Wyceny na potrzeby sprawozdawczości finansowej

Wyceny na potrzeby sprawozdawczości finansowej

Alokacja ceny nabycia (MSSF 3), testy na utratę wartości (MSR 36) oraz oszacowanie wartości godziwej (MSSF 13).

Alokacja ceny nabycia (MSSF 3) oraz testy na utratę wartości (MSR 36).

Wprowadzone w ostatniej dekadzie zmiany w zasadach rachunkowości spowodowały pojawienie się wycen na potrzeby sprawozdawczości finansowej, dla celów oszacowania wartości godziwej (MSSF 13), alokacji ceny nabycia (MSSF 3) oraz testowania aktywów pod kątem utraty wartości (MSR 36).

Zgodnie z MSSF 3 podmiot przejmujący kontrolę nad spółką musi ujawnić wszystkie nabyte aktywa i przejęte zobowiązania, w tym zobowiązania warunkowe, według ich wartości godziwej, w procesie alokacji ceny nabycia. Podmiot przejmujący musi ujawnić nie tylko aktywa już zidentyfikowane w bilansie spółki przejmowanej, lecz także niezidentyfikowane aktywa niematerialne nabyte w ramach transakcji, takie jak znaki towarowe, relacje z klientami i dostawcami, know-how, technologie czy projekty ze sfery badań i rozwoju, które należy wycenić według wartości godziwej po raz pierwszy.

Zespół KPMG kompleksowo pomaga klientom w określaniu wartości godziwej przedsiębiorstw, ośrodków generujących przepływy pieniężne, poszczególnych aktywów i zobowiązań oraz ustaleniu wartości firmy powstałej w wyniku transakcji (ang. goodwill). Przed zamknięciem transakcji pomocne jest również uzyskanie bardziej przejrzystego obrazu przejmowanych wartości niematerialnych oraz oceny, jak te wartości mogą wpływać na wyniki finansowe spółki, w szczególności poziom amortyzacji oraz zysku netto.

MSR 36 wymaga przeprowadzania corocznych testów pod kątem utraty wartości aktywów, aby sprawdzić i – jeśli to konieczne – skorygować wartość firmy, środków trwałych lub wartości niematerialnych. Eksperci KPMG mogą przeprowadzić wyceny wymagane przy corocznych przeglądach i testach aktywów pod kątem utraty ich wartości i oszacować wpływ ewentualnych odpisów na sprawozdania finansowe.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)