Procesy zachodzące w światowej gospodarce oraz poszczególnych społeczeństwach dynamicznie zmieniają światowe rynki nieruchomości. Zmieniają się sposoby, w jaki korzystamy z nieruchomości oraz sposoby, w jaki finansujemy ich nabywanie. Zmieniają się zatem także rodzaje usług, jakich oczekują uczestnicy rynku.

Ostatnie lata pokazały, że rynek nieruchomości jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. W Polsce jest to wciąż rynek stosunkowo młody, a przez to otwarty na zmiany. Trendy, które będę kształtować rynek nieruchomości w najbliższych latach, takie jak np. ESG (Environmental, Social, Governance), dalszy wzrost znaczenia wysokich technologii (PropTech), w tym sztucznej inteligencji, oraz stopniowe przenoszenie transakcji i aktywności biznesowej do świata wirtualnego mogą stanowić szanse, ale mogą też okazać się pułapkami czyhającymi na uczestników rynku. W warunkach tak dużej zmienności, usługi dla sektora nieruchomości powinny być skrojone na miarę, stosownie do potrzeb konkretnego klienta i konkretnej sytuacji. Doradcy świadczący takie usługi muszą, więc posiadać wiedzę i doświadczenie często znacznie wykraczające poza sam rynek nieruchomości.

Doradztwo dla sektora nieruchomości obejmuje kilka grup usług przydatnych inwestorom na różnych etapach rozwoju i funkcjonowania nieruchomości.

 • Wycena nieruchomości – oszacowanie wartości rynkowej, godziwej lub odtworzeniowej z uwzględnieniem wszelkich potencjałów drzemiących w nieruchomości.
 • Analizy najkorzystniejszego sposobu wykorzystania nieruchomości (Highest&Best Use) – określenie optymalnego wykorzystania nieruchomości, spełniającego warunki wykonalności fizycznej, dopuszczalności prawnej, uzasadnienia rynkowego, opłacalności finansowej, jednocześnie generującego najwyższą osiągalną wartość nieruchomości.
 • Studia opłacalności – oszacowanie opłacalności inwestycji w ulepszenie nieruchomości np. poprzez jej zabudowę, rozbudowę, zmianę funkcji, itp.
 • Analizy obszary oddziaływania (catchment area) – oszacowanie obszaru oddziaływania nieruchomości handlowej i dostępnej na tym obszarze siły nabywczej potencjalnych klientów.
 • Doradztwo w zakresie zarządzania aktywami – optymalizacja zarządzania bieżącego, jak i analiza możliwych zmian w zarządzaniu przed nabyciem nieruchomości w celu ochrony lub podniesienia wartości nieruchomości.
 • Komercyjne due diligence nieruchomości – kompleksowe badanie komercyjnych aspektów funkcjonowania nieruchomości, w tym stabilności przepływów pieniężnych oraz ryzyka ich pozyskiwania.
 • Badania rynku nieruchomości.
 • Zarządzanie procesem wycen nieruchomości (valuation management) – sprawdzenie merytorycznej jakości zamówionych przez klienta wycen portfeli nieruchomości (w tym okresowych), zgodności w prawem i standardami wyceny, ocena ryzyka zniekształceń wyników, właściwego odzwierciedlenia warunków rynkowych, zarządzanie procesem zamawiania i odbioru wycen, przygotowanie komentarzy i zaleceń na przyszłość.
 • Usługi z zakresu ESG (Environmental, Social, Governance) świadczone wspólnie z dedykowanym Zespołem Doradztwa ESG, m.in.:
  • Strategia:
   • Ocena istotności biznesowej i sektorowej czynników ESG dla konkretnego podmiotu/inwestycji oraz wpływ na wartość w krótkim i długim okresie;
   • Wypracowanie Strategii ESG/dekarbonizacyjnej/gospodarki zasobowej – dla firmy zarządzającej oraz szczegółowych polityk  dla poszczególnych inwestycji – opartej na analizach istotności ryzyk/szans oraz wpływie finansowym.
  • Analizy specjalistyczne ESG:
   • Badanie śladu węglowego firmy, inwestycji, produktu – w 3 zakresach, także w oparciu o cykl życia;
   • Analizy zgodności z Taksonomią UE, analizy kryteriów Taksonomicznych pod kątem przyszłych inwestycji;
   • Doradztwo w zakresie certyfikacji budynków, np. LEED /BREEAM rozszerzonego o kategorie emisyjne i klimatyczno-środowiskowe, czy np. WELL Building Standard – obejmujących  także dobór recyklingowalnych materiałów, jakości powietrza, ograniczenia zużycia wody, jakości oświetlenia i komfortu termicznego, ogólnego dobrostanu użytkownika i relacji ze społecznościami wewn./zewn.;
   • Koszty/korzyści planu neutralności emisyjnej dla budynków, pozyskania lub dostosowania do projektowanych klas energetycznych;
   • Analizy dot. transformacji energetycznej gospodarki zasobowej – Best Available Technologies i budowanie/adaptacja nowych rozwiązań technologicznych i oprogramowania, Power Purchase Agreements, zarządzanie zasobami wodnymi, gospodarka odpadowa;
   • Analizy PAI (negatywnych wpływów środowiskowych/ESG) na potrzeby instytucji finansowych.
  • Rozbudowane strategie inwestycyjne:
   • ESG w procesach selekcyjnych: ustalenie i komunikowanie czytelnych oczekiwań od partnerów w zakresie ESG; prezentacja na zewnątrz gotowości spełnienia kryteriów Zrównoważonego rozwoju Inwestorów z UE;
   • Due-dilligence ESG w procesie inwestycyjnym – oceny wskaźników, badania benchmarkowe i analizy obecnej zgodności, działania naprawcze i rekomendacje w zakresie zwiększania wartości dla inwestora w oparciu o ESG;
   • Włączenie do umów inwestycyjnych jasnych wymagań, kryteriów lub wskaźników ESG w sposobie i technicznych warunkach realizacji;
   • Ustalenie kryteriów dla ocen pasywnych: kryteria podstawowe oparte na benchmarkach branżowych, zielonych ratingach nieruchomości, certyfikatach i praktykach.
  • Preferencyjne finansowanie ESG:
   • Wsparcie w zakresie pozyskiwania, due-dilligence w przygotowaniu dokumentacji i spełnieniu warunków dla preferencyjnych kredytów ESG na podstawie wymagań i polityk banków rozwojowych (EBOR, EBI) i krajowych ( w tym banków i funduszy wyspecjalizowanych np. BGK, NFOSW);
   • Wsparcie w zakresie przygotowania organizacji do emisji Green Bonds – procesy certyfikacyjne, dostosowanie organizacji i projektów do standardów, przygotowanie do pozyskania tzw. second opinion.

U progu rewolucji - usługi Zespołu doradztwa i wycen dla sektora nieruchomości KPMG w Polsce

Ostatnie lata pokazały, że rynek nieruchomości jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. W Polsce to wciąż rynek stosunkowo młody, a przez to otwarty na zmiany, które sukcesywnie stają się jego cechą charakterystyczną. Trendy, które będą kształtować rynek w najbliższych latach, takie jak np. wykorzystanie sztucznej inteligencji czy transakcje on-line mogą stanowić szanse, ale mogą też okazać się pułapkami, czyhającymi na uczestników rynków. W takich warunkach warto mieć zaufanych doradców, których wiedza i doświadczenie pomogą nawigować w zmieniających się warunkach.Eksperci KPMG kompleksowo pomagają identyfikować i wykorzystywać szanse biznesowe.

Opens in a new window

Zobacz także