17 listopada br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowelizacja wprowadza znaczące zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Głównym celem zmian jest usprawnienie procesu występowania i przyznawania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz wiz.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Najistotniejsze zmiany w ustawie o cudzoziemcach dotyczą udogodnień w udzielaniu cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Nowelizacja przewiduje rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia. Wciąż konieczne będzie otrzymywanie przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę, warunek ten będzie musiał być spełniony niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Zmiany obejmą również przepisy dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy. Do katalogu sytuacji, które nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dodana zostanie zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków, a także zwiększenie wymiaru czasu pracy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Wojewoda będzie mógł na wniosek cudzoziemca zmienić zezwolenie również w sytuacji, jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Zgodnie z nowelizacją wojewoda będzie mógł również odmówić zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, m.in. jeżeli:

  • podmiot powierzający wykonywanie pracy lub podmiot zarządzający nim lub kontrolujący go został prawomocnie ukarany za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub związane z naruszeniem przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców;
  • wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie spełnia warunku dotyczącego minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego;
  • cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę w okresie krótszym niż okres ważności zmienianego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
  • cudzoziemiec nie powiadomił wojewody o utracie pracy w terminie 15 dni roboczych.

Wojewoda będzie mógł odmówić zmiany zezwolenia również jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi w danym okresie, w szczególności zawiesił działalność lub został wykreślony z właściwego rejestru, lub jego działalność jest w okresie likwidacji.

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Jedna z głównych zmian wprowadzonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z nowelizacją praca na podstawie tych oświadczeń będzie mogła być wykonywana przez okres do 24 miesięcy. Dotyczyć będzie, podobnie jak w obowiązującym stanie prawnym, obywateli 6 państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina). Nowelizacja przewiduje też rezygnację z 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, dzięki czemu możliwe będzie powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń.

Nowelizacja stanowi również, że wpis oświadczenia o powierzeniu pracy do ewidencji uzależniony będzie od zapewnienia przez pracodawcę cudzoziemcowi tzw. wynagrodzenia porównywalnego – nie niższego od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, co ma na celu zapewnienie większej ochrony polskiego rynku pracy. Wydłużony do 7 dni zostanie też okres na poinformowanie przez pracodawcę powiatowego urzędu pracy o rozpoczęciu wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Istotną zmianą będzie także możliwość wprowadzenia ułatwień w zakresie udzielania zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, którzy będą wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej. Minister właściwy do spraw gospodarki będzie mógł w drodze rozporządzenia określić listę podmiotów prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym. Wnioski o udzielenie zezwoleń związanych z pracą u przedsiębiorców prowadzących taką działalność będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Uchwalona przez Sejm ustawa została przekazana do Senatu, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Jak możemy pomóc?

W ramach świadczonych usług KPMG oferuje wsparcie obejmujące, m.in.:

  • uzyskiwanie zezwoleń na pracę i kart czasowego pobytu w Polsce oraz w kraju delegowania;
  • przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia i innych kontraktów (w tym menedżerskich) oraz uchwał ustalających wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej;
  • doradztwo w zakresie tzw. „work from anywhere” (pracy zdalnej świadczonej w kraju macierzystym podatnika dla podmiotu z zagranicy, bez formalnego fizycznego oddelegowania);
  • rejestrację dla potrzeb podatkowych, ubezpieczeniowych oraz wynikających z przepisów prawa pracy;
  • kompleksową obsługę w zakresie rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeniowych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt.