close
Share with your friends

Grupa aktuarialna

Grupa aktuarialna

Posiadamy zespół doświadczonych licencjonowanych aktuariuszy, którzy zdobyli kwalifikacje w Polsce i za granicą.

Doświadczeni licencjonowani aktuariusze, którzy zdobyli kwalifikacje w Polsce i za granicą

Posiadamy zespół doświadczonych licencjonowanych aktuariuszy, którzy zdobyli kwalifikacje w Polsce i za granicą. Świadczy on usługi przede wszystkim w następujących obszarach: aktuarialne elementy sprawozdawczości, Solvency II, zarządzanie produktami, wyceny portfela, zarządzanie ryzykiem i kapitałem. 

W ramach usług związanych z raportowaniem dokonywana jest wycena i przegląd wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i aktywowanych kosztów akwizycji (wg PSR, MSSF, US GAAP), klasyfikacja produktów wg MSSF4 oraz przegląd rezerw szkodowych. Zespół wspiera też wdrożenia procesów regularnej analizy wyników finansowych m.in. poprzez budowę analiz źródeł zysku i uzgodnień tłumaczących zmiany rezerw. 

W ramach świadczenia usług aktuarialnych związanych z Solvency II oferujemy: implementację wymagań związanych z Solvency II, analizę luki dostosowania do wymogów nowej regulacji, przegląd dotychczasowych produktów przygotowanych pod Solvency II, przygotowanie ORSA, opracowanie procesów, przygotowanie i przegląd dokumentacji i wsparcie wdrożenia systemów IT zapewniających raportowanie wg nowego reżimu (Filar III), walidację modeli wewnętrznych i szkolenia z Solvency II. 

Usługi związane z zarządzaniem produktami obejmują m.in. tworzenie i przegląd strategii produktowej, przeprowadzanie i przegląd testów zyskowności, przeprowadzanie i przegląd wycen produktów, przegląd procesów rozwoju i wyceny produktów, budowę systemów taryfikacyjnych, sporządzanie analiz rynkowych i przygotowywanie benchmarków. 

Na usługi związane z wyceną portfela składają się: przegląd i wyliczanie wartości (MCEV, EEV) obecnego portfela i wartości nowej sprzedaży (VNB) oraz tworzenie i przegląd modeli do wyceny portfela. 

Zarządzanie ryzykiem i kapitałem obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym: zarządzanie aktywami i pasywami, alokację kapitału, wyliczanie i przegląd wyceny kapitału ekonomicznego, testy stresu i analizę scenariuszową. 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)