close
Share with your friends

Usługi wspierające kredytodawców (Lender assistance)

Usługi wspierające kredytodawców

Wspieramy banki i inne instytucje udzielające finansowania w ocenie pozycji finansowej swoich obecnych i potencjalnych kredytobiorców.

Wspieramy banki w ocenie pozycji finansowej kredytobiorców.

Wspieramy banki i inne instytucje udzielające finansowania w ocenie pozycji finansowej swoich obecnych i potencjalnych kredytobiorców w następujących etapach procesu udzielania finansowania:

 • przed udzieleniem finansowania,
 • w czasie monitoringu udzielonego kredytowania,
 • w okresie restrukturyzacji zadłużenia.:

 

Oferowane przez nas wsparcie kredytodawców obejmuje, między innymi, następujące usługi w odniesieniu do finansowanych podmiotów:

 • analizy sytuacji finansowej, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych podmiotów przed udzieleniem finansowania,
 • analizy biznes planów/ prognoz finansowych oraz ich porównanie z dotychczas zrealizowanymi wynikami,
 • analizy zapotrzebowania na kapitał obrotowy i jego sezonowość,
 • analizy prognozowanych stanów środków pieniężnych w okresie finansowania oraz zapotrzebowania na gotówkę w tym okresie, w tym analizy możliwości obsługi zadłużenia,
 • okresowe przeglądy (monitoring) sytuacji finansowej, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych w okresie finansowania,
 • okresowe przeglądy (monitoring) prognoz finansowych (w tym rachunków zysków i strat oraz przepływów pieniężnych),
 • analizy pozycji rynkowej kredytobiorcy,
 • analizy spełniania przez kredytobiorców kryteriów/ wskaźników zawartych w umowach kredytowych,
 • identyfikacja aktywów możliwych do zbycia przez kredytobiorcę w celu spłaty zadłużenia,
 • identyfikacja oraz oszacowanie innych istotnych zobowiązań warunkowych i umownych oraz pozabilansowych, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe lub w inny sposób negatywnie wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorcy,
 • analizy sytuacji podatkowej kredytobiorcy i możliwych scenariuszy optymalizacji podatkowej,
 • analizy operacyjne działalności kredytobiorcy (operacyjne due diligence).

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)