Usługi KPMG w zakresie wycen i analiz czasowych w budownictwie pozwalają ustalić godziwe warunki poleceń zmian, roszczeń, ugód czy aneksów do umów. Naszymi ekspertyzami pomagamy osiągnąć porozumienie lub rozstrzygać spory. Doświadczenie pozyskane z analizy sporów budowlanych pozwala nam proponować klientom lepsze rozwiązania kontraktowe i organizacyjne dla nowych projektów. Pracujemy zarówno dla danej strony jak i na wspólne zlecenie stron, na zlecenie mediatorów, rozjemców i sądów.

KPMG oferuje usługi w zakresie ekonomiki budownictwa w ramach zespołu Major Projects Advisory, złożonego z praktyków budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu, prowadzeniu, rozliczeniach inwestycji budowanych i prowadzeniu sporów. Do dyspozycji są eksperci, którzy pracowali na budowach i mają stosowne uprawnienia budowlane, kosztorysanci, eksperci z doświadczeniem projektowym, radcy prawni i harmonogramiści. Korzystamy też z szerokiej bazy analityków finansowych, biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych i analityków śledczych siostrzanych firm KPMG. W związku z powyższym możemy Klientom zapewnić usługi w następujących obszarach:

Planowanie inwestycji

Przegląd wariantów realizacyjnych, przegląd planu kosztów i założeń czasowych, strategia kontraktowania, organizacja zespołu projektowego, struktura projektu, przegląd opracowań przedprojektowych i założeń; wydajemy tzw. second opinions w zakresie realności założeń i planów inwestora.

Przygotowanie inwestycji

Organizacja zespołów projektu, procedury zarządzania (jakością, harmonogramem, zmianą, komunikacją, ryzykiem), księgi projektu, harmonogramy dyrektywne, przegląd budżetu, weryfikacje kosztorysów, second opinions w zakresie stanu przygotowania inwestycji, kontraktowanie partnerów inwestycji, przygotowanie projektów umów projektowych i realizacyjnych, postępowania przetargowe.

Realizacja inwestycji

Project monitoring i project management, zarządzanie kosztami, administrowanie kontraktem, wycena kosztów, przegląd zaawansowania kosztowego i czasowego; badanie roszczeń, wycena roszczeń, wycena propozycji zmian; analiza sporów, analizy harmonogramowe, badanie uprawnień do wydłużenia czasu na ukończenie, badanie kosztów ogólnych okresów wydłużenia, analizy w związku z roszczeniami akceleracyjnymi, opóźnieniami, wstrzymaniem robót; ustalenia dot. nowych stawek robót rozliczanych obmiarem; ustalenia godziwych warunków zmian lub akceptacji roszczeń; pomoc stronom w negocjacjach i prezentacji spraw przed inżynierem kontraktu, w mediacji lub rozjemstwie; second opions w zakresie działania stron na budowie (np. inżyniera, nadzoru autorskiego).

Rozliczenia

Rozliczenie końcowe inwestycji, negocjacje, przegląd projektu i wydawanie opinii na temat zasadności i kwalifikacji poniesionych wydatków.

Sprawy sporne

Usługi zespołu biegłych w sporach, rozjemstwie, mediacji – dotyczą zarówno spraw jakościowych, kosztowych jak i harmonogramowych; ocena zasadności roszczeń, wyceny.

Audyt inwestycji

Niezależny przegląd inwestycji w toku lub zakończonej, badanie zasadności podejmowanych decyzji, badanie realizacji obowiązków umownych przez strony.

Klientami są wszystkie strony inwestycji (w tym także wspólnie wydający zlecenie), rozjemcy, arbitrzy i sądy, organy nadzoru właścicielskiego czy instytucje publiczne.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria