close
Share with your friends

Pogłębia się pesymizm producentów i dystrybutorów z branży motoryzacyjnej

„Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych”

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w czerwcu 2019 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 59 respondentów.

Mirosław Michna KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Lider doradców dla branży motoryzacyjnej, Szef biura Doradztwa Podatkowego w Krakowie

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Przedstawiciele firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku coraz gorzej oceniają sytuację panującą w branży. Wskaźnik nastrojów menedżerów oceniających bieżącą sytuację sektora wynosi 70/100, co oznacza spadek o 13 punktów w porównaniu z poprzednią edycją badania KPMG i PZPM. Nieco gorsze nastroje niż pół roku temu panują wśród menedżerów branży motoryzacyjnej odnośnie przyszłości sektora i przyszłej sytuacji gospodarczej. Mimo to w ciągu najbliższych 6 miesięcy ponad połowa respondentów przewiduje, że sprzedaż, przychody czy poziom zatrudnienia utrzymają się na dotychczasowym poziomie lub poprawią się.

Wyniki najnowszego badania KPMG i PZPM wskazują, że 29% przedstawicieli producentów oraz 63% przedstawicieli dystrybutorów obecnych na polskim rynku motoryzacyjnym pozytywnie ocenia aktualną sytuację w branży. Porównując wyniki do poprzedniej edycji badania, przeprowadzonej w grudniu 2018 r., wskaźnik nastrojów wśród dystrybutorów pozostał na tym samym poziomie (79/100), a wśród firm zajmujących się produkcją pojazdów, przyczep, naczep, części i akcesoriów spadł aż o 37 punktów, osiągając wartość 53/100. 

pl-ocena-obecnej-sytuacji-branzy-motoryyzacyjnej

Menedżerowie firm motoryzacyjnych zachowawczo o przyszłości

Zdaniem większości menedżerów zatrudnionych w firmach motoryzacyjnych sytuacja w branży w ciągu najbliższego roku pozostanie bez zmian lub pogorszy się. Zaledwie 17% przedstawicieli firm dystrybucyjnych i 18% przedsiębiorstw produkcyjnych  uważa, że w ciągu roku sytuacja w branży ulegnie poprawie.

W przeciwieństwie do badania przeprowadzonego pod koniec 2018 r., przyszłość branży zdecydowanie gorzej oceniają przedstawiciele firm dystrybucyjnych, wśród których aż 60% spodziewa się pogorszenia lub zdecydowanego pogorszenia sytuacji branży motoryzacyjnej w Polsce. W przypadku przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych takie zdanie wyraża 29% respondentów.

Zapytani o prognozowaną sytuację gospodarczą Polski w ciągu kolejnych 12 miesięcy większość ankietowanych producentów (59%) uważa, że pozostanie bez zmian, 24% spodziewa się jej pogorszenia, a 18% prognozuje poprawę. Nieco większy pesymizm jest widoczny wśród dystrybutorów, z których 37% spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej, 40% uważa, że sytuacja będzie stabilna, a 23% spodziewa się jej poprawy.

W najnowszym  badaniu niepokoją pogłębiające się negatywne oceny dotyczące obecnej sytuacji branży i jej przyszłości. Na tym tle jednak bardzo cieszą wskazania blisko 30% przedstawicieli producentów oraz 63% dystrybutorów, którzy aktualną sytuację ocenili pozytywnie. W przypadku dystrybutorów ten optymizm może być spowodowany powrotem do stabilizacji na rynku europejskim oraz bardzo dobrymi rezultatami majowych rejestracji w Polsce w segmencie samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Negatywne nastroje mogą natomiast być wywołane nadchodzącymi bardzo poważnymi zmianami w branży motoryzacyjnej, m.in. pojawiającymi się  coraz nowszymi modelami pojazdow i wprowadzaniu bardzo restrykcyjnych norm emisji spalin – szczególnie CO2, co zapewne pogłębia zaniepokojenie menedżerów branży motoryzacyjnej tą zmieniającą się rzeczywistoscią mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Producenci z branży motoryzacyjnej przewidują stabilizację

Pomimo obaw sygnalizowanych przez część menedżerów na temat nadchodzącej koniunktury,  blisko 2 na 3 firmy dystrybucyjne przewidują zwiększenie poziomu sprzedaży w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a połowa prognozuje zwiększenie przychodów. Bardziej zachowawcze nastroje panują wśród producentów motoryzacyjnych, wzrost sprzedaży w  kolejnym półroczu przewiduje 31% ankietowanych z tej grupy, a przychodów zaledwie 19%.

Większość producentów i dystrybutorów spodziewa się utrzymania poziomu zatrudnienia na obecnym poziomie w ciągu najbliższych 6 miesięcy (odpowiednio 88% i 56%), nieco ponad 1/4 dystrybutorów przewiduje wzrost zatrudnienia, wśród producentów takie przekonanie ma zaledwie 6% respondentów. Zdecydowana większość producentów nie planuje zmian w zakresie poziomu nakładów inwestycyjnych w najbliższym półroczu.      

Od wielu miesięcy obserwujemy stopniowe pogarszanie się nastrojów wśród przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce. Istotnym powodem do niepokoju jest prognozowane przez ponad połowę dystrybutorów i blisko 1 na 3 firmy produkcyjne pogorszenie sytuacji w branży. Obawy producentów mogą w znacznej mierze wynikać z niepewności co do koniunktury gospodarczej na rynkach zachodnich.  Do takiego stanu rzeczy przyczyniają się również m.in. liczne zmiany przepisów prawno-podatkowych oraz trudności w znalezieniu odpowiednich specjalistów na rynku. W tym kontekście pozytywnym sygnałem jest prognozowany wzrost sprzedaży przez blisko 1/3 producentów i prawie połowę przedstawicieli firm dystrybucyjnych – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Nowe regulacje prawne, koszty pracy i dostęp do pracowników kluczowymi wyzwaniami dla branży

Największymi wyzwaniami, którym muszą stawić czoła firmy z branży motoryzacyjnej są nowe regulacje prawne, koszty pracy i dostęp do pracowników. Najwięcej problemów producentom przysparzają nowe regulacje prawne (63%), dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników (50%) i sytuacja polityczno-gospodarcza (50%). Z kolei ankietowani przez KPMG i PZPM dystrybutorzy najczęściej wskazywali na dostęp do pracowników technicznych (75%), koszty pracy (72%) i nowe regulacje prawne (66%).

 

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl lub pzpm.org.pl

****

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl.

****

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego 
i prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG 
są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda 
z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602 475 701

Anna Materzok, e-mail: anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608 666 124

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)