Jest 22 listopada 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą Polski Ład

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą pakiet zmian podatkowych w ramach rządowego programu „Polski Ład”. Do najistotniejszych zmian wprowadzonych ustawą należy podwyższenie kwoty wolnej od PIT do 30 tys. zł, podwyższenie do 120 tys. zł drugiego progu skali podatkowej w PIT, likwidacja możliwości odliczenia od PIT składki zdrowotnej, wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej w PIT, czy zmiany w opodatkowaniu najmu. Zmiany podatkowe wprowadzane w ramach Polskiego Ładu oznaczają jednak nie tylko nowe zasady opodatkowania szeregu czynności i działań podatników, lecz również wiele nowych instytucji skutkujących powstaniem po stronie podatników nowych obowiązków. Nowym minimalnym podatkiem dochodowym zostaną objęci podatnicy CIT, których udział dochodów w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynosić będzie 1 proc. lub mniej, lub którzy poniosą stratę za dany rok podatkowy. Nową regulacją mającą na celu ochronę bazy podatkowej w CIT są również m.in. przepisy o opodatkowaniu tzw. przerzuconych dochodów, które będą podlegać zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu według stawki 19 proc. Nowelizacja wprowadza również do ustawy o CIT pojęcie tzw. ukrytej dywidendy – za koszty uzyskania przychodów nie będą uważane koszty poniesione przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tą spółką lub z jej wspólnikiem, jeżeli poniesienie tego kosztu będzie mogło zostać ocenione jako wypłata ukrytej dywidendy.

Zasady rozliczeń banku w związku z orzeczeniem nieważności umowy kredytu frankowego

W wyroku z 10 listopada 2021 r., (sygn. III SA/Wa 1234/21) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że należności wypłacone klientom przez bank na mocy wyroku sądu stwierdzającego nieważność umowy kredytowej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Sprawa dotyczyła banku udzielającego kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Bank rozpoznawał płacone przez kredytobiorcę na podstawie umowy odsetki, prowizję i inne opłaty, a także różnice kursowe, jako przychód podatkowy. Klienci zaskarżyli umowy kredytowe, podnosząc że pojawiły się w nich niedozwolone klauzule, w wyniku czego bank musiał dokonać ich zwrotu. Zdaniem Krajowej Informacji Skarbowej w wyniku wyroków sądów cywilnych bank, zamiast powiększać koszty, powinien skorygować swoje przychody za okresy, w których zostały one wykazane. Problem stanowi jednak fakt, że w wielu sprawach zobowiązania podatkowe za te okresy już się przedawniły. Sąd w omawianym wyroku przyznał rację bankowi, uznając, że w zaistniałej sytuacji po stronie banku powstaje obowiązek poniesienia kosztu, czyli zwrócenia prowizji, opłat i innych podobnych należności, który to obowiązek wynika z powstania stanu faktycznego określonego w związku ze stwierdzeniem nieważności umowy. Z punktu widzenia prawa podatkowego jest to zdaniem Sądu zdarzenie, które ma miejsce obecnie i obecnie wywołuje skutki podatkowe. Dlatego też opisane należności mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, a nie powinny korygować przychodów za przeszłe okresy. Wyrok jest nieprawomocny, co oznacza że ostatecznie stanowisko w tej sprawie zajmie Naczelny Sąd Administracyjny.

Skład 7. sędziów NSA rozstrzygnie o opodatkowaniu wartości firmy podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 19 października 2021 r. (sygn. III FSK 271/21) przedstawił składowi 7. sędziów tego sądu do rozstrzygnięcia kwestię, czy dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill) stanowi prawo majątkowe opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W orzecznictwie sądów administracyjnych od lat istnieją rozbieżne stanowiska dotyczące tej kwestii. Zgodnie z pierwszym z nich wartość firmy stanowi prawo majątkowe, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 1 proc. Według drugiego stanowiska, wartość firmy to jedynie nadwyżka ceny płaconej za przedsiębiorstwo nad wartością rynkową poszczególnych jego składników, która nie posiada odrębnego bytu prawnego, a zatem nie stanowi prawa majątkowego które mogłoby podlegać opodatkowaniu. Wydanie w tej sprawie uchwały przez siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego powinno zakończyć spory istniejące pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi w zakresie opodatkowania wartości firmy podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 

Konsultacje objaśnień podatkowych dotyczących funduszu na cele inwestycyjne

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji projektu objaśnień podatkowych regulacji ustawy o CIT dotyczących funduszu na cele inwestycyjne, zwanego też rezerwą inwestycyjną. Chodzi o nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne, poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji (tzw. superamortyzacja). Model ten jest dostępny dla podatników spełniających warunki wejścia w estoński CIT. Spółki spełniające warunki opodatkowania estońskim CIT mogą, przy zachowaniu opodatkowania CIT na ogólnych zasadach, wybrać możliwość utworzenia specjalnego rachunku inwestycyjnego. Odpisy na rachunek powiększają koszty podatkowe, obniżając dochód do opodatkowania. Tylko jeśli środki z rachunku inwestycyjnego nie zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne w określonym terminie lub zostaną przeznaczone na inne cele, wówczas podatnik zobowiązany będzie do ich opodatkowania. Fundusz inwestycyjny pozwala w ten sposób spółce gromadzić nieopodatkowane środki, które w przyszłości zostaną przeznaczone na inwestycje.

Ministerstwo Finansów przedłuża termin do wpłaty exit tax przez osoby fizyczne

17 listopada 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków, tzw. exit tax. Rozporządzenie przedłuża termin na zapłatę exit tax przez osoby fizyczne do:

  • 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnik majątku nastąpiła przed dniem 1 grudnia 2023 r. (wcześniej 1 grudnia 2021 r.)
  • do 31 grudnia 2023 r. (wcześniej 31 grudnia 2021 r.) – w pozostałych przypadkach.

Przedłużenie terminu będzie mieć zastosowanie do podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikającego z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2023 r. (wcześniej 30 listopada 2021 r.)

Pierwsze kwartalne deklaracje akcyzowe już 25 listopada 2021 r.

1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy wprowadzające nowy, wcześniej niestosowany, rodzaj deklaracji akcyzowych – deklaracje kwartalne. Termin złożenia deklaracji wyznaczony został na 25 dzień drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału rozliczeniowego. Ponieważ regulacje o obowiązku składania kwartalnych deklaracji akcyzowych weszły w życie 1 lipca 2021 r., pierwsza taka deklaracja będzie dotyczyć trzeciego kwartału 2021 r. i powinna zostać złożona do 25 listopada 2021 r. Zgodnie z wyjaśnieniami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów, do złożenia deklaracji zobligowani są podatnicy akcyzy, którzy nie składają w stosunku do określonych czynności miesięcznych deklaracji akcyzowych, ale mimo to są podatnikami w odniesieniu do wyrobów zwolnionych z akcyzy lub objętych stawką zerową. Przykładami takich podmiotów są m.in.: osoby prowadzące składy podatkowe, które mają do zadeklarowania wyłącznie wyroby zwolnione lub objęte zerową stawką akcyzy, podmioty nieprowadzące składów podatkowych wykonujące czynności podlegające opodatkowaniu w zakresie wyłącznie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia napojów alkoholowych do celów zwolnionych od akcyzy, np. produkcji octu czy olejków eterycznych, podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia wyrobów energetycznych do których ma zastosowanie stawka zerowa do produkcji innych wyrobów, np. produkcji farb czy lakierów.