany przez fundatora. Fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność dotyczącą zarządzania powierzonym majątkiem i inwestowania go.

Korzyści z utworzenia fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna dedykowana jest firmom rodzinnym i ma chronić firmę przed potencjalnym rozproszeniem kapitału, stanowiąc w ten sposób zabezpieczenie rodzinnego majątku dla przyszłych pokoleń.

Wypłaty dokonywane przez fundację rodzinną na rzecz najbliższej rodziny fundatora oraz samego fundatora będą zwolnione z podatku od spadków i darowizn w części, jaka została sfinansowana z mienia wniesionego przez fundatora do fundacji oraz dochodów wygenerowanych z tego majątku.

Fundacja rodzinna będzie również zwolniona z podatku od przychodów z zysków kapitałowych, w tym dywidend oraz odsetek otrzymywanych od spółek, w których będzie posiadać udziały lub akcje, w tym posiadających siedzibę za granicą, a także od trustów. Oznacza to, że fundacja rodzinna nie będzie podlegać opodatkowaniu CIT od dywidend i innych zysków kapitałowych otrzymywanych od podmiotów, których będzie właścicielem lub udziałowcem.

Zwolnienia podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej w zakresie CIT oraz podatku od spadków i darowizn na rzecz osób należących do kręgu rodziny fundatora mogą pozwolić na korzystne i efektywne przekazanie biznesu następnemu pokoleniu i pozostałym członkom rodziny.

Jak możemy pomóc?

  1. Nasi doradcy pomogą Państwu m.in. przeanalizować opłacalność wdrożenia w danej sytuacji instrumentu umożliwiającego efektywne przeprowadzenie procesu sukcesji przedsiębiorstwa, jakim jest fundacja rodzinna.
  2. Określimy korzyści wynikające z przeprowadzenia sukcesji firmy w formie fundacji rodzinnej.
  3. Zapewnimy merytoryczne wsparcie podczas procesu zakładania fundacji rodzinnej oraz w trakcie jej funkcjonowania.
  4. Umożliwimy skorzystanie z wyjątkowego narzędzia KPMG dedykowanego rozwojowi rodzinnych biznesów: The KPMG Enterprise Family Business Dynamics Assessment.