close
Share with your friends

Finansowe due diligence na rzecz strony kupującej

Finansowe due diligence na rzecz strony kupującej

Finansowe due diligence dla strony kupującej polega na przeprowadzeniu niezależnej analizy

Finansowe due diligence dla strony kupującej polega na przeprowadzeniu niezależnej analizy

Finansowe due diligence dla strony kupującej polega na przeprowadzeniu niezależnej analizy działalności przejmowanego podmiotu, ocenie głównych kwestii finansowych związanych z jego działalnością, a także czynników wpływających na realizację powtarzalnych zysków i przepływów pieniężnych oraz identyfikacji głównych ryzyk finansowych i czynników zagrażających pomyślnemu przeprowadzeniu transakcji (tzw. „deal breakers”).

 

Nasze usługi nastawione są przede wszystkim na kreowanie wartości dodanej przy rozważanej transakcji kapitałowej i obejmują m.in. analizę następujących obszarów:

  • wyniki finansowe (identyfikacja zdarzeń jednorazowych oraz analizę powtarzalnych zysków),
  • prognozy finansowe,
  • przepływy środków pieniężnych,
  • wydatki inwestycyjne,
  • kapitał obrotowy,
  • rachunkowość zarządcza, system i środowisko kontroli wewnętrznej,
  • kwestie dotyczące zatrudnienia,
  • zobowiązania warunkowe i inne pozabilansowe, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe, czy też pozycję finansową przejmowanego podmiotu  po zrealizowaniu transakcji.

 

Nasze prace mogą dotyczyć zarówno transakcji nabycia akcji/udziałów spółki, jej aktywów (lub grupy aktywów), albo wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Realizujemy projekty w ścisłej współpracy z naszymi klientami oraz pozostałymi doradcami inwestorów, co umożliwia osiągnięcie pełnego zrozumienia oczekiwań inwestorów oraz uzyskanie najlepszych wyników takiej współpracy.

 

Podatkowe due diligence na rzecz strony kupującej

Z naszego doświadczenia wynika, że zidentyfikowane ryzyka podatkowe mogą mieć istotny wpływ na wartość rynkową przejmowanego podmiotu i stanowić istotny argument w procesie negocjacji ceny nabycia akcji/udziałów. Celem podatkowego due diligence jest analiza istniejącego w przejmowanym podmiocie systemu rozliczeń podatkowych pod kątem jego zgodności z przepisami prawa podatkowego, orzecznictwem sądów administracyjnych oraz interpretacjami Ministerstwa Finansów. Nasze usługi w zakresie podatkowego due diligence obejmują w szczególności analizę rozliczeń podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne przejmowanego podmiotu w celu identyfikacji ryzyk podatkowych, jak również analizę decyzji w zakresie kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych przeprowadzonych przez odpowiednie organy podatkowe.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)