Wsparcie w prawidłowym stosowaniu standardów rachunkowości

Prawidłowe stosowanie standardów rachunkowości

Pomagamy wdrażać nowe standardy rachunkowości oraz dostosować się do zmian w aktualnie obowiązujących.

Pomagamy wdrażać nowe standardy rachunkowości oraz dostosować się do zmian.

Wsparcie w prawidłowym stosowaniu standardów rachunkowości obejmuje m. in. następujące usługi:

 • analiza ujęcia księgowego konkretnej transakcji gospodarczej,
 • optymalna strukturyzacja konkretnej transakcji gospodarczej,
 • wdrożenie nowych standardów rachunkowości oraz ujednolicenie zasad rachunkowości (np. w ramach grupy kapitałowej),
 • wsparcie w przejściu na MSSF lub inne standardy sprawozdawczości.

 

Analiza ujęcia księgowego i optymalna strukturyzacja transakcji

W ramach naszych usług doradzamy jak prawidłowo ująć w księgach i w sprawozdaniu finansowym skomplikowane transakcje gospodarcze. Pomagamy naszym klientom zrozumieć konsekwencje księgowe planowanych transakcji oraz podjąć optymalne decyzje dotyczące rachunkowości z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej i celów biznesowych organizacji. Analizujemy różne scenariusze planowanych transakcji oraz ich wpływ na wyniki finansowe, poziom kapitałów, potencjał dywidendowy czy spełnienie warunków umów kredytowych przez spółki.

Posiadamy doświadczenie w doradztwie przy transakcjach obejmujących m. in.:

 • nabycia i połączenia spółek,
 • przekształcenia i reorganizacje struktury grup kapitałowych,
 • umowy leasingu i leasingu zwrotnego, finansowego i operacyjnego,
 • umowy faktoringu,
 • rozliczanie kontraktów długoterminowych.

 

Wdrożenie nowych standardów rachunkowości oraz ujednolicenie zasad rachunkowości

Częste zmiany w standardach rachunkowości oraz coraz większa ich złożoność są dużym wyzwaniem dla naszych klientów. Pomagamy wdrażać nowe standardy rachunkowości oraz dostosować się do zmian w aktualnie obowiązujących. KPMG pomaga zrozumieć, jak zmiany w standardach sprawozdawczości oraz regulacjach branżowych wpływają na sprawozdania finansowe i wspiera w podejmowaniu decyzji dotyczących skomplikowanych obszarów rachunkowości. Identyfikujemy potrzeby zmian w obecnych systemach sprawozdawczości finansowej i systemach IT wymaganych przez zmiany w standardach lub przez nowe standardy rachunkowości. W szczególności, posiadamy doświadczenie i oferujemy naszym klientom wsparcie w procesie wdrożenia nowych standardów MSSF, w tym obecnie:

 • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”,
 • MSSF 16 „Leasingi”.

 

Wsparcie w przejściu na MSSF lub inne standardy sprawozdawczości

Wspieramy naszych klientów w przejściu na inne standardy rachunkowości, w szczególności na MSSF. Pomagamy w identyfikacji różnic między obecnie stosowanym zasadami rachunkowości a MSSF i weryfikujemy różnice zidentyfikowane przez klienta pod kątem zgodności z MSSF. Analizujemy regulacje MSSF w kontekście możliwości zastosowania zwolnień przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF po raz pierwszy. Wskazujemy naszym klientom możliwości wyboru polityk rachunkowości dopuszczalnych przez MSSF oraz analizujemy ich wpływ na sprawozdania finansowe. Nasze usługi obejmują wsparcie przy kalkulacji korekt do sprawozdań finansowych niezbędnych przy przejściu na nowe standardy, przy ich ujęciu w księgach i w sprawozdaniu finansowym. Pomagamy także w opracowywaniu nowych polityk rachunkowości, planów kont i wdrożeniu innych zmian w procesie sprawozdawczości finansowej niezbędnych przy przejściu na nowe standardy. Finałem procesu wsparcia dotyczącego zmian stosowanych zasad rachunkowości jest sporządzenie pierwszego sprawozdania finansowego według nowych zasad.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)