29 października 2020 r. podpisany został Protokół o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej: „Protokół”). Protokół wprowadzi ważne zmiany do postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Królestwem Niderlandów (dalej: „Umowa”), mające istotne znaczenie m.in. dla struktur inwestycyjnych z udziałem podmiotów z Polski oraz Niderlandów (Holandii).

Status ratyfikacji Protokołu

Zgodnie z postanowieniami Protokołu wejdzie on w życie z upływem trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym otrzymana zostanie późniejsza z notyfikacji o spełnieniu przez obydwa państwa będące jego stronami wypełnienia konstytucyjnych warunków jego stosowania. Postanowienia Protokołu będą miały zastosowanie do lat podatkowych i okresów rozpoczynających się oraz zdarzeń powodujących powstanie opodatkowania, mających miejsce w pierwszym dniu lub po pierwszym stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Protokół wejdzie w życie. 22 listopada 2021 r. Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm ustawę ratyfikującą Protokół. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z uzyskanych informacji wynika, że w Holandii odpowiednia ustawa ratyfikacyjna nie została jeszcze uchwalona przez parlament.

W praktyce oznacza to, że postanowienia Protokołu będą miały zastosowanie najwcześniej od 1 stycznia 2023 r. – przy założeniu, że zostanie on ratyfikowany przez Holandię do końca września 2022 r.

Najważniejsze zmiany

Jedną z najistotniejszych zmian zawartych w Protokole jest wprowadzenie do tekstu Umowy tzw. klauzuli nieruchomościowej.

Zgodnie z tą klauzulą zyski uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium danego państwa z tytułu przeniesienia własności udziałów lub akcji, lub porównywalnych praw (takich jak prawa w spółce osobowej, lub w truście) mogą być opodatkowane w drugim państwie, jeżeli w jakimkolwiek momencie w okresie 365 dni poprzedzających przeniesienie własności tych udziałów, lub akcji, lub porównywalnych praw ich wartość pochodziła bezpośrednio, lub pośrednio w więcej niż 75 proc. z majątku nieruchomego położonego na terytorium drugiego państwa. Efektem wejścia w życie klauzuli będzie opodatkowanie w kraju położenia nieruchomości sprzedaży udziałów lub akcji (lub innych podobnego rodzaju praw) w spółce, której więcej niż 75 proc. wartości majątku w okresie 365 dni poprzedzających sprzedaż stanowiły nieruchomości.

Zmiana ta spowoduje, że transakcje zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych z siedzibą Polsce przez podmioty z siedzibą w Holandii nie powinny być opodatkowane w Polsce do końca 2022 roku.

Protokół wprowadza także do postanowień Umowy tzw. test podstawowego celu (principle purpose test), który stanowi rodzaj klauzuli antyabuzywnej mającej umożliwić zwalczanie przypadków nadużyć postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zastosowanie testu może oznaczać np. obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu płatności dokonywanych przez polskich rezydentów na rzecz podmiotów z siedzibą w Holandii według stawki krajowej (z pominięciem stawek lub zwolnień wynikających z Umowy), jeżeli w danych okolicznościach zastosowanie zapisów Umowy zostanie przez organy podatkowe uznane za nadużycie jej postanowień.

Wprowadzane są istotne zmiany w definicji zagranicznego zakładu. Doprecyzowano m.in. zawarty w Umowie katalog przykładowych działalności, których nie obejmuje pojęcie zagranicznego zakładu – poprzez wskazanie, że wszystkie wskazane w Umowie przykłady tego rodzaju działalności (jak np. użytkowanie placówek służących wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostawy dóbr, lub towarów należących do przedsiębiorstw) muszą, aby nie skutkować powstaniem zakładu, mieć charakter pomocniczy lub przygotowawczy.

Protokół wprowadza również pojęcie tzw. uznawanego funduszu emerytalnego wskazując, że jest to podmiot lub struktura uznawana za fundusz emerytalny zgodnie z prawem państwa utworzenia i która m.in. została utworzona i działa wyłącznie, lub prawie wyłącznie w celu administrowania, lub dostarczania świadczeń emerytalnych i świadczeń uzupełniających, lub została utworzona i działa wyłącznie, lub prawie wyłącznie w celu inwestowania środków na rzecz takich podmiotów.

Protokół precyzuje także m.in., że dochód uzyskany przez lub za pośrednictwem podmiotu, lub struktury, które są uznawane w całości, lub w części za transparentne podatkowo zgodnie z prawem podatkowym któregokolwiek z umawiających się państw, będzie uważany za dochód osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium danego państwa, ale tylko w zakresie, w jakim ten dochód dla celów opodatkowania przez to państwo jest traktowany jako dochód osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium tego państwa (klauzula transparentnego podmiotu).

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym wsparciem w zakresie powyższych zagadnień prosimy o kontakt.