close
Share with your friends

Ponad 70% przedstawicieli producentów i dystrybutorów spodziewa się pogorszenia sytuacji w branży motoryzacyjnej

Coraz gorsza ocena sytuacji panującej w branży

Wyniki najnowszego badania KPMG i PZPM wskazują, że 33% przedstawicieli producentów oraz 50% przedstawicieli dystrybutorów obecnych na polskim rynku motoryzacyjnym pozytywnie ocenia aktualną sytuację w branży. Porównując wyniki do poprzedniej edycji badania, przeprowadzonej w czerwcu 2019 r., wskaźnik nastrojów wśród dystrybutorów spadł o 11 punktów osiągając wartość 68/100, a wśród firm zajmujących się produkcją pojazdów, części i akcesoriów wzrósł o 8 punktów do poziomu 61/100.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w grudniu 2019 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 48 respondentów.

Przedstawiciele firm motoryzacyjnych, które są obecne na polskim rynku coraz gorzej oceniają sytuację panującą w branży. Wskaźnik nastrojów menedżerów oceniających bieżącą sytuację sektora wynosi 66/100, co oznacza spadek o 4 punkty w porównaniu z poprzednią edycją badania KPMG i PZPM. Gorsze nastroje niż pół roku temu panują wśród menedżerów branży motoryzacyjnej odnośnie przyszłości sektora i przyszłej sytuacji gospodarczej. Mimo to, w ciągu najbliższych 6 miesięcy ponad połowa respondentów przewiduje, że poziom zatrudnienia poprawi się lub utrzyma na dotychczasowym poziomie.

Wykres 1

Menedżerowie firm motoryzacyjnych obawiają się pogorszenia sytuacji branży

W przeciwieństwie do badania przeprowadzonego w połowie 2019 r., przyszłość branży zdecydowanie gorzej oceniają przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych, wśród których aż 83% spodziewa się pogorszenia lub zdecydowanego pogorszenia sytuacji branży motoryzacyjnej w Polsce. W przypadku przedstawicieli firm dystrybucyjnych podobne zdanie wyraża 74% respondentów, a jedynie 3% ankietowanych z tej grupy prognozuje poprawę sytuacji.

Podobnie negatywne nastroje widać w przypadku prognozowanej sytuacji gospodarczej Polski w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zdecydowana większość ankietowanych producentów spodziewa się jej pogorszenia (78%) lub zdecydowanego pogorszenia (6%), a tylko 17% badanych uważa, że sytuacja gospodarcza pozostanie bez zmian. Nieco większy optymizm jest widoczny wśród dystrybutorów, z których 20% spodziewa się poprawy, a 27% uważa, że gospodarka będzie stabilna.

Niestety, prognozy z ostatnich kilkunastu miesięcy, które mówiły o pogorszeniu się koniunktury gospodarczej pomału stają się faktem. Obawy producentów motoryzacyjnych w Polsce są wynikiem spowolnienia gospodarczego w Europie, co nie dziwi, bo krajowa branża motoryzacyjna jest bardzo ściśle powiązana z motoryzacją i gospodarką europejską. Niepokój menedżerów firm motoryzacyjnych zlokalizowanych w Polsce może również pogłębiać fakt, że w najbliższych latach współczesna motoryzacja stanie w obliczu wielu istotnych zmian. Niepewność, czy w wystarczającym stopniu będą mogli sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nimi nowa rzeczywistość motoryzacyjna na pewno ma wpływ na spadek nastrojów zarówno wśród producentów, jak i dystrybutorów – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Producenci z branży motoryzacyjnej planują zwiększyć poziom sprzedaży i nakłady inwestycyjne

Blisko 30% producentów motoryzacyjnych prognozuje zwiększenie poziomu sprzedaży w najbliższych 6 miesiącach, a prawie 1/4 z tej grupy w ciągu najbliższego półrocza planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne. Z jednej strony 27% dystrybutorów planuje zwiększyć liczbę salonów, a z drugiej aż 37% z nich przyznało, że w najbliższych 6 miesiącach zmniejszy się lub zdecydowanie się zmniejszy poziom sprzedaży w ich sieci.

Większość producentów i dystrybutorów spodziewa się utrzymania poziomu zatrudnienia na obecnym poziomie w ciągu najbliższych 6 miesięcy (odpowiednio 56% i 70%). Wzrost zatrudnienia przewiduje 11% przedstawicieli firm produkcyjnych oraz 10% dystrybutorów.

W dalszym ciągu obserwujemy pogarszanie się nastrojów wśród przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce. Na tak negatywną ocenę przyszłości branży motoryzacyjnej (sytuacja pogorszy się według 83% producentów oraz 74% dystrybutorów) wpływ mogą mieć m.in. możliwe spowolnienie gospodarcze, nowe regulacje prawne oraz rosnące koszty pracy. Tym bardziej cieszy fakt, że wciąż blisko dwie trzecie producentów i dystrybutorów przewiduje, że sprzedaż zwiększy się lub utrzyma na obecnym poziomie – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Koszty pracy, nowe regulacje prawne i sytuacja polityczno-gospodarcza kluczowymi wyzwaniami dla branży

Największymi wyzwaniami, którym muszą stawić czoła firmy z branży motoryzacyjnej są nowe regulacje prawne, sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce oraz koszty pracy. Najwięcej problemów producentom przysparza sytuacja polityczno-gospodarcza (72%) i nowe regulacje prawne (72%) oraz koszty pracy (67%). Z kolei ankietowani przez KPMG i PZPM dystrybutorzy wśród najczęściej wskazywanych wyzwań wymieniali koszty pracy (67%), nowe regulacje prawne (67%) oraz dostęp do pracowników technicznych i sytuację polityczno-gospodarczą (odpowiednio 57%).

***

O RAPORCIE:

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w grudniu 2019 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 48 respondentów.

***

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl

***

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602 475 701

Anna Materzok, e-mail: anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608 666 124

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)