Newsflash: Ograniczony katalog rozwiązań podatkowych w Tarczy 4.0

Ograniczony katalog rozwiązań podatkowych w Tarczy 4.0

Propozycje zawarte w tzw. Tarczy 4.0 zawierają bardzo ograniczony katalog rozwiązań podatkowych wspierających polskich przedsiębiorców. Pomimo wprowadzenia m.in.: dopłat do oprocentowania do kredytów czy ulepszonej ulgi na złe długi w podatkach dochodowych, ponownie zabrakło niektórych oczekiwanych przez firmy rozwiązań. Brakuje m.in. obowiązujących w innych państwach instrumentów podatkowych polegających na ustawowym odroczeniu terminów płatności podatków lub odroczeniu płatności podatków na wniosek, który jedynie uprawdopodabnia trudną sytuację przedsiębiorstwa spowodowaną COVID-19.

Katarzyna Nosal-Gorzeń

Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół Fuzji i Przejęć

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

W projekcie Tarczy 4.0 znalazły się m.in. rozwiązania, które pozwolą przedsiębiorcom, których płynność jest zagrożona w związku z pandemią COVID-19, uzyskać dodatkowe źródła wsparcia finansowego w postaci dopłat do oprocentowania do kredytów, które zostały zaciągnięte po 31 grudnia 2019 roku. W przypadku mikroprzedsiębiorców dopłaty mają wynosić 2 punkty procentowe, a  w przypadku pozostałych podmiotów 1 punkt procentowy. Dopłaty mogą być udzielane na okres do 12 miesięcy.

Jest to długo oczekiwany instrument wsparcia, z którego będzie można korzystać za pośrednictwem banków. Natomiast ponownie projekt ustawy nie zawiera specjalnych uregulowań co do podatkowego traktowania dopłat do odsetek. Tym samym, podobnie jak przy dofinansowaniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, otrzymane dopłaty będą stanowić przychód podatkowy. Występując o tę formę dofinansowania warto pamiętać także, że stanowi ona pomoc publiczną, kumulowaną z innymi formami pomocy, ograniczoną zasadniczo do kwoty 800 tys. EUR, będącą limitem dla całej grupy kapitałowej w Polsce w przypadku podmiotów powiązanych – mówi Katarzyna Nosal-Gorzeń, partner w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. M&A w KPMG w Polsce.

Ulga na złe długi nie dla VAT

W propozycjach przepisów zawartych w Tarczy 4.0 można znaleźć korzystny zapis ułatwiający wierzycielom skorzystanie z ulgi na złe długi w ramach podatków dochodowych. Natomiast identycznego ułatwienia brakuje w podatku VAT, który dla przedsiębiorców stanowi największe wyzwanie płynnościowe. Należy zwrócić uwagę, że w czasach spadających przychodów, modyfikacja ulgi na złe długi dla wierzycieli jedynie w podatkach dochodowych może mieć ograniczone znaczenie.

W przypadku nadpłaconych zaliczek, firmy mogą jedynie próbować korzystać z art. 77a Ordynacji podatkowej i wystąpić o zwrot nadwyżki zaliczek zapłaconych w ciągu roku. Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku dłużników w upadłości, wierzyciel nie ma prawa skorzystać z ulgi na złe długi w podatku VAT, co w obecnej sytuacji rynkowej staje się dla wierzycieli realnym ryzykiem – z tego względu konieczne jest skrócenie okresu upływu 90 dni do 30 dni od terminu płatności dla celów skorzystania z  ulgi na złe długi również w przepisach VAT – mówi Katarzyna Nosal-Gorzeń, partner w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. M&A w KPMG w Polsce.

Kary umowne i odszkodowania w kosztach w trakcie epidemii?

