4 września 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowelizacja przepisów odnosi się przede wszystkim do zmian w zakresie wynagrodzeń, okresu oddelegowania pracowników, a ponadto ma za zadanie ustanowienie wspólnych ram Unii Europejskiej w zakresie delegowania pracowników. Tymczasem wyniki badania KPMG w Polsce wskazują, że 1/3 ankietowanych polskich przedsiębiorstw ma obawy związane z koniecznością stosowania lokalnych przepisów obwiązujących w kraju, do którego delegują pracowników. Jednocześnie 36% ankietowanych firm przyznało, że Państwowa Inspekcja Pracy lub odpowiednia instytucja łącznikowa w innym kraju, prowadziła kontrolę pracowników oddelegowanych. Firmy w Polsce najczęściej delegują pracowników do Niemiec, Francji oraz Belgii. 61% ankietowanych organizacji deleguje pracowników do pracy za granicą na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Analiza KPMG w Polsce na temat praktycznych aspektów związanych z delegowaniem pracowników wskazuje, że wśród firm delegujących pracowników, ponad połowa deleguje pracowników do Niemiec. Wśród kolejnych najpopularniejszych państw, do których delegowani są pracownicy z Polski znalazły się Francja, Belgia, Szwecja oraz Dania. Blisko połowa organizacji biorących udział w badaniu KPMG (49% wskazań) deleguje pracowników na podstawie aneksu do polskiej umowy o pracę, który zmienia miejsce pracy – czyli oddelegowania. 39% firm deleguje pracowników w ramach podróży służbowej, a zaledwie 12% na podstawie lokalnej umowy w kraju wykonywania pracy, jednocześnie zawieszając lub rozwiązując w tym okresie polską umowę o pracę.

61% firm deleguje do pracy za granicą wyłącznie obywateli UE

Większość organizacji (61% wskazań) deleguje pracowników do świadczenia pracy za granicą na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z czego 39% firm deleguje pracowników na okres od 1 do 3 miesięcy. Pozostałe 4 na 10 firm deleguje pracowników na okres dłuższy niż rok. 

W wyniku wprowadzonych ostatnio zmian formalny okres oddelegowania może trwać do 12 miesięcy. Warto mieć na uwadze, że po tym okresie oddelegowanie nadal będzie możliwe, jednak konieczne będzie zastosowanie, co do zasady, wszelkich warunków zatrudnienia przewidzianych w przepisach państwa przyjmującego, które docelowo zrównają pracowników oddelegowanych ze statusem pracowników krajowych. Na podstawie umotywowanego powiadomienia przedsiębiorstwa delegującego maksymalny okres delegowania będzie mógł zostać wydłużony do 18 miesięcy. Do obliczenia okresu delegowania wliczać należy okresy zastępowania się przez pracowników na tym samym stanowisku pracy

– mówi Andrzej Marczak,
Partner, w Dziale Doradztwa Podatkowego.

79% firm kontynuuje opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce delegowanym pracownikom

Zdecydowana większość delegowanych pracowników (79% wskazań) posiada ubezpieczenie społeczne w Polsce. W tym celu wydawane są specjalne zaświadczenia A1, potwierdzające, że delegowany pracownik podlega systemowi zabezpieczenia społecznego w państwie, które wydało takie zaświadczenie. Zaledwie 21% firm opłaca pracownikom składki na ubezpieczenia społeczne w kraju, do którego ich deleguje. Delegując pracowników do pracy za granicą 67% firm stosowało się do ogółu przepisów lokalnych obowiązujących w państwie przyjmującym. Z kolei 33% firm biorących udział w badaniu KPMG nie do końca jest świadoma konieczności stosowania lokalnych przepisów.

Przeprowadzone przez KPMG w Polsce badanie wyraźnie pokazało obawy przedsiębiorców związane z koniecznością stosowania lokalnych przepisów obowiązujących w kraju, do którego zostali oddelegowani pracownicy. Ponadto ze względu na pandemię i fakt, że niektóre państwa UE nie ukończyły jeszcze procesów legislacyjnych związanych z wdrożeniem nowych przepisów, powyższe może stanowić jeden z poważniejszych problemów wśród polskich firm wysyłających pracowników za granicę. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że spośród firm biorących udział w badaniu KPMG, 36% przyznało, że Państwowa Inspekcja Pracy lub odpowiednia instytucja łącznikowa w innym kraju, przeprowadziła kontrolę pracowników oddelegowanych

– mówi Grzegorz Grochowina,
starszy menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
w Zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

4 na 5 firm zapewnia delegowanym pracownikom dodatkowe świadczenia

79% firm przyznało, że zapewnia swoim pracownikom dodatkowe świadczenia związane z oddelegowaniem ich do pracy za granicą. Praktycznie wszystkie firmy biorące udział w badaniu KPMG w Polsce zapewniają delegowanym pracownikom zakwaterowanie w miejscu oddelegowania, a 77% z nich pokrywa koszty podróży delegowanych pracowników do krajów oddelegowania oraz powrotów do Polski. Mniej niż połowa badanych firm przyznała, że zapewnia delegowanym pracownikom dodatkowe świadczenia w formie wyżywienia lub dodatku pieniężnego z tytułu delegowania.

Wykres przedstawiający jakie dodatkowe świadczenia firmy zapewniają delegowanym pracownikom

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308