Coraz więcej firm w Polsce raportuje kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem

Zrównoważony rozwój coraz większym priorytetem dla firm

W ostatnich latach na całym świecie odnotowuje się wzrost znaczenia raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Najwyższy wskaźnik raportowania odnotowano w Ameryce Północnej (90 proc. analizowanych firm), w Polsce już blisko 8 na 10 największych firm raportuje tego typu kwestie. Około 2/3 największych przedsiębiorstw składających sprawozdania na całym świecie ma ustalone cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie ponad 69 proc. analizowanych firm łączy obecnie swoją działalność z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDGs) w swojej sprawozdawczości korporacyjnej. Jednak zaledwie 14 proc. z analizowanych firm ujawnia zarówno pozytywny jaki i negatywny wpływ na Globalne Cele SDGs.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

W wielu regionach świata wysokie wskaźniki dot. raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem zostały wymuszone regulacjami. Podobna sytuacja miała również miejsce w krajach europejskich gdzie do zwiększenia poziomu sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przyczyniło się wprowadzenie unijnej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. Ponadto według specjalistów z wielu firm członkowskich KPMG, w ciągu ostatnich 3 lat nadzór nad zrównoważonym rozwojem i czynnikami związanymi z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym (ESG z ang. Environmental, Social, Governance) ze strony interesariuszy finansowych – zwłaszcza właścicieli aktywów i menedżerów – stał się znacznie bardziej wymagający.

Raport KPMG zawiera dane z 5 200 firm z 52 krajów świata. Z każdego kraju przeanalizowano 100 największych firm wg przychodów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że obecnie 80 proc. największych przedsiębiorstw na świecie raportuje kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. W Polsce odsetek ten wynosi 77 proc., co stanowi wzrost aż o 18 punktów procentowych w porównaniu z poprzednią edycją badania z 2017 r. Globalnie GRI (ang. Global Reporting Initiative) pozostaje najczęściej stosowanym standardem raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, stosowanym przez dwie trzecie największych firm.

W okresie ostatnich 2-3 lat w Polsce obserwujemy znaczny wzrost sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wzrost sprawozdawczości jest spowodowany implementacją unijnej dyrektywy w zakresie ujawniania danych pozafinansowych. Ponadto oprócz zmian regulacji prawnych, inwestorzy mają coraz wyższe oczekiwania w zakresie komunikacji pozafinansowej przedsiębiorstw. Oczekiwana jest większa przejrzystość przedstawiania danych finansowych i pozafinansowych, a także uwzględniania kryteriów pozafinansowych w procesie podejmowania decyzji finansowych – mówi Marcin Kawa, dyrektor w Dziale Audytu Ogólnego w KPMG w Polsce.

Coraz silniejsze tendencje w kierunku obowiązkowego ujawniania informacji pozafinansowych, takich jak ryzyka związane ze zmieniającym się klimatem czy strategie kształtowania odporności na globalne zagrożenia, prawdopodobnie spowodują, że w nadchodzących latach poziom sprawozdawczości będzie jeszcze wyższy, podobnie jak ekologizacja systemów finansowych w niektórych krajach.
 

Większość sektorów z 70-procentowym poziomem raportowania

Jak wynika z badania KPMG, w 2020 r. ponad 70 proc. przedstawicieli wszystkich branż raportuje kwestie związane ze równoważonym rozwojem. Wyjątek stanowi sektor detaliczny, w którym ciągle mniej niż 70 proc. przedstawicieli zamieszcza w swoich sprawozdaniach kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju. Na prowadzeniu w tym roku znalazło się sześć sektorów, które również były w czołówce w poprzedniej edycji badania w 2017 r. Są to: sektor technologii informacyjnych, mediów i telekomunikacji (84 proc.), przemysł wydobywczy (84 proc.), branża motoryzacyjna (83 proc.), wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego (81 proc.), branża chemiczna (80 proc.) oraz przemysł leśno-drzewny (80 proc.).

Sustainability reporting rates: N100 by sector

Raportowanie o ryzyku utraty różnorodności biologicznej

Przedsiębiorstwa na całym świecie mają do odegrania kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z ryzykiem utraty różnorodności biologicznej.

Z raportu KPMG wynika jednak, że mniej niż jedna czwarta największych firm (23 proc.) na świecie ujawnia obecnie to ryzyko w swoich raportach korporacyjnych. Warto zauważyć, że 80 proc. z 250 największych firm na świecie informuje obecnie o zrównoważonym rozwoju, jednak zagrożenia związane z różnorodnością biologiczną są w dalszym ciągu słabo raportowane przez światową społeczność biznesową – mówi Marcin Kawa, dyrektor w Dziale Audytu Ogólnego w KPMG w Polsce.

Ponadto, badanie wykazało, że dwa Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDGs), które koncentrują się na podjęciu wyzwania związanego z globalną różnorodnością biologiczną (SDG 14: Życie pod wodą i SDG 15: Życie na lądzie) są najmniej istotne spośród wszystkich 17 Celów SDGs dla przedsiębiorstw na całym świecie.
 

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)