Jest 15 listopada 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku składkę zdrowotną zapłaconą w grudniu

Zmiany podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu powodują, że od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy stracą możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nowe przepisy obejmą już składkę za grudzień. Termin jej opłacenia mija bowiem 10 stycznia 2022 r. (w przypadku przedsiębiorców opłacających składkę wyłącznie za siebie) i 15 stycznia 2022 r. (w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników). Przedsiębiorcy nie odliczą więc składki ustalonej za grudzień i opłaconej w styczniu 2022 r. Jeżeli jednak dokonają przelewu jeszcze w grudniu, zastosowanie będą mieć dotychczasowe przepisy, które umożliwiają odliczenie od podatku dochodowego składki na własne ubezpieczenie zdrowotne, ale nie więcej niż 7,75 proc. podstawy wymiaru. Decydujący jest w tym przypadku termin zapłaty składki. Warto przypomnieć także, że zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w Polskim Ładzie, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że za styczeń 2022 r. przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną w zryczałtowanej wysokości, czyli 381,81 zł, jednak już bez możliwości jej odliczenia od PIT.

Odwrotne połączenie nie wyklucza rozliczenia straty podatkowej

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 4 listopada 2021 r., (sygn. akt I SA/Łd 558/21) przy odwrotnym połączeniu nie ma zastosowania zakaz uwzględnienia straty, wynikający z obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy o CIT ograniczających możliwość rozliczenia straty podatkowej w przypadku restrukturyzacji. Zgodnie z przedmiotową regulacją przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatnik nie może uwzględnić strat, jeżeli w wyniku podjętych działań reorganizacyjnych przejął on inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w wyniku podjętych działań przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej jest po takim przejęciu lub nabyciu w całości albo w części inny niż przed przejęciem lub nabyciem, lub gdy co najmniej 25 proc. udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy poniesienia straty praw takich nie posiadały. Sprawa dotyczyła, spółki która miała połączyć się z inną spółką w ramach tzw. odwrotnego połączenia. Spółka ta w poprzednich latach podatkowych ponosiła straty podatkowe z tytułu prowadzonej działalności. Chciała więc potwierdzić, że przejmując swojego udziałowca (spółkę matkę) zachowa prawo do rozliczenia wygenerowanej w poprzednich latach straty podatkowej. WSA podzielił stanowisko spółki, że w tym przypadku powyższe ograniczenie nie znajdzie zastosowania. WSA wskazał, że udziały w spółce przejmującej zostaną wydane tym samym podmiotom, które posiadały udziały w spółce przejmowanej (spółce matce). WSA stwierdził, że w takiej sytuacji nie ma merytorycznych podstaw do tego, żeby różnicować konsekwencje przejęcia dokonanego przez spółkę matkę od przejęcia dokonanego przez spółkę córkę i odmawiać tej ostatniej prawa do rozliczenia straty podatkowej.

O prawie do zastosowania zwolnienia w VAT decyduje podstawowe przeznaczenie terenu w planie miejscowym

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 listopada 2021 r., (sygn. akt: I FSK 575/18) o charakterze terenu jako przeznaczonego pod zabudowę można mówić jedynie, gdy w świetle planu miejscowego jego budowlany charakter ma dominujące znaczenie Sprawa dotyczyła Agencji Państwowej, która we wniosku o interpretację wskazała, że otrzymała niezabudowaną nieruchomość, która składała się z trzech działek, z których dwie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały pod zieleń niepubliczną. Agencja wniosła o potwierdzenie, że sprzedaż działek stanowiących według planu tereny zieleni niepublicznej korzysta ze zwolnienia z VAT. Organ podatkowy zakwestionował to zwolnienie. Wskazał, że w planie miejscowym dla dwóch działek stanowiących tereny zieleni niepublicznej ustalono dopuszczalne przeznaczenie m.in. pod ścieżki rowerowe, parkingi terenowe oraz poszerzenie drogi publicznej. Działki te spełniają zatem definicję terenu budowlanego i nie mogą korzystać ze zwolnienia. NSA nie podzielił zdania organu podatkowego i wskazał, że o budowlanym charakterze terenu – a w konsekwencji o prawie do zwolnienia z VAT – decyduje podstawowe przeznaczenie w planie miejscowym. Funkcje dodatkowe, wynikające z przeznaczenia dopuszczalnego, służą jedynie uzupełnieniu zasadniczego sposobu zagospodarowania, ale go nie zmieniają.

Nieodpłatne świadczenia bez prawa do odliczenia VAT

W wyroku z 4 listopada 2021 r. (sygn. akt I FSK 1806/18) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że nabywca nieodpłatnego świadczenia w postaci przeniesienie prawa do znaków towarowych nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od tej transakcji. Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej, która była komandytariuszem spółki komandytowej. Spółka komandytowa miała zostać rozwiązana, a należące do niej prawa do znaków towarowych miały przejść na spółkę akcyjną. Wspólnicy zastanawiali się, czy spółka akcyjna będzie mogła odliczyć VAT powstały w związku z przeniesieniem na jej rzecz wartości praw do znaków towarowych i czy będą mieli obowiązek wystawienia faktury. Zarówno Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jak i WSA w Poznaniu stanęli na stanowisku, że spółka akcyjna nie będzie mogła odliczyć podatku naliczonego, bo w wyniku rozwiązania spółki komandytowej nabędzie ona świadczenie nieodpłatnie. Stwierdzili też, że transakcja nie musi być dokumentowana fakturą, ponieważ przepisy nie nakładają obowiązku dokumentowania nieodpłatnych świadczeń. NSA zgodził się z tym stanowiskiem, podkreślając, że przeniesienie praw niematerialnych do znaków towarowych będzie stanowiło czynność, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, a więc usługę nieodpłatną, ale zrównaną z odpłatną i podlegającą w związku z tym opodatkowaniu VAT. W przypadku czynności nieodpłatnych, gdy do zapłaty podatku zobowiązany jest dostawca towaru lub usługi, nabywca nie ma jednak prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący płatności VAT w procedurach OSS i IOSS

9 listopada 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat przypominający o nowych zasadach płatności VAT wprowadzonych nowelizacją ustawy o VAT stanowiącą tzw. pakiet VAT e-commerce. Na mocy nowych przepisów od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe zasady rozliczania podatku w zakresie sprzedaży internetowej w ramach procedur szczególnych One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS). Dzięki tym procedurom podatnik rozlicza VAT w jednym kraju, a następnie podatek ten jest przekazywany administracji podatkowej właściwego państwa unijnego. Zgodnie z komunikatem, podatek od towarów i usług w ramach tych procedur szczególnych należy wpłacać w euro na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Ministerstwo podkreśliło też, że wpłata podatku VAT z tytułu procedury szczególnej dokonana na mikrorachunek nie zostanie przekazana do państwa członkowskiego konsumpcji. Ministerstwo poinformowało też, że w tytule przelewu należy zawsze podać unikatowy numer referencyjny UNR, aby płatność została prawidłowo przypisana do deklaracji. Numer UNR podatnik otrzymuje po złożeniu deklaracji. Aby płatność została prawidłowo przypisana do deklaracji, w tytule przelewu należy wpisać tylko i wyłącznie otrzymany numer UNR.

Zmiany w podpisywaniu plików JPK, CUK i ALK od 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym 12 listopada 2021 r. przez Ministerstwo Finansów pliki JPK (jak również CUK i ALK) podpisane podpisem kwalifikowanym z użyciem algorytmu SHA-1 będzie można składać przez Bramkę JPK do końca 2021 r. Po 1 stycznia 2022 r. przez Bramkę JPK będzie można wysłać tylko plik podpisany podpisem kwalifikowanym, który wykorzystuje algorytm SHA-256. Zmiana algorytmu SHA-1 na SHA-256 nie wymaga aktualizacji samego podpisu kwalifikowanego. Konieczna jest natomiast aktualizacja oprogramowania podpisującego lub jego przekonfigurowanie (np. zmiana w parametrach podpisu funkcji skrótu z SHA-1 na SHA-256) do końca 2021 r. Zasady wysyłania plików podpisanych profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi pozostają bez zmian.