Jest 18 października 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Globalny podatek CIT od wielkich korporacji coraz bliżej

8 października 2021 r. 136 krajów, w tym Polska, wydało wspólny dokument zatytułowany „Oświadczenie w sprawie dwufilarowego rozwiązania w celu sprostania wyzwaniom podatkowym wynikającym z cyfryzacji gospodarki”. Dokument wskazuje planowane do implementacji rozwiązania podatkowe w zakresie globalnego opodatkowania dużych korporacji, odnoszących korzyści z globalizacji i postępującej cyfryzacji. Rozwiązania te oparte mają być na dwóch filarach. Filar 1 dotyczy realokacji niektórych zysków dużych przedsiębiorstw międzynarodowych do krajów, w których faktycznie prowadzą biznes, natomiast Filar 2 dotyczy wprowadzenia dla takich przedsiębiorstw globalnego podatku minimalnego, którego stawka wynosić będzie 15%. Głównym celem projektu jest utrudnienie wyprowadzania nieopodatkowanych dochodów z krajów, w których zostały one osiągnięte do krajów stosujących nieuczciwą konkurencję podatkową. Wejście w życie wskazywanych w dokumencie rozwiązań planowane jest na lata 2023 i 2024. 

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie VAT przy wynajmie nieruchomości na cele mieszkaniowe

W interpretacji ogólnej z 8 października 2021 r. Minister Finansów uznał, że wynajęcie mieszkania firmie na potrzeby jej pracowników jest opodatkowane 23% stawką VAT. Interpretacja dotyczy wykładni przepisu ustawy o VAT, zgodnie z którym usługa najmu na cele mieszkaniowe jest zwolniona z podatku. Przepis ten od lat wywoływał spore wątpliwości, a spór dotyczył kwestii czy można go zastosować również, jeżeli między podmiotem wynajmującym nieruchomość, a finalnym beneficjentem świadczenia – osobą fizyczną zamieszkującą nieruchomość – występuje podmiot pośredniczący. Przykładowo dotyczy to sytuacji, gdy właściciel mieszkania (sam będący podatnikiem VAT) wynajmuje je firmie, która oddaje je na potrzeby swoich pracowników. Dotychczas nie było pewności, czy taka usługa jest zwolniona z podatku czy powinna zostać opodatkowana 23% stawką podatku VAT. Minister Finansów uznał, że właściciel nieruchomości mieszkalnej musi doliczyć 23% VAT nie tylko wtedy, gdy wynajmuje ją firmie, która następnie podnajmuje ją osobie trzeciej, ale także wtedy, gdy firma wynajmująca udostępnia tę nieruchomość swoim pracownikom (odpłatnie lub nieodpłatnie). Interpretacja jest zgodna z przeważającym stanowiskiem prezentowanym w wyrokach sądów administracyjnych.

Nowe obowiązki informacyjne części spółek nieruchomościowych już w 2021 r.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. art. 27 ust. 1e ustawy o CIT, spółki nieruchomościowe są zobowiązane do przekazania Szefowi KAS informacji o podmiotach posiadających w nich bezpośrednio lub pośrednio udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdy z nich takich praw. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie prasowe potwierdziło, że informacje te należy składać w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku, gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej. Oznacza to, że spółka nieruchomościowa, której rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył się np. 31 marca 2021 r., musi złożyć informację do 30 czerwca 2021 r., tj. w terminie trzech miesięcy po zakończeniu swojego roku podatkowego. W 2022 r. informację o wspólnikach złożą jedynie te spółki nieruchomościowe, których rok obrotowy skończył się po 30 września 2021 r.

Zawieszenie biegu terminów wprowadzone w związku z pandemią obejmowało prawo podatkowe

W wyroku z dnia 15 września 2021 r. (sygn. akt I SA/Kr 831/21) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że przepis tzw. ustawy covidowej, na podstawie którego w okresie pandemii zawieszono bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, znajduje zastosowanie również do przepisów podatkowych. W ocenie sądu, w sytuacji w której ze względu na ochronę zdrowia wprowadzono ograniczenia w działaniu instytucji publicznych, rozwiązania zawarte w ustawie covidowej miały na celu zapewnienie skuteczniejszej ochrony prawnej obywateli. Nie można więc wykładać jej przepisów zawężająco. Przepis o zawieszeniu biegu terminów powinien więc mieć zastosowanie do regulacji zawartych w prawie administracyjnym w szerokim znaczeniu, w tym do prawa podatkowego.

Zmiany w przepisach dotyczących czynnego żalu

Jednym z rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie jest modyfikacja regulacji dotyczących tzw. czynnego żalu, pozwalających na odstąpienie od wymierzenia kary za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów wyłączenie karalności będzie obejmować nie tylko sytuację złożenia korekty deklaracji, lecz również przesłanie organowi podatkowemu korekty księgi, co ma na celu rozszerzenie zakresu przedmiotowego regulacji na czyny związane ze złożeniem korekty ewidencji VAT, w związku z wejściem w życie od 1 października 2020 r. nowej elektronicznej struktury JPK, dotyczącej składania deklaracji wraz z ewidencją VAT w jednym pliku. Wyłączono natomiast możliwość zastosowania czynnego żalu, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub ujawniono je w toku toczącego się postępowania przygotowawczego. 13 października 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało również komunikat, w którym potwierdziło, że zmiany w Kodeksie karnym skarbowym, które weszły w życie 5 października, nie wykluczają możliwości wnoszenia czynnego żalu drogą elektroniczną. W ocenie Ministerstwa, choć zgodnie z art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego: „zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu”, to jednak zmiana ta ma wyłącznie charakter dostosowawczy, bez jakichkolwiek modyfikacji treści merytorycznej, a w konsekwencji nie wyłącza możliwości złożenia czynnego żalu elektronicznie. 

Pozytywne orzeczenia sądów w sprawie podatku od zaliczek wypłacanych przez spółki komandytowe na poczet zysku komplementariusza

W wielu spółkach komandytowych zysk dla wspólników wypłacany jest w trakcie roku w formie zaliczek. Rozliczenie podatkowe wypłaty takich zaliczek budzi wątpliwości. Organy podatkowe twierdzą, że spółka komandytowa, pełniąca funkcję płatnika, musi potrącić od zaliczki podatek i odprowadzić go do urzędu. Jednak w ostatnio wydanych orzeczeniach (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 13 lipca 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 792/21 czy też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 31 sierpnia 2021 r., sygn. I SA/GL 881/21) sądy administracyjne uznały, że spółka komandytowa wypłacając komplementariuszom zaliczki na poczet zysku nie musi potrącać od nich podatku w trakcie roku. W ocenie sądów, jeżeli do obliczenia podatku od przychodu komplementariusza konieczne jest poznanie wysokości CIT spółki, to zobowiązanie podatkowe powstanie dopiero po zakończeniu roku. Należy jednak zaznaczyć, że dotychczasowe stanowisko organów podatkowych było odmienne.