Newsflash: Źródła finansowania i dotacji dla przedsiębiorców w czasie pandemii

Źródła finansowania i dotacji dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca będący pracodawcą, u którego wystąpił kwalifikowany spadek obrotów gospodarczych w następstwie pandemii COVID-19 w wysokości określonej Ustawą ws. Tarczy antykryzysowej ma do wyboru, po spełnieniu dodatkowych warunków, możliwości uzyskania dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Płynność finansową firm może także poprawić wsparcie przewidziane w Tarczy finansowej PFR. Dodatkowo Ustawy o Tarczy antykryzysowej dają także możliwość bieżącego rozliczania ulgi na działalność B+R, a także 5-procentowej stawki CIT w ramach IP Box. Tarcza antykryzysowa wprowadziła konkretne mechanizmy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, które ze względu na wysokość kwot możliwych do otrzymania nie powinny być pomijane przez przedsiębiorców.

Powiązane treści

Rozwiązania zawarte w Tarczy antykryzysowej mają za zadanie pomóc firmom utrzymać płynność finansową. Każdy przedsiębiorca będący pracodawcą, u którego wystąpił kwalifikowany spadek obrotów gospodarczych w następstwie pandemii COVID-19 w wysokości określonej Ustawą ws. Tarczy antykryzysowej ma do wyboru, po spełnieniu dodatkowych warunków, możliwości uzyskania dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Płynność finansową firm może także poprawić wsparcie przewidziane w Tarczy finansowej PFR. Dodatkowo Ustawy o Tarczy antykryzysowej dają także możliwość bieżącego rozliczania ulgi na działalność B+R, a także 5-procentowej stawki CIT w ramach IP Box. 

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

Tarcza antykryzysowa wprowadziła konkretne mechanizmy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, które ze względu na wysokość kwot możliwych do otrzymania nie powinny być pomijane przez przedsiębiorców.

Należy przy tym starannie przeanalizować warunki wejścia do danego programu, aby wybrać ten najbardziej właściwy, mając na uwadze m.in. skalę spadku obrotów gospodarczych. Dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są adresowane do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości, z kolei możliwość uzyskania dofinansowania od starosty jest kierowana wyłącznie do sektora MŚP. Progi spadku obrotów oraz wysokość dofinansowania są różne w obu tych programach. W przypadku dofinansowania do starosty atrakcyjnym aspektem jest brak konieczności modyfikowania warunków zatrudnienia, wygląda na to – i należy ocenić to pozytywnie – że procedowana obecnie kolejna odsłona Tarczy Antykryzysowej (4.0) wprowadzi podobną zasadę również w stosunku do dofinansowania z FGŚP – mówi Wojciech Majkowski, dyrektor w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce.

W przypadku aplikowania o dofinansowanie z FGŚP według obecnych zasad przedmiotem analizy powinno być faktyczne zapotrzebowanie na pracę, tj. wymiar czasu pracy, o który zasadne jest obniżenie etatów – aby z jednej strony zachować możliwości funkcjonowania przedsiębiorstwa, a z drugiej ubiegać się o dofinansowanie.

Niekoniecznie właściwe będzie w każdym przypadku wykorzystywanie maksymalnego dostępnego limitu obniżenia (tj. 20%), w szczególności biorąc pod uwagę, że uruchamianie kolejnych gałęzi gospodarki powinno odpowiednio postępować. Z drugiej strony, analiza powinna skupić się na wysokości dofinansowania możliwego do otrzymania. Nie ulega wątpliwości, że przy obecnej konstrukcji tego rozwiązania, obniżenie o mniejszy wymiar czasu pracy np. 5% w wielu przypadkach pozwala osiągnąć efektywnie dużo wyższą kwotę dofinansowania (uwzględniając nawet oszczędności z tytułu samego obniżenia), przy jednoczesnym zachowaniu większych możliwości kadrowych. Ważne jest także to, aby działania podejmowane co do warunków zatrudnienia pracowników nie były działaniami fikcyjnymi, nakierowanymi wyłącznie na formalne spełnienie warunków otrzymania dofinansowania – mówi dr Konrad Kleszczewski, menedżer w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce.

Tarcza Finansowa PFR

Program dla Dużych Firm będzie skierowany do przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników i których obroty przekraczają 50 mln euro lub ich suma bilansowa przekracza 43 mln euro. Program będzie dostępny również dla mniejszych podmiotów, tj. dla firm, które zatrudniają powyżej 150 pracowników, a ich roczny obrót za 2019 r. przekroczył 100 mln PLN jeśli ich luka finansowania przewyższa kwotę 3,5 mln PLN, czyli wykracza poza ramy Tarczy Finansowej PFR skierowanej do MŚP.

Ważne jest też kryterium formalno-prawne rezydencji podatkowej, czyli spółka musi być zarejestrowana w Polsce, musi mieć rezydencję podatkową w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak również beneficjent rzeczywisty spółki nie może być zarejestrowany w tzw. raju podatkowym. Inne formalne wymogi, to przede wszystkim brak zalegania ze składkami ZUS i podatkami na koniec roku 2019 oraz na dzień złożenia wniosku. Kolejnym wymaganiem jest wykazanie tzw. luki płynnościowej w okresie prognozy, która to luka będzie determinowała kwotę dofinansowania. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm to tak naprawdę trzy programy tj. finansowanie płynnościowe (program o wartości 10 mld PLN, zaakceptowany przez Komisję Europejską w dniu 25 maja), finansowanie preferencyjne (program o wartości 7,5 mld PLN) oraz finansowanie inwestycyjne (program o wartości 7,5 mld PLN). Dwa ostatnie programy nadal oczekują na akceptację ze strony Komisji Europejskiej. Wydaje się, że intencją PFR jest formalne uruchomienie trzech programów jednocześnie – mówi Adam Popłonkowski, dyrektor w dziale Deal Advisory w zespole finansowania i restrukturyzacji w KPMG w Polsce.

Ulga B+R oraz stawka IP Box CIT 5% sposobem na zwiększenie płynności finansowej

Przedsiębiorca, który do tej pory nie skorzystał z wprowadzonej w 2016 r. ulgi podatkowej na prace B+R, a dokonywał ulepszeń swoich produktów lub procesów ma szanse na odzyskanie nadpłaconego podatku dochodowego za ubiegłe lata.

W samym tylko 2018 r. podatnicy CIT skorzystali z ulgi na kwotę ponad 800 mln PLN. Zastrzyk gotówki z odzyskanego podatku w obecnych czasach jest szczególnie pożądany przez przedsiębiorców i warto nad nim pomyśleć. IP Box wprowadzony w 2019 r. daje możliwość co roku zmniejszenia odprowadzanego do fiskusa podatku dochodowego, co poprawi sytuację płynnościową przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy, którzy sprzedają produkty lub usługi, które zawierają innowacyjne komponenty, powinni się przyjrzeć czy mogą się kwalifikować do IP Box, nawet jeżeli do tej pory nie mieli tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnych, jak np. patent czy wzór użytkowy to mogą je zacząć zgłaszać celem skorzystania z niższego opodatkowania – mówi Kiejstut Żagun, dyrektor w zespole innowacji, ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

****

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)