W ramach projektu Tarczy 4.0 przewiduje się złagodzenie reżimu podatkowego dla kar umownych i  odszkodowań. Zgodnie z proponowanymi zmianami w zakresie podatków PIT i CIT podatnicy nie będą już zobowiązani do wyłączenia z kosztów podatkowych zapłaconych kar umownych i  odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w  dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Przedmiotowe złagodzenie podejścia do możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kar umownych i odszkodowań będzie miało zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przyczyna wadliwych dostaw powstanie w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonym z powodu COVID-19. Oznacza to, że podatnicy będą musieli nie tylko wykazać i udokumentować związek pomiędzy powstaniem kary umownej oraz stanem epidemii, ale także udowodnić spełnienie ogólnych przesłanek związku kosztów wynikających z kar umownych z osiągnięciem przychodów, ewentualnie z  zachowaniem lub zabezpieczeniem ich źródła – mówi Wojciech Kotłowski, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Ulepszona ulga na złe długi w CIT i PIT

Wśród pozytywnych propozycji legislacyjnych warto wskazać zmiany w zakresie ulgi na złe długi w podatkach CIT i PIT. Istotą tych zmian jest umożliwienie wierzycielowi odliczenia niezapłaconej wierzytelności od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Warto zaznaczyć, że taką możliwość odliczenia niezapłaconej wierzytelności będą mieli również podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, którzy będą z kolei pomniejszać zaliczkę należną za miesiąc, w którym upłynął 30-dniowy termin odpowiednio o 9% (mali podatnicy) albo 19% (pozostali podatnicy) niezapłaconej wierzytelności. Według projektu ulepszona ulga na złe długi ma funkcjonować wyłącznie po stronie wierzyciela i tylko w 2020 roku – mówi Wojciech Kotłowski, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Zmiany w SSE

Na szczególną uwagę inwestorów strefowych zasługuje planowane poszerzenie definicji wydatków inwestycyjnych, na kształt zapisów funkcjonujących w SSE i uznanie, że są nimi także wydatki na nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą. Zmiana ta, obecna także w  regulacjach unijnych, w obecnej sytuacji epidemii COVID-19 daje szansę na utrzymanie zakładu i miejsc pracy. 

Kolejną korzystną zmianą w przepisach zawartych w Tarczy 4.0 jest przedłużenie w ustawie o  wspieraniu nowych inwestycji momentu ponoszenia wybranych kosztów kwalifikowanych, takich jak: dwuletnie koszty pracy, koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli oraz leasingu finansowego, które zgodnie z planowanymi zmianami będą mogły być ponoszone także po terminie zakończenia inwestycji.

Dotychczas ustawa stanowiła, że decyzja o wsparciu nie może określać terminu ponoszenia jakichkolwiek kosztów kwalifikowanych po zakończeniu realizacji inwestycji. W praktyce, próbowano rozciągać termin realizacji inwestycji. Natomiast zapis wyraźnie przewidujący możliwość przedłużonego ponoszenia w/w kosztów należy ocenić pozytywnie. Należy zauważyć, że rozporządzenie wykonawcze przewidywało jedynie warunek trwałości np. umowy najmu czy zatrudnienia pracowników i nie jest wykluczone, że również ono zostanie w dalszym kroku uzupełnione – mówi Łukasz Piwowarczyk, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Uproszczone zasady dofinansowania z FGŚP

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy odnotowali odpowiedni spadek obrotów, ale nie zdecydowali się na przestój lub obniżony wymiaru czasu pracy i w konsekwencji nie otrzymali wsparcia z FGŚP, będą je teraz mogli pozyskać w sposób uproszczony.

Projekt Tarczy 4.0 przewiduje, że dofinansowanie z FGŚP będzie dostępne bez konieczności wprowadzania przestoju czy też obniżonego wymiaru czasu pracy, a zatem bez konieczności zawierania porozumienia z pracownikami. Zasady dofinansowania będą analogiczne jak dotychczas, w szczególności podstawowym warunkiem pozostaje odnotowanie spadku obrotów – mówi Łukasz Piwowarczyk, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

****

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)