Uzyskanie atrakcyjnej ceny energii elektrycznej stanowi ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw starających się utrzymać konkurencyjność na właściwym dla siebie rynku produktów lub usług. W porównaniu do ubiegłych lat, koszty energii uległy wielokrotnym wzrostom a zmienność rynku uniemożliwia rzetelne ich prognozowanie. Jednym z rozwiązań, które gwarantuje stabilność ceny są umowy PPA. Umożliwiają one zakup energii z odnawialnych źródeł energii po przewidywalnej i konkurencyjnej stawce oraz w długim okresie czasu.

Czym są umowy PPA?

Są to umowy długoterminowe, zawierane bezpośrednio z wytwórcą energii w instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), takie jak np. farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Pozwalają one na dużą elastyczność w zakresie dostosowania rozwiązań do własnych potrzeb. Umowy PPA nie ograniczają również lokalizacji potencjalnego źródła wytwórczego, co zwiększa możliwość uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej. Ze względu na lokalizację instalacji wyróżniamy dwa główne modele zawieranych umów PPA:

 • Fizyczny PPA
  Przedmiotem umowy PPA opartej na faktycznych dostawach energii jest sprzedaż energii elektrycznej od wytwórcy bezpośrednio do odbiorcy. Cena sprzedaży energii z instalacji jest stała lub modyfikowana ustalonym pomiędzy stronami współczynnikiem. Korzyścią dla odbiorcy jest w tym przypadku długoterminowy odbiór energii po atrakcyjnej i przewidywalnej cenie.
 • Finansowy PPA
  Umowy oparte na mechanizmie różnicowym są czystą formą umowy wzajemnie zobowiązującej, której przedmiotem są transakcje finansowe pomiędzy stronami, zależne od bieżącej sytuacji na rynku energii. Kontrakt różnicowy oparty jest na wzajemnych wypłatach, zależnych od ruchów na rynku hurtowym. W tym układzie wytwórca sprzedaje energię bezpośrednio na rynku hurtowym lub wybranej spółce obrotu.

Jednocześnie, dla każdego z nich istnieje możliwość zastosowania jednego z wielu mechanizmów wyznaczania ceny, wśród których można wymienić:

 • Umowa ze stałą ceną
  Cena jest ustalona na początku kontraktu i nie zmienia się przez cały czas jego trwania. Choć pozwala ona na dokładne przewidzenie kosztów to ryzyko cenowe spada na kupującego.
 • Cena indeksowana
  Cena jest ustalona ze stałym dyskontem w stosunku do cen rynkowych. Sprzedający ponosi większość ryzyka cenowego.
 • Korytarz cenowy
  Wtym wariancie, wyznacza się cenę maksymalną i minimalną. Podąża ona za stawkami rynkowymi pod warunkiem, że nie wzrosną one powyżej ceny maksymalnej lub nie spadną poniżej ceny minimalnej.

Najpopularniejszy dotychczas model rozliczeniowy polegający na zakupie energii od spółek zajmujących się obrotem, szczególnie w ostatnich miesiącach zawiera w sobie element „marży od ryzyka” zabezpieczający je przed znacznym wzrostem cen produkcji energii elektrycznej w elektrowniach, od których ją odkupują. Zamiast tego, odbiorca otrzymuje energię z OZE, po wcześniej ustalonej cenie.  

Średnie ceny kontraktów terminowych, zawieranych w 2022 roku vs. średnia cena zawieranych kontraktów PPA

Wykres: Średnie ceny kontraktów terminowych

W obecnych czasach jest to jedno z niewielu rozwiązań pozwalających przedsiębiorstwom, o dużym zużyciu, znacząco ograniczyć koszty energii. 

Wyzwania związane z umowami PPA

Zawiązanie umowy PPA to złożony proces, który w dalszym ciągu jest nowym rozwiązaniem na polskim rynku. Wprowadzenie go w życie wymaga szczególnej uwagi w trakcie wyznaczania celów oraz negocjacji nad warunkami współpracy. Jakiekolwiek niedopatrzenia w tematach pozornie błahych mogą wiązać się ze sporymi stratami po stronie odbiorcy w późniejszych latach. Ze względu na długi okres zawieranych kontraktów tj. np. od 5 do 15 lat istotnym jest uzyskanie najlepszych możliwych warunków (w tym ceny).

Co zyskasz dzięki kontraktowi PPA?

Pozyskiwanie energii na podstawie takiego kontraktu niesie za sobą wiele korzyści, wśród nich są między innymi:

 • Niższa cena – ceny energii w kontraktach PPA zawartych w 2022 r. są do 50% niższe w przeliczeniu na 1 MWh w porównaniu do kontraktów terminowych i rynku spot;
 • Stabilność cen – czas trwania kontraktów PPA to zazwyczaj 5-15 lat, przy niewielkich lub zerowych wahaniach cen (w zależności od sposobu kontraktowania);
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – cała energia dostarczana w ramach kontraktów PPA jest w 100% odnawialna, ponieważ wytwarzana jest przez aktywa PV lub wiatrowe;
 • Stabilność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej nie mniejsze, niż dla energii kupowanej w sposób tradycyjny – gwarantowane prawnie przez Krajowy System Elektroenergetyczny.

Wsparcie KPMG w ramach przygotowywania umów PPA

Mimo że umowy PPA są dość nowym rozwiązaniem w tej części Europy, KPMG zebrało znaczące doświadczenie w przygotowywaniu takich umów, będąc czołowym dostawcą takich usług na rynku. Nasz zespół jako jeden z pierwszych na rynku wspierał czołowe firmy w zakresie zakupu energii z OZE. Oferujemy wsparcie w całym procesie przygotowywania umowy, od wyznaczenia potrzeb Klienta, aż do jej podpisania. W naszych ofertach zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne, finansowe oraz prawne. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia, agregujące informacje na temat rynku energii odnawialnej oraz tworzymy bazę dostawców zielonej energii, w celu zapewnienia naszym Klientom najkorzystniejszych kontraktów PPA.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria