W dniu 29 października 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zawierającą zmiany w zakresie indeksacji stawek akcyzy na wyroby akcyzowe będące używkami na rok 2022 oraz wprowadzającą tzw. mapę drogową w zakresie ścieżki dojścia do docelowych stawek akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i wyroby nowatorskie w latach 2023 - 2027.

Dodatkowo uchwalona ustawa przesuwa termin rozpoczęcia obowiązkowego prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy w formie elektronicznej – na 1 stycznia 2023 r. 

Na czym polega zmiana?

W ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw określono nowy obowiązek, według którego od 1 stycznia 2022 r. prowadzenie ewidencji akcyzowych miało być możliwe wyłącznie w formie elektronicznej. W ustawie uchwalonej przez Sejm w dniu 29 października 2021 r. wprowadzono zmiany do powyższej ustawy, skutkujące wydłużeniem powyższego terminu do 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że jeśli ustawa zostanie przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta, do końca 2022 r. podmioty będą mogły prowadzić ewidencje akcyzowe zarówno w formie papierowej, jaki i elektronicznej.

Kogo dotyczy zmiana?

Ewidencję akcyzową w formie elektronicznej będą zobowiązane prowadzić m.in. następujące podmioty:

 • prowadzący składy podatkowe;
 • posiadający status zarejestrowanych wysyłających lub zarejestrowanych odbiorców;
 • nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;
 • prowadzący księgi kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nimi i jego zużyciem;
 • posiadający status podmiotu pośredniczącego;
 • posiadający status podmiotów zużywających, którzy zużywają w ramach prowadzonej działalności wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie np. oleje smarowe;
 • prowadzący ewidencję suszu tytoniowego;
 • posiadający status podatnika akcyzy od energii elektrycznej;
 • posiadający status pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących
  podmiotów gazowych.

Jaki wpływ może mieć wprowadzana zmiana na prowadzoną działalność?

Odsunięcie w czasie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej, daje więcej czasu na wdrożenie tych elektronicznych ewidencji dla tych przedsiębiorców, którzy do tej pory prowadzą ewidencje w formie papierowej.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną zmianą?

Należy mieć na uwadze, że podatnicy, którzy dotychczas prowadzą ewidencję w formie papierowej, muszą zmodyfikować proces ewidencjonowania wyrobów akcyzowych poprzez wdrożenie narzędzi umożliwiających prowadzenie jej w formie elektronicznej. Podmioty, które już dziś prowadzą ewidencję i inną dokumentację akcyzową w formie elektronicznej, powinny zweryfikować czy spełnia ona wymogi wynikające z nowych przepisów.

Jak możemy pomóc?

Znajomość i prawidłowe stosowanie regulacji akcyzowych stanowi istotny element pozwalający na ograniczenie ryzyka naruszenia rygorystycznych i sformalizowanych przepisów normujących opodatkowanie podatkiem akcyzowym. Nasze usługi obejmują m.in.:

 • weryfikację ewidencji i dokumentacji akcyzowej;
 • weryfikację czy elektroniczna wersja ewidencji spełnia wymogi określone w przepisach;
 • pomoc w opracowaniu założeń użytkowych ewidencji w formie elektronicznej prowadzonej na bazie infrastruktury IT już funkcjonującej w danym przedsiębiorstwie;
 • analizę wątpliwości oraz wskazanie rekomendowanego podejścia w indywidualnych przypadkach.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt.