close
Share with your friends

Usługi atestacyjne

Usługi atestacyjne

Usługi atestacyjne, których celem jest weryfikacja ujawnianych informacji o charakterze jakościowym i ilościowym nt. adekwatności kapitałowej.

Celem jest weryfikacja ujawnianych informacji na temat adekwatności kapitałowej.

Usługi atestacyjne przeprowadzane są zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 „Usługi atestacyjne inne niż badanie lub przegląd historycznych informacji finansowych” (ISAE 3000) wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB).

W oparciu o przeprowadzoną usługę KPMG sporządza raport skierowany do Zarządu na temat zgodności ujawnianych informacji o charakterze jakościowym i ilościowym z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Rozporządzenie CRR).

Usługi tego rodzaju są odpowiedzią na biznesowe potrzeby naszych Klientów, którzy chcą uzyskać niezależne oświadczenie rzetelności i wiarygodności informacji o adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rozporządzeniem CRR.

 

W ramach naszych usług oferujemy w szczególności:

  • szkolenia oraz warsztaty w zakresie adekwatności kapitałowej,
  • przegląd przygotowanego przez Klienta dokumentu ujawnieniowego,
  • przegląd polityk i procedur w zakresie wyliczania adekwatności kapitałowej i ujawniania informacji pod kątem zgodności z nowymi wymogami.

Wszystkie prace wykonujemy w zależności od zapotrzebowania zgodzie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000.

 

Dlaczego KPMG?

  • KPMG było doradcą największych banków w Polsce przy wdrożeniu wymogów rozporządzenia Rozporządzenie CRR.
  • Nasi doradcy posiadają bardzo szeroką wiedzę praktyczną zdobytą z projektów i spotkań z Klientami.
  • KPMG stosuje podejście dostosowane do rodzaju i skali działalności oraz specyficznych wymagań Klienta.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)