Zarządzanie zmianą i zarządzanie roszczeniami w kontraktach budowlanych

Zarządzanie roszczeniami

Zmiana artykułu 144 ust. 1 Pzp – koniec sporów? Nowa nadzieja dla wykonawcy i zamawiającego publicznego

Zarządzanie zmianą i zarządzanie roszczeniami w kontraktach budowlanych

Zmiany, roszczenia i spory w budownictwie występują w sposób naturalny i należy nimi zarządzać tak jak jakością czy personelem.

Zarządzanie roszczeniami to między innymi identyfikacja okoliczności, wycena kosztów i wpływu na harmonogram, definiowanie stanowiska strony, uzasadnianie stanowiska, gromadzenie i zabezpieczanie dowodów, podejmowanie decyzji, identyfikacja narzędzi i metod prowadzących do uznania roszczeń. To zadanie łączące kompetencje inżyniera, prawnika i ekonomisty.

Kontrakty budowlane implikują konflikt: wykonawca dąży do zysku a zamawiający do najlepszego efektu z inwestycji. Polskie prawo zamówień publicznych po nowelizacji z 2016 roku wreszcie uznało problem. W artykule 144 ustawy zamawiający dostał narzędzie do kształtowania kontraktu budowlanego w sposób nowoczesny. Zmiany i roszczenia mogą zostać odzwierciedlone w kontrakcie w taki sposób, aby istniało transparentne i narzędzie do zmiany ceny, zakresu i terminu realizacji. W umowach budowlanych poza reżimem zamówień obserwujemy również w Polsce powolną profesjonalizację.

Zarówno zamawiający jak i wykonawca potrzebują profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu umów budowlanych i ich realizacji po to, aby uzyskać najlepszy możliwy efekt ekonomiczny z kontraktu. Zarządzanie zmianą i roszczeniami po stronie zamawiającego zaczyna się od dobrego przygotowania kontraktu. W KPMG kontrakt budowlany przygotowują inżynierowie i ekonomiści. Dopiero gdy zasady umowy są gotowe i sprawdzone ostateczny tekst redaguje prawnik.

KPMG definiuje trzy rodzaje zmian w kontrakcie budowlanym:

  • zmiana nie wymagająca żadnej procedury pisemnej – wynikająca z uprawnienia danej strony umowy
  • zmiana wymagająca Polecenia Zmiany – wynikająca z zastosowania warunków kontraktu określających zakres modyfikacji
  • zmiana warunków umowy wymagająca podpisania aneksu przez strony; w zamówieniu publicznym jest to zmiana nierekomendowana.

KPMG postrzega zarządzanie roszczeniami jako cały zestaw zadań prowadzących do uzyskania lepszego efektu ekonomicznego z kontraktu budowlanego. Składają się nań między innymi identyfikacja okoliczności, wycena kosztów i wpływu na harmonogram, definiowanie stanowiska strony, uzasadnianie stanowiska, gromadzenie i zabezpieczanie dowodów, podejmowanie decyzji, matematyczna analiza konsekwencji decyzji; zamawianie ekspertyz, opinii prywatnych; identyfikowanie przydatnych świadków; sporządzanie wartościowych notatek czy protokołów. Zarządzanie roszczeniami to interdyscyplinarna gałąź wiedzy – łącząca kompetencje inżynieryjne, ekonomiczne i prawne.

Oferujemy usługi doradcze z zarządzania zmianą i zarządzania roszczeniami w całym cyklu projektu inwestycyjnego. Pomagamy rozwiązywać problemy kontraktu. Wykonujemy harmonogramy, wyceny, opinie prywatne, ustanawiamy systemy zarządzania roszczeniami, formułujemy roszczenia. Pomagamy w doborze najlepszej strategii roszczeniowej.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)