Sprawozdania finansowe i proces sprawozdawczości finansowej

Proces sprawozdawczości finansowej

Wsparcie m.in. przy tworzeniu i wdrażaniu narzędzi wykorzystywanych w procesie raportowania finansowego.

Wsparcie m.in. przy tworzeniu i wdrażaniu narzędzi do procesu raportowania finansowego.

Nasze usługi dotyczące sprawozdania finansowego i procesu sprawozdawczości finansowej obejmują m. in.:

  • zastosowanie narzędzi i modeli wspierających raportowanie finansowe,
  • przygotowywanie wzorów sprawozdań finansowych oraz raportów zintegrowanych,
  • wsparcie przy realizacji elementów procesów zamknięcia okresu,
  • usługi kompilacji (przygotowania) sprawozdań finansowych,
  • optymalizacja procesów sprawozdawczych.

 

Zastosowanie narzędzi i modeli wspierających raportowanie finansowe

Wspieramy naszych klientów w tworzeniu i wdrażaniu narzędzi wykorzystywanych w procesie raportowania finansowego. Pomagamy w przygotowaniu kompleksowych kalkulacji wykorzystywanych w procesie sporządzania sprawozdania finansowego, np. przy kalkulacji odpisów na utratę wartości, rozliczeń kontraktów długoterminowych, rozliczeń umów leasingu finansowego, kapitalizacji kosztów finansowania i rozliczania nakładów inwestycyjnych czy przeliczania na walutę prezentacji.

 

Przygotowywanie wzorów sprawozdań finansowych oraz raportów zintegrowanych

Pomagamy naszym klientom w przygotowywaniu wzorów sprawozdań finansowych dostosowanych do specyfiki ich działalności, wymogów standardów rachunkowości i wymogów grupowych. Oferujemy nasze wsparcie w projektowaniu wzoru jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w szczególności w taki sposób, aby sprawozdania finansowe:

  • zwiększyły swoją użyteczność dla inwestorów, w szczególności poprzez skoncentrowanie się na ujawnieniach specyficznych dla klienta i branży w której prowadzi działalność oraz upewnieniu się, że informacje nieistotne nie ograniczają zrozumiałości sprawozdań,
  • były zbliżone do stosowanych w branży klienta,
  • spełniały wszystkie wymogi stosowanych standardów rachunkowości.

Nasze usługi obejmują również wparcie w procesie wdrażania i przygotowywania raportowania zintegrowanego.

 

Wsparcie przy realizacji elementów procesów zamknięcia okresu

Pomagamy naszym klientom przy poszczególnych etapach procesu zamykania okresu (miesiąca, kwartału, roku), np. przy przeprowadzaniu inwentaryzacji, kalkulacji rezerw, odroczonego podatku dochodowego, itp.

 

Usługi kompilacji sprawozdań finansowych

Świadczymy usługi kompilacji (sporządzenia) sprawozdań finansowych, pakietów grupowych oraz innych raportów finansowych zgodnych z ustawą o rachunkowości, MSSF i innymi standardami rachunkowości.

 

Optymalizacja procesów sprawozdawczych

Pomagamy klientom spełnić oczekiwania interesariuszy odnośnie oczekiwań co do rzetelnej, przejrzystej i użytecznej informacji finansowej. Doradzamy jak usprawnić systemy i procesy raportowania finansowego tak, aby zachować odpowiednią równowagę pomiędzy efektywnością, ryzykiem i kontrolą w zakresie dostarczenia odpowiedniej i zgodnej z przepisami informacji finansowej.

Analizujemy istniejące procesy raportowania finansowego, identyfikujemy obszary wymagające usprawnienia i proponujemy odpowiednie zmiany. Wspieramy w przygotowaniu modelu konsolidacji oraz narzędzi wykorzystywanych w procesie konsolidacji.

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)