Audytorzy KPMG realizują usługi poświadczające, które ułatwiają firmom transparentną komunikację z rynkiem oraz budowanie zaufania w otoczeniu biznesowym. Usługi obejmują poświadczanie prognozowanych informacji finansowych oraz inne formy atestacji.

Prognozowane informacje finansowe

Niejednokrotnie jednostki przygotowują prognozowane informacje finansowe, które powinny być poddane weryfikacji przez niezależną firmę zewnętrzną. Takim wymaganiom podlegają na przykład prognozowane informacje finansowe zamieszczane w prospektach emisyjnych. W tych sytuacjach, KPMG w Polsce sporządza raport z wykonania usługi poświadczającej na temat prognozowanych informacji finansowych przygotowanych przez firmę zgodnie z wymogami sprawozdawczymi, mającymi zastosowanie w danym przypadku. Usługi są świadczone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług Atestacyjnych (ISAE) oraz stosownymi standardami krajowymi.

Inne rodzaje usług poświadczających

KPMG wydaje raporty z weryfikacji, przeglądu lub z wykonania uzgodnionych procedur. Usługi tego rodzaju zaspakajają zapotrzebowanie firm na usługi poświadczające inne niż badanie sprawozdań finansowych. Raporty stanowią niezależne poświadczenie rzetelności lub wiarygodności informacji o produktach, usługach lub działaniach będących przedmiotem odpowiedzialności firmy. Usługi tego rodzaju są wykonywane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (ISA) lub Międzynarodowymi Standardami Usług Pokrewnych (ISRS) oraz odpowiednimi standardami krajowymi.

Katalog innych usług poświadczających jest szeroki i obejmuje między innymi :

 • badanie planu połączenia, podziału lub przekształcenia,
 • cyber health check,
 • energia elektryczna z ulgą w akcyzie,
 • koszty reklamy – rozliczanie bonusów przez domy mediowe,
 • opłaty dla dystrybutorów leków,
 • pełne zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla niektórych rodzajów zużycia,
 • poświadczenie zdolności dywidendowej,
 • potwierdzanie zasadności wystąpienia z roszczeniem do drugiej strony kontraktu budowlanego,
 • potwierdzenie należnych kwot polecenia zmiany lub aneksu do umowy budowlanej,
 • raportowanie danych pozafinansowych,
 • rozliczenie czynszu od obrotu,
 • umowy dealerskie w branży motoryzacyjnej.

Wybrane usługi poświadczające

Skontaktuj się z nami