close
Share with your friends

Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym

Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym

Wsparcie w dostosowaniu banków i instytucji finansowych do wymogów regulacyjnych.

Wsparcie w dostosowaniu banków i instytucji finansowych do wymogów regulacyjnych.

W odpowiedzi na rosnącą liczbę nowych regulacji nakładających na uczestników rynku liczne wymogi zespół KPMG FRM oferuje szereg usług w zakresie doradztwa regulacyjnego, które mają na celu wsparcie podmiotów objętych nowymi wymogami w ich odpowiednim i efektywnym wdrożeniu.

W odpowiedzi na rosnącą liczbę nowych krajowych i unijnych regulacji nakładających na uczestników rynku liczne wymogi zespół KPMG FRM oferuje szereg usług w zakresie doradztwa regulacyjnego, które mają na celu zapewnienie wsparcia podmiotom objętym nowymi wymogami – bankom, zakładom ubezpieczeniowym, domom maklerskim, zarządzającym funduszami inwestycyjnymi oraz przedsiębiorstwom, w szczególności z sektora energetycznego – w ich odpowiednim i efektywnym wdrożeniu.

 

Zakres usług doradczych KPMG obejmuje w szczególności:

 • warsztaty i szkolenia z zakresu nowych wymogów wraz z przedstawieniem najlepszych europejskich benchmarków w pwzedmiotowym zakresie,
 • ocenę wpływu nowych wymogów regulacyjnych na Klienta, jego model biznesowy, procesy wewnętrzne, dokumentację oraz rozwiązania IT,
 • analizę luk, mającą na celu ocenę stopnia spełnienia nowych wymogów oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie działań mających na celu dostosowanie do nowych wymogów,
 • przygotowanie „mapy drogowej” dla projektu wdrożenia nowych wymogów,
 • zaprojektowanie nowych procesów wraz z przygotowaniem odpowiednich polityk i procedur operacyjnych,
 • zarządzanie projektem wdrożenia nowych wymogów regulacyjnych,
 • audyt post-implementacyjny w zakresie wdrożenia nowych wymogów przez Klienta,
 • wymagania biznesowe dla zmian w rozwiązaniach IT koniecznych do zaimplementowania nowych wymogów / wdrożenia nowych procesów.

 

Zespół doradztwa regulacyjnego KPMG FRM oferuje swoje wsparcie w szczególności przy wdrożeniu następujących regulacji:

 • CRR / CRD IV
 • Ryzyko operacyjne - AMA
 • UCITS / AIFMD
 • MAD / MAR
 • PRIPs / PRIIPs
 • Solvency II
 • IDD
 • SFTR
 • REMIT
 • Rekomendacje i wytyczne KNF
 • Rekomendacje BCBS oraz EBA / ESMA.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)