close
Share with your friends

37% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce planuje fuzję lub przejęcie

Sprzedaż, sukcesja, akwizycje

Raport KPMG w Polsce pt. „Sprzedaż, sukcesja, akwizycje. Jak firmy planują swoją przyszłość?” na temat przyszłości małych i średnich firm w kontekście sprzedaży, sukcesji oraz planowanych inwestycji zostało zrealizowane metodą ankiet internetowych CAWI wśród 101 małych i średnich firm z przychodami powyżej 30 mln złotych, zatrudniających od 50 do 250 pracowników na terenie całej Polski. Badaniem zostali objęci właściciele firm oraz kadra zarządzająca najwyższego szczebla posiadająca wiedzę na temat strategii przedsiębiorstwa oraz planów dot. zmian własnościowych/sukcesji, m.in. prezesi i dyrektorzy. Badanie było przeprowadzone w lipcu 2019 roku przez firmę Norstat.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Dla nieco ponad połowy małych i średnich przedsiębiorstw podstawowym scenariuszem rozwoju jest sukcesja, tj. przekazanie biznesu kolejnemu pokoleniu. Jednocześnie 4 na 10 respondentów wskazało, iż w ramach planowanego rozwoju swojego biznesu rozważa przeprowadzenie transakcji fuzji lub przejęcia. Plany inwestowania w inne spółki deklaruje – 27% ankietowanych małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast 11% ankietowanych wyraża chęć sprzedaży spółki w ciągu najbliższych 3 lat – wynika z  najnowszego raportu KPMG w Polsce. 

Firmy biorące udział w badaniu KPMG planują różne modele swojego dalszego rozwoju. Najpopularniejszym scenariuszem, dotyczącym przyszłości firmy, deklarowanym przez 56% badanych organizacji jest sukcesja jej posiadania lub zarządzania nią przez kolejne pokolenia. Samą możliwość przekazania firmy kolejnemu pokoleniu deklaruje ponad 7 na 10 przedsiębiorstw biorących udział w  badaniu.

Większość polskich firm prywatnych powstała w pierwszych latach transformacji ustrojowej na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Założyciele tych przedsiębiorstw coraz częściej stoją przed wyzwaniem związanym z przekazaniem sterów młodszemu pokoleniu. Jednocześnie tylko niewielki odsetek sukcesorów jest chętnych i gotowych do przejęcia firmy po rodzicach. W tej sytuacji coraz częściej rozważaną alternatywą może być sprzedaż przedsiębiorstwa do zewnętrznego inwestora.

11% przedsiębiorców w ciągu trzech lat planuje sprzedać swoją firmę

Czynniki makroekonomiczne i charakterystyka polskiej gospodarki sprzyjają fuzjom i przejęciom. 28% badanych przedstawicieli małych i średnich firm zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 5 lat kontaktowali się z nimi potencjalni inwestorzy zainteresowani przejęciem prowadzonego biznesu. Tymczasem sprzedaż firmy w najbliższych 3 latach planuje 11% respondentów badania KPMG. Najczęściej wskazywaną formą sprzedaży spółki deklarowaną przez wszystkie przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu KPMG, jest jej sprzedaż podmiotowi trzeciemu – wskazuje na nią 56% wszystkich respondentów.

Z kolei 11% firm, które zadeklarowały w krótkiej perspektywie czasowej, chęć sprzedaży spółki, najczęściej zamierza zbyć 100% udziałów oraz pozostać w spółce przez maksymalnie 2 lata (46% wskazań), aby wesprzeć inwestora w zarządzaniu przejętą firmą. 27% organizacji wskazało na plany sprzedaży większościowego pakietu oraz pozostanie dotychczasowych właścicieli w spółce jako pasywnych udziałowców lub akcjonariuszy.

