Jest 29 listopada 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Zmiany w zasadach podpisywania i formacie sprawozdań finansowych

23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Zmiany zawarte w nowelizacji oprócz ustawy o rachunkowości dotyczą m.in. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Najważniejsze zmiany wprowadzane nowelizacją dotyczą wprowadzenia uproszczenia w podpisywaniu sprawozdań finansowych, polegającego na możliwości podpisania elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności przez jednego członka zarządu wieloosobowego, po uprzednim upoważnieniu przez pozostałych członków zarządu, a także wprowadzenia jednolitego formatu elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności dla emitentów (format XHTML) oraz dla pozostałych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (format XHTML lub inny przeszukiwalny). Celem tego rozwiązania jest wprowadzenie możliwości automatycznego przeszukiwania dokumentów oraz porównania, analizowania i interpretowania danych. Uproszczenie dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. Zasady składania sprawozdań finansowych i dokumentów w nowym formacie do Krajowego Rejestru Sądowego będą obowiązywać od 1 czerwca 2022 r. 

Pytanie prejudycjalne do TSUE dotyczące możliwości odmowy odliczenia VAT z uwagi na pozorność transakcji

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2021 r. (sygn. I FSK 2310/19) Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne dotyczące kwestii, czy organ podatkowy może odmówić prawa do odliczenia VAT z uwagi na pozorność transakcji niezależnie od tego, czy głównym celem jej przeprowadzenia było uzyskanie niedozwolonej korzyści podatkowej. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, któremu organ podatkowy odmówił prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup znaków towarowych. Organ powołał się na art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o VAT, zgodnie z którym nie jest możliwe potrącenie podatku z faktur potwierdzających dokonanie czynności sprzecznych z ustawą mających na celu obejście jej przepisów, bądź dokonanych wyłącznie pozornie. W ocenie organu zakup był czynnością pozorną, a strony zachowywały się tak, jakby umowa nigdy nie została zawarta. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił jednak decyzję organu. Zdaniem Sądu na podstawie okoliczności sprawy, nie można uprawdopodobnić, że chodziło o jakąkolwiek czynność pozorną. Pozorność danej czynności uzasadnić może jedynie ustalenie, że umowa faktycznie nie była wykonywana.

IP Box a składka zdrowotna

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rządowy program Polski Ład osoby płacące PIT według skali podatkowej zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% a osoby korzystające z podatku liniowego – 4,9%. W efekcie osoby korzystające z ulgi IP BOX, czyli obniżonej składki podatku od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, będą płacić składkę zdrowotną w wysokości uzależnionej od sposobu opodatkowania jaki wybrały. Należy jednak podkreślić, że z uwagi na podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz wysokości drugiego progu podatkowego, rozliczenie wg skali podatkowej może być dla takich podatników korzystne nawet mimo wyższej stawki składki zdrowotnej. Warto zatem zastanowić się nad wyborem odpowiedniej formy opodatkowania.

Uzależnienie skorzystania z ulgi na złe długi od terminu, który upłynął od wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność objętą ulgą

W wyroku z dnia 23 listopada 2021 r. (sygn. I FSK 391/17) Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w kwestii zgodności z prawem UE przepisów polskiej ustawy o VAT uzależniającej możliwość skorzystania z ulgi na złe długi od terminu, który upłynął od wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność objętą ulgą. Sprawa dotyczyła spółki, która twierdziła, że zasady neutralności i proporcjonalności decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu systemu VAT dają jej prawo do skorzystania z ulgi na złe długi, nawet jeśli dłużnik został wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT i po upływie 2 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiła faktury. NSA orzekł, że warunek uzależniający skorzystanie przez wierzyciela z ulgi na złe długi od tego czy na dzień poprzedzający dzień skorzystania z ulgi dłużnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT jest niezgodny z prawem unijnym. Zdaniem NSA nie jest z kolei sprzeczny z prawem unijnym warunek skorzystania z ulgi na złe długi uzależniający skorzystanie z ulgi na złe długi od terminu, który upłynął od wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność objętą ulgą.

Ministerstwo Finansów konsultuje nowy pakiet paliwowy z unijnymi ekspertami

We wrześniu 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że przepisy polskiej ustawy o VAT dotyczące tzw. pakietu paliwowego są niezgodne z przepisami unijnymi. Zakwestionowana regulacja nakazywała zapłatę podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w ciągu 5 dni od sprowadzenia paliwa na terytorium Polski. TSUE orzekł jednak, że obowiązek zapłaty daniny nie może powstać, zanim podatek z tytułu WNT stanie się wymagalny na Dyrektywy VAT. W związku z wyrokiem TSUE Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiednią nowelizację ustawy o VAT. Zakłada ona m.in., że przedsiębiorcy, którzy importują albo dostarczają (także w obrębie kraju) paliwa silnikowe do składu podatkowego nie musieliby płacić VAT, a pod pewnymi warunkami również akcyzy. Aby uniknąć ewentualnego kolejnego sporu co do zgodności nowych rozwiązań z prawem UE, Ministerstwo obecnie konsultuje przedmiotowy projekt z Komisją Europejską.

Polska rozpoczyna konsultacje regulacji o cenach transferowych w ramach unijnego programu TSI

19 listopada 2021 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się inauguracja projektu w ramach unijnego programu Instrument Wsparcia Technicznego (TSI). W ramach programu eksperci OECD, Komisji Europejskiej oraz naukowcy i praktycy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji i USA oraz pracownicy Ministerstwa będą pracować nad reformą polskich regulacji w zakresie cen transferowych. Efektem prac będzie przygotowanie wspólnych rekomendacji dotyczących ewentualnych zmian w polskich przepisach podatkowych. Ich celem ma być zwiększenie konkurencyjności obowiązujących w Polsce regulacji oraz wzrost efektywności elektronicznego raportowania (TPR). Elementem projektu ma być w szczególności wymiana z krajami partnerskimi dobrych praktyk w zakresie obowiązków dokumentacyjnych, elektronicznego raportowania i analiz.