Regulacje sektorowe

Regulacje sektorowe

Oceniamy ryzyko płynące z regulacji i pomagamy wykorzystać zachęty regulacyjne.

Oceniamy ryzyko płynące z regulacji i pomagamy wykorzystać zachęty regulacyjne.

KPMG wspiera klientów w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych. Oceniamy ryzyko płynące z regulacji i pomagamy wykorzystać zachęty regulacyjne. Proponujemy scenariusze konkretnych działań i pokazujemy ich wpływ na wyniki finansowe.

Strategia biznesowa podmiotów regulowanych 

Zespół KPMG opracowuje strategie biznesowe podmiotów funkcjonujących w środowisku regulacji sektorowych.

Przeprowadzamy analizy:

 • scenariuszy funkcjonowania przedsiębiorstw w przypadku wejścia w życie nowych przepisów bądź zmiany ich interpretacji, wykorzystania zachęt inwestycyjnych,
 • możliwości wprowadzenia zmian organizacyjnych i zastosowania nowych modeli biznesowych w kontekście nałożonych na dany podmiot obowiązków regulacyjnych,
 • opinii przedstawicieli rynku i organów regulacyjnych – poprzez konsultacje. 

Rachunkowość regulacyjna

Podmioty świadczące usługi publiczne wymagają specjalnej strategii finansowej, często uwzględniającej finansowy udział państwa. KPMG wspiera przedsiębiorstwa w opracowywaniu regulacyjnych kalkulacji finansowych oraz weryfikuje ich poprawność.

Regulatorom rynku zapewniamy:

 • weryfikację stawek i opłat podlegających regulacji oraz poziomów rekompensaty wskazanych przez przedsiębiorców,
 • opracowywanie wytycznych do ustalania stawek, rekompensat bądź polityk przeciwdziałających subsydiowaniu skrośnemu.

Przedsiębiorców regulowanych wspieramy poprzez:

 • określanie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych,
 • określanie stawek cen regulowanych, w których wymagane jest zastosowanie kalkulacji rozsądnego zysku, tzw. „kosztu netto”, WACC itp.,
 • opracowywanie mechanizmów zastosowanych w celu zapobiegania subsydiowaniu skrośnemu.

Projektowanie oraz ocena skutków regulacji 

Istotnym czynnikiem ryzyka na rynkach regulowanych są zmiany przepisów bądź ich interpretacji.

W zakresie projektowania i oceny skutków regulacji regulatorom rynku oferujemy:

 • wsparcie w tworzeniu przepisów prawa,
 • ocenę ekonomiczną i społeczną skutków wprowadzenia regulacji dla poszczególnych uczestników rynku,
 • określanie interesów rynku polskiego w kontekście dyskusji nad zmianami przepisów na poziomie UE.

Przedsiębiorstwom regulowanym proponujemy: 

 • analizy ryzyka, kosztów i korzyści z regulacji,
 • przygotowanie do dyskusji z przedstawicielami regulatora rynku nt. możliwych zmian regulacji i kluczowych interesów przedsiębiorców.

Zakres każdej z ww. usług może zostać poszerzony o szkolenie lub warsztaty, w ramach których przekazujemy umiejętności zapewniające pełne wykorzystanie rozwiązań zaproponowanych przez zespół KPMG.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)