Pomimo pandemii COVID-19 firmy prognozują rozwój współpracy polsko-amerykańskiej w perspektywie 3 lat

Firmy prognozują rozwój współpracy polsko-amerykańskiej

Stany Zjednoczone są drugim najważniejszym źródłem kapitału inwestycyjnego w naszym kraju. Odpowiadają za 11% wartości wszystkich zagranicznych inwestycji bezpośrednich, a inwestycje amerykańskich firm odpowiadają za 4% wartości polskiego PKB. W Polsce działa ponad 1,5 tys. firm z kapitałem amerykańskim, które zatrudniają około 267 tys. pracowników, a wliczając w to zatrudnienie pośrednie, liczba pracowników amerykańskich firm w Polsce może wynosić nawet 309 tys. osób. Pomimo wybuchu pandemii firmy amerykańskie działające w Polsce dość dobrze radzą sobie z negatywnymi skutkami gospodarczymi, jakie ona spowodowała i planują dalszy rozwój działalności w Polsce. Zaledwie 9% amerykańskich przedsiębiorstw nad Wisłą było zmuszonych w istotnym stopniu zmienić swoje plany dalszego rozwoju w Polsce. Z badania KPMG i AmCham wynika, że 2/3 firm prognozuje w ciągu nadchodzących 3 lat dalszy rozwój współpracy polsko-amerykańskiej w branży, w której działają.

Powiązane treści

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował, że gospodarki na całym świecie stanęły przed zagrożeniem przerwania łańcuchów dostaw, spadku konsumpcji, zamrożenia wielu gałęzi przemysłu, a nawet wstrzymania produkcji. Skala recesji w obliczu drugiej fali epidemii z jaką obecnie mamy do czynienia pozostaje niewiadomą. Wśród wielu sił napędzających gospodarki poszczególnych państw nie sposób nie dostrzec wpływu, jaki odgrywają inwestycje zagraniczne. Według danych KPMG w Polsce i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, w Polsce działa ponad 1,5 tys. firm z kapitałem amerykańskim, a Stany Zjednoczone są drugim najważniejszym inwestorem zagranicznym nad Wisłą. Pomimo wybuchu pandemii i ostrożnego podejścia do nowych inwestycji, większość amerykańskich firm działających w Polsce (66% wskazań) uważa, że w ciągu najbliższych 3 lat współpraca polsko-amerykańska będzie się rozwijała. 

48% amerykańskich firm oczekuje większego wsparcia w związku z pandemią COVID-19

Blisko połowa (48% wskazań) ankietowanych amerykańskich firm obecnych na polskim rynku zadeklarowała, że w wyniku negatywnych skutków gospodarczych, jakie niesie ze sobą pandemia i trudnej sytuacji w jakiej się znalazły, oczekuje od administracji państwowej większego wsparcia prowadzonej działalności. W lepszej sytuacji znajduje się 39% firm, których sytuacja finansowa nie wymagała ubiegania się o wsparcie finansowe. Pozytywnym sygnałem, świadczącym mimo wszystko o ograniczonym wpływie pandemii COVID-19 na działalność firm amerykańskich w Polsce, jest fakt, że 42% respondentów pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią nie musiało zmieniać swoich planów dot. rozwoju działalności w Polsce. W przypadku kolejnych 18% organizacji wprowadzone zmiany były mało istotne. Zaledwie 9% firm amerykańskich przyznało, że w wyniku pandemii COVID-19 było zmuszonych w bardzo istotny sposób zmienić swoje plany dotyczące rozwoju w Polsce.

