Fairness Opinions

Fairness Opinions

Fairness Opinion, niezależna opinia o finansowych warunkach transakcji, wymagana przy wezwaniach do sprzedaży akcji oraz przy istotnych transakcjach.

Fairness Opinion, niezależna opinia o finansowych warunkach transakcji.

KPMG jest niekwestionowanym liderem w liczbie sporządzonych Fairness Opinions w Polsce. Zarządy i Rady Nadzorcze spółek (zwłaszcza notowanych publicznie) są pod nieustanną presją ze strony akcjonariuszy, regulatorów i organów kontroli. Szczególnie ryzykowne może być zapłacenie zbyt wysokiej ceny za przejmowane aktywa / spółki. Za podjęcie błędnej lub niegospodarnej decyzji menedżerom grozi nie tylko utrata stanowiska i reputacji, lecz także surowa odpowiedzialność majątkowa i karna.

Fairness Opinion, czyli niezależna opinia o finansowych warunkach transakcji, staje się normą na polskim rynku, w szczególności w przypadku dużych transakcji lub tych, które mają wpływ na akcjonariuszy mniejszościowych, zwłaszcza przy transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, oraz w największych fuzjach i przejęciach.

Fairness Opinion jest rekomendowana w przypadku publicznego wezwania do sprzedaży akcji, zgodnie z art. 80 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w innych sytuacjach, w których kluczowe jest zachowanie najwyższych standardów ładu korporacyjnego. W przypadku wezwania do sprzedaży akcji spółki publicznej, ustawa nakłada na zarząd obowiązek przedstawienia stanowiska, w którym jest on zobowiązany m.in. stwierdzić, czy – jego zdaniem – cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki, przy czym dotychczasowe notowania na rynku regulowanym nie mogą być jedynym miernikiem tej wartości.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zarząd może nie posiadać doświadczenia pozwalającego sporządzić takie szacunki lub też może występować konflikt interesów (wzywającym często jest podmiot posiadający kontrolę, który powołał obecny zarząd), zarząd spółki może skorzystać z opinii zewnętrznego podmiotu. Fairness Opinion jest dodatkowym argumentem dającym wsparcie zarządowi, że jego decyzje podejmowane są w dobrej wierze, zgodnie z interesem spółki i jej akcjonariuszy. To także forma zabezpieczenia w przypadku, gdyby podjęta przez dany podmiot decyzja strategiczna była kwestionowana w przyszłości przez akcjonariuszy lub organy regulacyjne.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)