close
Share with your friends

Usługi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

Usługi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Wsparcie klientów w spełnieniu obowiązków regulacyjnych dotyczących AML/CFT.

Rosnąca liczba oraz stopień skomplikowania regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stawiają przed przedsiębiorcami coraz większe wymagania w zakresie dostosowania polityk, procedur i procesów swoich organizacji do obowiązujących przepisów. Na instytucjach obowiązanych spoczywa obowiązek wdrożenia skutecznego programu zapewniającego zgodność z obowiązującymi regulacjami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Zespół KPMG ds. zarządzania ryzykiem nadużyć oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dopasowując proponowane rozwiązania do potrzeb biznesowych organizacji i specyfiki rynku.

Członkowie naszego zespołu to specjaliści posiadający wiedzę i szerokie doświadczenie w projektach z zakresu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, świadczący usługi w następujących obszarach:

 

Niezależna ocena zgodności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Specjaliści KPMG oferują wsparcie w zakresie szczegółowej oceny zgodności istniejących polityk, procedur oraz związanych z nimi procesów w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych regulacji AML/CFT, jak również w stosunku do najlepszych praktyk rynkowych.

Przeprowadzona przez zespół KPMG ocena pozwoli na identyfikację luk w stosunku do konkretnych wymogów regulacyjnych oraz najlepszych praktyk. W odpowiedzi na zaobserwowane rozbieżności, zespół KPMG jest w stanie zaproponować dopasowane do potrzeb Klienta, szczegółowe rekomendacje dotyczące prawidłowego wykonywania obowiązków.

 

Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (lub jego modyfikacji)

KPMG oferuje kompleksową pomoc w zakresie opracowania oraz wdrożenia efektywnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, minimalizującego ryzyko niespełnienia dynamicznie zmieniających się wymogów regulacyjnych, zwłaszcza w kontekście wdrożenia Dyrektyw Unii Europejskiej.

 

Wsparcie we wdrożeniu procesów

Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów AML/CFT w zakresie raportowania transakcji, identyfikacji klienta, przeglądów okresowych, weryfikacji na listach sankcyjnych, itp. Zakres naszych prac obejmować może:

  • Wsparcie techniczne we wdrożeniu procesów, polegające na przygotowaniu wytycznych (np. zakresu/formatu raportowanych danych) będących podstawą do wdrożenia/modyfikacji systemów informatycznych
  • Wsparcie merytoryczne i doradztwo w zakresie niezbędnych modyfikacji istniejących systemów informatycznych, w celu właściwego spełnienia wytycznych regulatora
  • Testy zmodyfikowanych systemów informatycznych mające na celu weryfikację poprawności ich działania, zakończone wydaniem rekomendacji dot. ewentualnych zmian.

 

Wsparcie w wykonywaniu procedur „Poznaj swojego Klienta” (KYC) zgodnie z wymogami i zaleceniami regulatora

Zespół KPMG posiada doświadczenie w operacyjnym wsparciu krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych w wykonywaniu procedur KYC. Nasze wsparcie obejmować może:

  • Pomoc przy opracowaniu i wdrożeniu efektywnych mechanizmów KYC, obejmującą doradztwo w zakresie tworzenia lub modyfikacji regulacji wewnętrznych oraz procesów
  • Operacyjne wsparcie w procesie KYC, zarówno na poziomie podstawowym (Basic Customer Due Diligence), jak również z zastosowaniem środków wzmożonej należytej staranności wobec klienta (Enhanced Due Diligence), poprzez oddelegowanie doświadczonych w tej dziedzinie pracowników
  • Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanych szkoleń dla pracowników operacyjnych.

 

Szeroka oferta szkoleń związanych z tematyką AML

Nasz zespół oferuje także szeroką gamę szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Profesjonalne sesje szkoleniowe przygotowane przez nasz zespół przybliżają tematykę AML w zakresie wybranym przez Klienta. Proponujemy zarówno szkolenia podstawowe, wprowadzające do tematyki AML, jak również szkolenia specjalistyczne, dotyczące wybranej problematyki branżowej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)