close
Share with your friends

Audytorzy KPMG w Polsce wykonują usługi poświadczające, które ułatwiają klientom transparentną komunikację z rynkiem oraz budowanie zaufania w otoczeniu biznesowym. Usługi obejmują poświadczanie prognozowanych informacji finansowych oraz inne formy atestacji.

Prognozowane informacje finansowe

Niejednokrotnie jednostki przygotowują prognozowane informacje finansowe, które w związku z wymogami prawa powinny być poddane weryfikacji przez niezależną firmę zewnętrzną. Takim wymaganiom podlegają na przykład prognozowane informacje finansowe zamieszczane w prospektach emisyjnych. W tych sytuacjach, KPMG w Polsce sporządza raport z wykonania usługi poświadczającej na temat prognozowanych informacji finansowych przygotowanych przez klienta zgodnie z wymogami sprawozdawczymi, mającymi zastosowanie w danym przypadku. Usługi są świadczone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług Atestacyjnych (ISAE) oraz stosownymi standardami krajowymi.

Inne rodzaje usług poświadczających

KPMG w Polsce często pomaga klientom poprzez wydawanie raportów z weryfikacji, przeglądu lub z wykonania uzgodnionych procedur. Usługi tego rodzaju zaspakajają zapotrzebowanie klientów na usługi poświadczające inne niż badanie sprawozdań finansowych. Jest to odpowiedź na biznesowe firm, które chcą uzyskać niezależne poświadczenie rzetelności lub wiarygodności informacji o produktach, usługach lub działaniach będących przedmiotem odpowiedzialności naszego klienta. Usługi tego rodzaju są wykonywane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) lub Międzynarodowymi Standardami Usług Pokrewnych (ISRS) oraz odpowiednimi standardami krajowymi.

Badanie planu połączenia, podziału lub przekształcenia

Procesy zachodzące w gospodarce wymagają od przedsiębiorstw szybkich reakcji na dynamiczne zmiany zachodzące w ich otoczeniu. Aby sprostać zmianom rynkowym lub zrealizować dodatkowe korzyści pojedyncze spółki, a także całe grupy kapitałowe niejednokrotnie zastanawiają się nad procesami optymalizacyjnymi i restrukturyzacjami.

Cyber health check

Czy naprawdę uważasz że cyberbezpieczeństwo nie dotyczy Twojej Organizacji? Każdy ma coś cennego, co chce chronić – Twoja Organizacja również! Każda Organizacja jest potencjalną ofiarą przestępstw i nadużyć związanych z cyberzagrożeniami współczesnego świata, w którym wykorzystanie technologii informatycznych jest niezwykle szerokie.

Energia elektryczna z ulgą w akcyzie

Zgodnie z nowelizacją przepisów akcyzowych, która weszła w życie od 1 stycznia 2016 r. zakładowi energochłonnemu przysługuje zwolnienie od akcyzy, realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez ten zakład.

Koszty reklamy - rozliczanie bonusów przez domy mediowe

Domy mediowe, w imieniu reklamodawców, kupują hurtowe ilości czasu reklamowego i miejsca do emisji reklam w mediach, od których uzyskują znaczące kwoty rabatów. Zgodnie z zawartymi umowami, reklamodawcy mogą być uprawnieni do otrzymania odpowiedniej części tych rabatów od domów mediowych, często w formie bonusów za osiągnięcie określonych celów ilościowych i jakościowych.

Opłaty dla dystrybutorów leków

Nawet najprostsza umowa pomiędzy producentem i dystrybutorem rodzi ryzyka podatkowe, finansowe oraz zgodności, które mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo marki oraz wyniki osiągane przez producenta.

Pełne zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla niektórych rodzajów zużycia

Zgodnie z nowelizacją przepisów akcyzowych, która weszła w życie od 1 stycznia 2016 r. podmiotom wykorzystującym energię elektryczną do celów: redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych, oraz mineralogicznych, przysługuje zwolnienie od akcyzy.

Podatek od aktywów – czy dobrze go liczysz?

Kalkulacja podatku od niektórych instytucji finansowych (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych) od 1 lutego 2016 roku to nowy i bardzo znaczący wymóg dla instytucji finansowych. Z tego względu warto posiadać dodatkowe zapewnienie, że sama kalkulacja, jak i proces kalkulacji tego podatku są poprawne.