Biorąc pod uwagę statystyki transakcji M&A oraz liczbę małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce, których jest ponad 70 tys., można postawić pytanie – dlaczego przy tak dużym odsetku polskich przedsiębiorców analizujących możliwość sprzedaży firmy, dochodzi do względnie niewielu transakcji? Tym bardziej, że silne zainteresowanie ze strony inwestorów powinno sprzyjać transakcjom fuzji i  przejęć. Pozytywny sentyment po stronie kupujących potwierdza zarówno wysoki odsetek firm zainteresowanych rozwojem przez akwizycje, jak również skala kontaktu ze strony potencjalnych inwestorów z ankietowanymi przedsiębiorstwami, na który wskazuje 28% respondentów w ciągu ostatnich 5 lat – mówi Aleksandra Karasińska, menedżer w zespole fuzji i przejęć w KPMG w  Polsce.

Grafika 1

Co trzecia firma zakłada rozwój poprzez akwizycje

Blisko co trzecia ankietowana firma (27% wskazań) zamierza się rozwijać poprzez akwizycje. Wśród jej preferowanych form przedsiębiorcy biorący udział w badaniu KPMG wskazują przede wszystkim dywersyfikację (34%), wejście na inny rynek (24%) oraz konsolidację sektora, w którym spółka prowadzi działalność (19%). Planując znaczące inwestycje przedsiębiorcy najchętniej skorzystaliby z  finansowania bankowego (np. kredytu), na które wskazuje 42% firm lub z własnych środków (38% wskazań). 

Grafika 2

Problematyczne pozyskanie zewnętrznego inwestora

Pozyskanie inwestora, a następnie sprzedaż spółki jest skomplikowanym przedsięwzięciem, którego obawiają się przedsiębiorcy. Co druga ankietowana firma wskazała na wyzwania związane z  określeniem wartości spółki oraz niepokój związany z utrzymaniem w tajemnicy treści ustaleń z  inwestorem przed pracownikami oraz rynkiem. Co trzeci respondent wskazał również na wyzwania związane z ograniczeniem wpływu procesu sprzedaży spółki na działalność operacyjną, dostępność i  jakość szczegółowych danych finansowych firmy oraz ustrukturyzowanie transakcji.

Jednym z czynników ograniczających liczbę transakcji fuzji i przejęć mogą być obawy związane z  koniecznością odpowiedniego przygotowania przedsiębiorstwa do tego procesu, a także szeregiem innych wyzwań, które się z tym wiążą. Blisko 60% badanych firm deklaruje szczególne trudności związane z określeniem wartości spółki i efektywne przeprowadzenie procesu sprzedaży. Według połowy respondentów przygotowania do transakcji powinny zostać zachowane w poufności oraz mieć jak najmniejszy wpływ na działalność operacyjną spółki, na co wskazuje 36% przedsiębiorców – mówi Tomasz Kamiński, radca prawny w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z  KPMG w Polsce.

66% przedsiębiorców chce inwestować środki po sprzedaży spółki

Rozważając swoją przyszłość po sprzedaży firmy, ankietowani przedsiębiorcy deklarują różnorodne pomysły. Warto podkreślić, że 66% osób po sprzedaży firmy planuje rozwijać nową działalność lub zainwestować otrzymane środki. 28% respondentów chciałoby rozpocząć nową działalność w  analogicznej lub zbliżonej branży, z kolei 10% rozważa rozpoczęcie działalności biznesowej w nowym obszarze. Zainwestowanie uzyskanych ze sprzedaży środków na rynku kapitałowym lub w nieruchomości deklaruje 28% respondentów biorących udział w badaniu KPMG. Co piąta badana osoba po ewentualnej sprzedaży firmy postanowiłaby nie podejmować żadnej aktywności zawodowej związanej z otwieraniem nowego biznesu. 

Grafika 3

****

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Sprzedaż, sukcesja, akwizycje. Jak firmy planują swoją przyszłość?” na temat przyszłości małych i średnich firm w kontekście sprzedaży, sukcesji oraz planowanych inwestycji zostało zrealizowane metodą ankiet internetowych CAWI wśród 101 małych i średnich firm z przychodami powyżej 30 mln złotych, zatrudniających od 50 do 250 pracowników na terenie całej Polski. Badaniem zostali objęci właściciele firm oraz kadra zarządzająca najwyższego szczebla posiadająca wiedzę na temat strategii przedsiębiorstwa oraz planów dot. zmian własnościowych/sukcesji, m.in. prezesi i  dyrektorzy. Badanie było przeprowadzone w lipcu 2019 roku przez firmę Norstat.

****

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676 

****
Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)