close
Share with your friends

Świadczenie w związku z oddelegowaniem pracownika

Świadczenie w związku z oddelegowaniem pracownika

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 lipca 2019 r. dotyczący konsekwencji podatkowych zapewnienia pracownikom oddelegowanym szeregu nieodpłatnych świadczeń stanowi kolejne niekorzystne dla pracowników rozstrzygnięcie na kanwie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2018 roku.

Powiązane treści

Świadczenie w związku z oddelegowaniem pracownika

Sąd orzekł, iż świadczenia związane z zakwaterowaniem pracowników za granicą oraz pokryciem kosztów transportu powinny zostać uznane za przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Decydującym kryterium, które w omawianym przykładzie należy zdaniem Sądu rozstrzygnąć, jest ocena w czyim interesie jest ponoszenie wspomnianych wydatków. Zgodnie z zaprezentowanym w wyroku stanowiskiem, zapewnienie pracownikowi przytoczonych świadczeń podyktowane jest interesem pracownika, a nie pracodawcy. Związane jest to faktem, że pracownik, korzystając z zapewnionego przez pracodawcę zakwaterowania unika poniesienia wydatku na zakwaterowanie z własnych środków. Ponadto, skład orzekający zwraca uwagę na fakt, że przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikom noclegu, co stanowi kolejną przesłankę do uznania zapewnienia tego rodzaju świadczeń jako przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Co ciekawe, sąd orzekając w powyższy sposób, dostrzega jednocześnie to, że wyjazd pracownika za granicę wiąże się po jego stronie z dodatkowymi kosztami, niezbędnymi na pokrycie zakwaterowania. W związku z tym, zdaniem składu orzekającego, pracodawca powinien uwzględnić ten fakt przy ustalaniu wynagrodzenia pracownika i podwyższyć je w taki sposób, aby pracownik był w stanie pokryć koszty zakwaterowania z własnych środków. Nie zmienia to przy tym faktu, że podwyższone wynagrodzenie brutto, z którego pracownik miałby pokrywać koszty zakwaterowania, podlegają opodatkowaniu na tych samych zasadach co świadczenia rzeczowe, takie jak zapewnienie zakwaterowania.

Omawiany wyrok jest kolejnym z niekorzystnych dla podatników orzeczeniem sądów administracyjnych opartych o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 7/13), dotyczącego opodatkowania nieodpłatnych świadczeń pracowniczych zapewnionych przez pracodawcę. Dostrzec można, że to orzeczenie jak i szereg podobnych innych rozstrzygnięć wpisują się w prezentowane przez organy podatkowe pro-fiskalne stanowisko, zgodnie z którym za przychód podlegający opodatkowaniu dla pracownika uznawane jest co do zasady każde świadczenie przekazane pracownikowi przez pracodawcę. WSA w orzeczeniu wskazał na argumentację przedstawioną w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2018 roku (sygn. akt II FSK 799/18). Przypomnijmy, że wspomniany wyrok NSA stanowił swojego rodzaju punkt zwrotny w dotychczasowym orzecznictwie poświęconym zagadnieniu opodatkowania świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom m.in. zakwaterowania. Co interesujące, wyrok NSA z 2018 roku został oparty o uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2015 roku (sygn. Akt III UZP 14/15), w której SN również wyraził pogląd, zgodnie z którym zapewnienie pracownikowi zakwaterowania powinno skutkować rozpoznaniem dla niego przychodu. Jednocześnie, po wydaniu ww. uchwały, NSA zajmowało się już wcześniej sprawą opodatkowania świadczeń niepieniężnych przekazanych pracownikom, w tym m. in. zakwaterowaniu. W wyroku NSA z 9 sierpnia 2016 roku (sygn. akt. II FSK 1970/14), a więc przed wydaniem wyroku z 2018 roku i po uchwaleniu uchwały SN, skład orzekający wskazał, że zapewnienie pracownikom przez pracodawcę zakwaterowania nie skutkuje powstaniem przychodu ze stosunku pracy, podlegającego opodatkowaniu. Tym bardziej więc zastanawia radykalna zmiana orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie, przy braku zmiany przepisów prawa materialnego i orzecznictwa TK i SN.

Omawiany wyrok WSA nie świadczy jeszcze o ukształtowaniu się określonej linii orzeczniczej, niemniej nie sposób wykluczyć, że podobne rozstrzygnięcia będą pojawiać się również w przyszłości. O ile więc przed wydaniem wyroku NSA z 2018 roku podatnicy i pracodawcy mieli realną możliwość dochodzenia swoich racji w tym zakresie przed sądami administracyjnymi, tak w chwili obecnej taka możliwość została poważnie ograniczona.

Piotr Hanuszewski
Ekspert podatkowy w zespole ds. PIT
w KPMG w Polsce
 

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)