Jest 8 listopada 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Nowelizacja ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu uchwalona

29 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawierającą pakiet zmian podatkowych w ramach rządowego programu Polski Ład. Najważniejsze zmiany w obszarze PIT oraz składki zdrowotnej wprowadzane w ramach Polskiego Ładu dotyczą podwyższenia do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla podatników PIT rozliczających się według skali podatkowej i podwyższenia do 120 tys. zł drugiej skali podatkowej w PIT oraz likwidacji możliwości odliczania od PIT składki zdrowotnej. W zakresie CIT Polski Ład przewiduje wprowadzenie m.in. nowego minimalnego podatku dochodowego, którym będą objęci podatnicy CIT ponoszący stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągający udział dochodów w przychodach innych niż z zysków kapitałowych poniżej 1 proc., nowe regulacje dotyczące tzw. podatku od przerzuconych dochodów i ukrytej dywidendy, a także zmiany dotyczące trybu poboru podatku u źródła czy estońskiego CIT. Polski Ład wprowadza również nowego rodzaju ulgi podatkowe dotyczące działalności innowacyjnej, w tym ulgę na innowacyjnych pracowników, na prototyp, na robotyzację czy ulgę prowzrostową. W zakresie VAT nowelizacja przewiduje wprowadzenie instytucji tzw. grup VAT, a także opcji opodatkowania usług finansowych, które obecnie korzystają ze zwolnienia z VAT. Większość zmian w przepisach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

Nowe działalności regulowane – działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML) od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych stały się działalnościami regulowanymi. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą działalność na rzecz spółek lub trustów polega m.in. na tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej czy zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Z kolei działalność w zakresie walut wirtualnych polega m.in. na wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi lub wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi oraz pośrednictwie i prowadzeniu rachunków w ww. zakresie. Powyższe oznacza m.in., że podmioty prowadzące taką działalność obowiązane są uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru: rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Oba rejestry prowadzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Podmiot prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów albo prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych, który wykonuje tę działalność bez uzyskania wymaganego wpisu do odpowiedniego rejestru podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 tys. zł.

Dłużnik musi skorygować VAT pomimo toczącego się sporu o zapłatę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 26 października 2021 r. (sygn. akt III SA/Wa 356/21) stwierdził, że postępowanie podatkowe nie musi być zawieszone pomimo toczącego się pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem sporu dotyczącego zapłaty za fakturę, a organ podatkowy może w takiej sytuacji domagać się od dłużnika zmniejszenia VAT naliczonego. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który nie zapłacił za dostawy ciągników samochodowych i naczep. Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że w takiej sytuacji ma zastosowanie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym dłużnik powinien zmniejszyć podatek naliczony jeżeli nie opłacił faktury w terminie przewidzianym w tym przepisie. Organ nakazał więc podatnikowi dopłatę zaniżonego VAT. Przedsiębiorca uważał, że nie ma podstaw do korekty, ponieważ przed sądem gospodarczym toczy się jeszcze spór o zapłatę za dostarczone towary. Organ powinien więc zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia tego sporu. WSA w Warszawie nie zgodził się z tym stanowiskiem. Jego zdaniem naczelnik urzędu skarbowego miał prawo przeprowadzić postępowanie w sprawie. Ponieważ ze zgromadzonych dowodów wynikało, że przedsiębiorca nie opłacił faktur, więc toczące się przed sądem gospodarczym postępowanie o zapłatę nie mogło zablokować postępowania podatkowego, gdyż w ocenie WSA nie stanowi ono zagadnienia wstępnego umożliwiającego zawieszenie postępowania.

Nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o fundacji rodzinnej, opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów. Nowy projekt uwzględnia uwagi przedstawione do przepisów projektowanej ustawy w ramach konsultacji publicznych. Istotą projektu jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej, ułatwiającej sukcesję polskich przedsiębiorstw rodzinnych i umożliwiającej akumulację oraz ochronę majątku rodzinnego. Najistotniejsze zmiany przewidziane w nowym projekcie obejmują umożliwienie fundacji rodzinnej dokonywania określonych czynności z zakresu działalności gospodarczej w ramach zarządzania majątkiem i inwestowania go oraz zmiany w zasadach opodatkowania dochodów fundacji rodzinnej z zysków kapitałowych i odsetek, które to dochody nie będą co do zasady opodatkowane na poziomie fundacji. Opublikowany projekt ustawy jest aktualnie na etapie opiniowania w rządzie. Planowany termin wejścia w życie przepisów o fundacji rodzinnej to obecnie 1 czerwca 2022 r.

Informator TPR – odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych – informator TPR. Jest to drugie wydanie tego dokumentu opublikowane przez Ministerstwo. W dokumencie rozszerzono odpowiedzi na pytania zawarte w pierwszej wersji informatora z września 2020 r. oraz dodano nowe zagadnienia, w tym dotyczące kwestii tego w jaki sposób w informacji TPR należy wykazać transakcję stanowiącą restrukturyzację, umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze. Rozszerzone wydanie informatora zawiera również m.in. nowe przykłady prezentujące rekomendowany sposób wypełnienia informacji TPR dla transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz kontraktów wieloletnich. Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września. W związku z wprowadzonym stanem pandemii termin na złożenie Informacji TPR uległ przedłużeniu do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. oraz o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Interpretacja ogólna w zakresie rozliczania straty podatkowej powstałej przed przystąpieniem do podatkowej grupy kapitałowej

25 października 2021 r. opublikowano interpretację ogólną Ministra Finansów w sprawie sposobu rozliczania przez spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających przystąpienie do podatkowej grupy kapitałowej, po zakończeniu funkcjonowania takiej grupy (sygn. DD 6.8202.4.2021). Zgodnie z interpretacją ogólną strata powstała przed przystąpieniem do podatkowej grupy kapitałowej jest rozliczana przez spółkę bez uwzględnienia lat podatkowych grupy. Pięcioletni okres na rozliczenie straty ulega zawieszeniu na skutek przystąpienia spółki do podatkowej grupy kapitałowej i rozpoczyna swój bieg ponownie wraz z rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego spółki poza grupą.

Spółki komandytowe mogą przygotować strategie podatkowe do końca 2022 r.

20 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.312.2021.1.PB), zgodnie z którą spółki komandytowe, które zostały podatnikami CIT w 2021 r., powinny po raz pierwszy opublikować informację o realizacji strategii podatkowej do końca 2022 r. Te same zasady dotyczą spółek jawnych, które również stały się podatnikami CIT w 2021 r. Zgodnie z ustawą o CIT najwięksi podatnicy i podatkowe grupy kapitałowe są obowiązani do opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. W przepisach wprowadzających ten obowiązek brak było jasnych przepisów przejściowych wskazujących, za który rok podatkowy podatnicy zobowiązani są do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej po raz pierwszy. Na skutek tego pojawiły się wątpliwości w tym zakresie. Zgodnie z wykładnią prezentowaną przez Ministerstwo Finansów, pierwsza publikacja strategii podatkowej powinna nastąpić już w 2021 r. – za rok ubiegły. Jednak w stosunku do spółek komandytowych Dyrektor KIS w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził, że skoro spółka komandytowa nie była jeszcze w 2020 r. podatnikiem CIT, to nie ma obowiązku publikowania informacji o realizacji strategii podatkowej za tamten rok. Obowiązek ten pojawi się dopiero do końca 2022 r.

Zmiany w przepisach o opóźnieniach w transakcjach handlowych od 2022 r.

1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy ustanawiające zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmioty niebędące podmiotami publicznymi. O tzw. generowaniu zatorów płatniczych mówimy, gdy w okresie wybranych trzech kolejnych miesięcy, wartość świadczeń niespełnionych w ogóle w tym okresie pomimo upływu terminu na ich spełnienie lub spełnionych, ale już po umówionym terminie płatności, wynosi łącznie co najmniej 2 mln złotych. Do końca 2021 r., zgodnie z przepisami przejściowymi Prezes UOKiK wszczynając postępowania stosował podwyższony limit wynoszący 5 mln złotych. Z dniem 1 stycznia 2022 r. kończy się okres przejściowy stosowania podwyższonego limitu dopuszczalnych opóźnień w transakcjach handlowych. Zmiana limitu z 5 mln PLN do 2 mln PLN skutkować może większą liczbą wszczynanych postępowań oraz wyższymi sankcjami. Kary administracyjne związane z przekroczeniem limitów opóźnień wymierzane są przez Prezesa UOKiK, który identyfikuje podmioty dopuszczające się opóźnień m.in. na podstawie składanych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty. Nowelizacja przepisów rozszerzyła również katalog podmiotów obowiązanych do składania sprawozdań o spółki nieruchomościowe.