Cieszy nas odporność, jaką wykazały się firmy amerykańskie w obliczu pogarszającej się koniunktury. Choć część biznesu liczy na wsparcie, to jak widać, większość naszych firm radzi sobie na tyle dobrze, że nawet w tak trudnym czasie, jaki nastał, nie zrewidowały one swoich planów rozwoju. Świadczy to o sile tych przedsiębiorstw, ich wysokiej konkurencyjności oraz potencjale ekonomicznym, który służyć będzie powrotowi polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu. Odpowiedzi respondentów wskazują na pozytywny wynik barometru klimatu inwestycyjnego, czyli ogólnej oceny Polski dokonanej przez inwestorów amerykańskich – mówi Dorota Dąbrowska-Winterscheid, Dyrektor Zarządzająca w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce

Zwiększenie mocy produkcyjnych najczęściej wskazywanym celem inwestycyjnym

Przed wybuchem pandemii COVID-19 40% firm amerykańskich działających w Polsce biorących udział w badaniu potwierdziło, że w ciągu najbliższych 3 lat zamierza zwiększyć zdolności produkcyjne, 20% zadeklarowało otwarcie nowego biura sprzedaży, a 11% stworzenie na terenie Polski nowego zakładu produkcyjnego. Zaledwie 16% respondentów przyznało, że ich firma nie planowała rozwijania obecnej w Polsce działalności w perspektywie najbliższych lat. W wyniku wybuchu pandemii COVID-19 sytuacja uległa zmianie. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo trwającej pandemii, zdecydowana większość firm podtrzymuje swoje plany rozwoju. W perspektywie najbliższych 3 lat 35% firm chce zwiększyć zdolności produkcyjne, 18% przedsiębiorstw planuje przejąć inną spółkę. Z kolei 14% respondentów ma w planach otwarcie nowego biura sprzedaży, a 8% wybudowanie nowej fabryki lub zakładu produkcyjnego. Od wybuchu pandemii COVID-19 o 4 p.p. do 20% wzrósł odsetek firm, które przyznały, że w ciągu 3 lat nie planują rozwijać nad Wisłą swojej obecnej działalności.

Cele inwestycyjne firm amerykanskich w Polsce w perspektywie najbliższych 3 lat

Chociaż wybuch pandemii COVID-19 spowodował konieczność weryfikacji posiadanych planów, to deklarowane przez amerykańskie firmy cele inwestycyjne w nadchodzących 3 latach są pozytywnym sygnałem, świadczącym o dalszym rozwoju współpracy polsko-amerykańskiej. Wraz z nimi zwiększy się zapotrzebowanie na nowych pracowników. Z badania wynika również, że firmy planują w nadchodzącym okresie podejmować większą liczbę działań proekologicznych, charytatywnych oraz CSR-owych podnosząc dzięki temu etyczne standardy prowadzenia biznesu – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO w KPMG w Polsce.

Pesymizm amerykańskich przedsiębiorców odnośnie przyszłych obciążeń fiskalnych

Na początku 2020 roku, przed wybuchem pandemii COVID-19, ponad połowa firm (53% wskazań) z kapitałem amerykańskim działających na polskim rynku wyrażała pesymizm w oczekiwaniach co do wzrostu gospodarczego w perspektywie najbliższych 3 lat. W tej grupie 48% respondentów uznało, że wzrost gospodarczy ulegnie pogorszeniu, a 5% wskazało na jego zdecydowane pogorszenie. Zaledwie 16% przedstawicieli amerykańskich firm w Polsce wyraziło przekonanie o poprawie wzrostu gospodarczego w ciągu nadchodzących 3 lat. Wybuch pandemii zrewidował te prognozy tylko w zakresie oczekiwań co do spadku PKB. Obecnie podobny odsetek firm (52% wskazań) uważa, że wzrost gospodarczy w Polsce pogorszy się w perspektywie najbliższych 3 lat. W tej grupie wzrosła jednak liczba odpowiedzi prognozujących, że wzrost gospodarczy ulegnie zdecydowanemu pogorszeniu. 

Wzrost gospodarczy w perspektywie nadchodzących 3 lat

Podobnie pesymistyczne nastroje panują wśród firm amerykańskich w przypadku prognozowanego obciążenia fiskalnego dla przedsiębiorców – większość respondentów biorących udział w badaniu jest zgodna co do tego, że w ciągu najbliższych 3 lat obciążenia fiskalne przedsiębiorstw nie zmniejszą się. Na początku 2020 roku 81% firm biorących udział w badaniu, uznało, że obciążenia fiskalne przedsiębiorstw będą jeszcze większe, co przełoży się na konieczność płacenia przez firmy wyższych danin. Obecnie już 84% przedsiębiorstw uważa, że w ciągu nadchodzących 3 lat pogorszy się (59% wskazań) lub zdecydowanie pogorszy (25% wskazań) klimat inwestycyjny w Polsce pod względem obciążeń fiskalnych przedsiębiorców.

Przewidywania co do wskaźników makro ekonomicznych nie pozostawiają złudzeń, że największe obawy co do najbliższej przyszłości i warunków dla prowadzenia działalności w Polsce budzą rosnące obciążenia fiskalne. Warto jednak odnotować, że nie zniechęca to nowych inwestorów zza oceanu do inwestowania w Polsce. W 2020 roku liczba projektów inwestycyjnych jest, według informacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, podobna jak w latach ubiegłych. A więc nie tylko firmy już działające w Polsce, ale także nowi inwestorzy wiążą z polskim rynkiem swoje długoterminowe strategie rozwoju w oparciu o zasoby wysoko wykwalifikowanych pracowników, rozwinięte sieci powiązań kooperacyjnych w łańcuchach dostaw, a także konkurencyjne koszty pracy – mówi Dorota Dąbrowska-Winterscheid, Dyrektor Zarządzająca w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce.

Lepsza dostępność i rosnące kwalifikacje pracowników

Przed wybuchem pandemii COVID-19 blisko połowa ankietowanych firm prognozowała, że w perspektywie nadchodzących 3 lat, dostępność pracowników na polskim rynku ulegnie pogorszeniu, z czego 11% ankietowanych uważało, że pogorszenie dostępności pracowników będzie znaczące. 17% respondentów wyraziło przekonanie, że dostępność specjalistów ulegnie poprawie. Wybuch pandemii spowodował jednak zmianę w tej kwestii. Obecnie zaledwie 1/4 firm spodziewa się gorszej dostępności pracowników w perspektywie najbliższych 3 lat. Blisko 4 na 10 przedstawicieli organizacji z amerykańskim kapitałem deklaruje, że ich zdaniem dostępność pracowników w nadchodzących latach będzie lepsza lub ulegnie zdecydowanej poprawie.

Innym elementem, który wpływa na atrakcyjność polskiego rynku pracy są kwalifikacje pracowników. Z odpowiedzi ankietowanych firm wynika, że wybuch pandemii może mieć pozytywny skutek w przypadku zdobywania odpowiednich kwalifikacji przez pracowników. Przed wybuchem COVID-19 30% respondentów uważało, że w ciągu 3 lat kwalifikacje pracowników ulegną poprawie lub zdecydowanej poprawie. Obecnie odsetek firm wyrażających przekonanie o rosnących kwalifikacjach pracowników wzrósł o 15 p.p. do 45%.

Optymistyczne prognozy przedsiębiorców można również zauważyć w przypadku rozwoju e-usług w Polsce. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych, który w tym roku jest dodatkowo spotęgowany pandemią COVID-19, aż 85% firm amerykańskich prognozuje poprawę lub zdecydowaną poprawę w zakresie oferowanych e-usług w Polsce w ciągu najbliższych 3 lat. Wydaję się, że jest to jeden z niewielu obszarów, któremu pandemia COVID-19, nie tylko nie przeszkodzi w planowanym wzroście, ale zdecydowanie ten wzrost przyspieszy – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO w KPMG w Polsce.

O AMERYKAŃSKIEJ IZBIE HANDLOWEJ W POLSCE:

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) założona w 1990 roku jest organizacją, której celem jest aktywne promowanie amerykańskich inwestycji w Polsce. Poprzez organizowanie spotkań, konferencji, tworząc platformę do dyskusji, oraz wydając publikacje, AmCham reprezentuje firmy członkowskie oraz społeczność inwestorów zagranicznych, zaznaczając pozytywną rolę biznesu i handlu w rozwoju kraju i społeczeństwa. Izba zrzesza obecnie 350 firm członkowskich, które stanowią największą grupę inwestorów zagranicznych w Polsce a ich łączne nakłady inwestycyjne przekroczyły 60 miliardów dolarów. Więcej na stronie amcham.pl.

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)