Poświadczenie zdolności dywidendowej

Wypłaty na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych dokonywane być mogą z następujących tytułów prawnych:

  • dywidenda, w tym zaliczka na poczet dywidendy w trakcie roku obrotowego;
  • wynagrodzenie za umorzone udziały;
  • kwota likwidacyjna;
  • zwrot dopłat;
  • zwrot pożyczek na rzecz wspólników.

Potwierdzanie zasadności wystąpienia z roszczeniem do drugiej strony kontraktu budowlanego

Umowy budowlane charakteryzują się dużą ilością sporów wokół tego czy dane działanie, roboty lub ryzyko leżą po stronie wykonawcy czy zamawiającego. W Polsce w wielu projektach inwestycyjnych funkcjonuje inżynier kontraktu (np. Inżynier wg. FIDIC), który powinien rozstrzygać wnioski, zapytania i roszczenia stron w tych sprawach. Niestety praktyka wskazuje, że w większości przypadków roszczenia z reguły są odrzucane bez należytego rozpatrzenia.

Potwierdzenie należnych kwot polecenia zmiany lub aneksu do umowy budowlanej

Umowy budowlane zawierają z reguły postanowienia dotyczące procedury wprowadzania zmian zakresu, ceny i terminu realizacji. Niekiedy jednak strony nie uzgadniają szczegółowych zasad kalkulacji zmiany. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany do umowy pojawia się kwestia sprawdzenia, czy negocjowana lub wyliczona przez jedną stronę kwota zmiany jest poprawna i zgodna z umową.

Raportowanie danych pozafinansowych

Poprzez wzrost świadomości dotyczącej ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej interesariusze oczekują od przedsiębiorstw już nie tylko poprawy efektywności działalności gospodarczej, ale również zrównoważonego rozwoju. Raportowanie danych CSR staje się standardem wśród największych spółek. Na całym świecie opracowywanych jest coraz więcej regulacji, procedur i standardów w zakresie publikowania danych pozafinansowych, przy czym w części krajów są one obowiązkowe.

Rozliczenie czynszu od obrotu

Po zakończeniu roku obrotowego następuje rozliczenie czynszu należnego do zapłaty za dany okres w zależności od zrealizowanych przez najemcę nieruchomości obrotów. Czynsz od obrotu wyliczany jest w oparciu o dane dostarczane przez najemcę. W każdy proces wymiany i udostępnienia informacji wpisane jest nieodłączne ryzyko przedstawiania nieprawidłowych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych, zaniżania bądź zawyżania wartości lub wolumenów itp. Mając na uwadze, że dane te są podstawą rozliczeń finansowych, ich rzetelność ma istotne znaczenie dla prawidłowego wyliczenia czynszu od obrotu.

Umowy dealerskie w branży motoryzacyjnej

Importerzy w branży motoryzacyjnej ponoszą ogromne koszty wspierania sprzedaży realizowanej przez sieć dealerską. Środki te są często wypłacane w formie bonusów za osiągnięcie określonych celów ilościowych i jakościowych. Rozliczenia z tego tytułu odbywają się zwykle w oparciu o dane dostarczane przez dealerów, a importerzy mają ograniczone możliwości weryfikacji wiarygodności raportowanych danych. W tym zakresie pomocna jest usługa niezależnego audytora, polegająca na wykonaniu określonych procedur kontrolnych i wydaniu raportu. Opracowany dokument zwiększy wiarygodność i prawidłowość rozliczenia i pozwoli zweryfikować, czy dealerzy prawidłowo wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Walidacja plików JPK

Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązek dostarczania do organów kontroli skarbowej zapisów z ksiąg podatkowych oraz zbiorów dowodów księgowych w jednolitym formacie i w określonej strukturze, zwanych Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK). KPMG oferuje narzędzie, które analizuje jakość danych w plikach JPK i pozwala lepiej przygotować się do kontroli lub innych czynności US.

Wsparcie w dostosowaniu do Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

GDPR jest ukierunkowane na ochronę danych osobowych „obywateli” UE (osób przebywających na terenie UE) we współczesnym świecie cyfrowym, jednocześnie ujednolicając przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Skontaktuj się z nami