close
Share with your friends

Pogarszają się nastroje wśród przedstawicieli firm motoryzacyjnych

Gorsze nastroje przedstawicieli firm motoryzacyjnych

Wskaźnik nastrojów menedżerów oceniających bieżącą sytuację wynosi 83/100, co oznacza spadek o 3 p.p. w porównaniu z poprzednią edycją badania. Wśród przedstawicieli firm przeważają również pesymistyczne nastroje dotyczące zarówno przyszłości branży oraz przyszłej sytuacji gospodarczej. Pogorszenia sytuacji branży w ciągu 12 miesięcy częściej spodziewają się producenci. Pomimo gorszych nastrojów, połowa przedstawicieli zarówno dystrybutorów oraz producentów planuje zwiększyć poziom sprzedaży.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Przedstawiciele firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku coraz gorzej oceniają sytuację panującą w branży. Wskaźnik nastrojów menedżerów oceniających bieżącą sytuację wynosi 83/100, co oznacza spadek o 3 p.p. w porównaniu z poprzednią edycją badania. Wśród przedstawicieli firm przeważają również pesymistyczne nastroje dotyczące zarówno przyszłości branży oraz przyszłej sytuacji gospodarczej w Polsce. Pogorszenia sytuacji branży motoryzacyjnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy częściej spodziewają się przedstawiciele firm produkcyjnych. Pomimo gorszych nastrojów deklarowanych przez firmy z branży motoryzacyjnej, połowa przedstawicieli zarówno dystrybutorów oraz producentów w najbliższych 6 miesiącach planuje zwiększyć poziom sprzedaży.

Wyniki najnowszego badania KPMG i PZPM wskazują, że 65% przedstawicieli dystrybutorów oraz 80% przedstawicieli producentów obecnych na polskim rynku motoryzacyjnym pozytywnie ocenia obecną sytuację panującą w branży. Porównując jednak wyniki do poprzedniej edycji badania z połowy 2018 r. wskaźnik zadowolenia spadł w obu grupach – o 6 punków wśród przedstawicieli firm dystrybuujących oraz o 2 punkty w grupie menedżerów firm zajmujących się produkcją pojazdów oraz zabudowy i części samochodowych.
 

Ocena obecnej sytuacji branży motoryzacyjnej

Menedżerowie firm motoryzacyjnych z pesymizmem patrzą w przyszłość

Zdaniem menedżerów zatrudnionych w firmach motoryzacyjnych sytuacja w branży w ciągu najbliższego roku będzie gorsza niż 2018 roku. Zaledwie 18% przedstawicieli firm dystrybuujących uważa, że w ciągu roku sytuacja w branży ulegnie poprawie lub zdecydowanej poprawie. W przypadku firm produkcyjnych, poprawy sytuacji branży motoryzacyjnej w ciągu 12 miesięcy spodziewa się 20% przedstawicieli (spadek o 3 p.p.) w stosunku do poprzedniej edycji badania.

Przyszłość branży zdecydowanie gorzej oceniają przedstawiciele firm produkcyjnych, wśród których aż 40% spodziewa się pogorszenia lub zdecydowanego pogorszenia sytuacji branży motoryzacyjnej w Polsce. W przypadku przedstawicieli firm dystrybuujących takie zdanie wyraża 35% respondentów.

Gorsze nastroje panujące wśród firm zajmujących się produkcją można zauważyć również w przypadku oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. Już blisko połowa przedstawicieli producentów (46%) spodziewa się także pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju w ciągu najbliższego roku, z czego 13% uważa, że sytuacja gospodarcza Polski ulegnie zdecydowanemu pogorszeniu. Nieco mniejszy pesymizm jest widoczny wśród firm zajmujących się dystrybucją, gdzie 27% respondentów spodziewa się pogorszenia lub zdecydowanego pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce.

Wskaźnik PMI dla polskiego sektora wytwórczego w ostatnich dwóch miesiącach ub. roku spadł poniżej 50 punktów, co zapowiada spowolnienie aktywności gospodarczej w produkcji. Nieznaczne, ale jednak widoczne pogorszenie obecnych nastrojów w branży wiąże się również ze słabszymi wynikami rejestracji pojazdów w Europie Zachodniej – co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na części i podzespoły dla zakładów produkcyjnych w Polsce i w Europie. Niepokoi tak wyraźny spadek nastrojów oceny przyszłości branży i ogólnej sytuacji gospodarczej, który może być również powiązany ze spotykanymi coraz częściej w mediach zapowiedziami o spodziewanym w najbliższych latach spowolnieniu gospodarczym, do którego branża motoryzacyjna zaczyna się już mentalnie przygotowywać – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Połowa firm z branży motoryzacyjnej planuje zwiększyć przychody

Pomimo obaw wyrażanych przez część menedżerów na temat nadchodzącej koniunktury, połowa przedstawicieli zarówno dystrybutorów oraz producentów w najbliższych 6 miesiącach planuje zwiększyć poziom sprzedaży. 57% przedstawicieli producentów oraz 41% dystrybutorów planuje zwiększyć przychody. Dodatkowo czterech na dziesięciu dystrybutorów w ciągu najbliższego półrocza planuje zwiększyć poziom zatrudnienia w sieci oraz liczbę serwisów. Z kolei 43% przedstawicieli firm zajmujących się produkcją planuje zwiększyć poziom zatrudnienia, a 7% respondentów przyznało, że w najbliższych 6 miesięcy zamierza zdecydowanie zmniejszyć nakłady inwestycyjne.

Bardzo istotne są wskaźniki oceny przyszłej sytuacji branży motoryzacyjnej, gdzie aż 40% przedstawicieli firm produkcyjnych oczekuje pogorszenia lub znacznego pogorszenia sytuacji branży. Dystrybutorzy równie pesymistycznie oceniają przyszłość sektora – aż 35% z nich jest zdania, że w ciągu następnych 12 miesięcy sytuacja się pogorszy. W obu grupach wskaźnik przyszłej sytuacji branży spadł poniżej 50 punktów, co oznacza przewagę nastrojów pesymistycznych nad optymistycznymi – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.
 

Koszty pracy i dostęp do pracowników największymi wyzwaniami dla branży

Poproszeni o wskazanie kluczowych wyzwań, które będą stały przed firmami motoryzacyjnymi w ciągu najbliższych 6 miesięcy, blisko 8 na 10 przedstawicieli firm dystrybucyjnych (78% wskazań) wskazuje na zagadnienia związane z kosztami pracy. Niewiele mniej menedżerów – 75% wskazało, że trudności może im sprawić dostęp do pracowników technicznych, natomiast dla 53% firm dystrybuujących wyzwaniem będą nowe regulacje prawne. Również problemy kadrowe, a konkretnie dostęp do pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz nowe regulacje prawne będą stanowiły istotne wyzwania dla 64% firm produkcyjnych. Na kolejnych miejscach respondenci wymienili wyzwania związane z dostępem do pracowników produkcyjnych, kosztami pracy oraz sytuacją polityczno-gospodarczą kraju.

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl lub pzpm.org.pl
 

****
O RAPORCIE:

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w grudniu 2018 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 50 respondentów.
 

****
O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl.
 

****
Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602 475 701
Anna Materzok, e-mail: anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608 666 124
 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)