Jest 11 października 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Slim VAT 2 od 1 października 2021 r.

1 października 2021 r. wszedł w życie pakiet kolejnych zmian w VAT, tzw. Slim VAT 2. Istotne zmiany dotyczą ulgi na złe długi w VAT. Zniesione zostały dotychczasowe wymogi uzależniające możliwość skorygowania VAT należnego od tego, by dłużnik na moment dostawy towarów lub świadczenia usług oraz na dzień poprzedzający dokonanie korekty deklaracji przez wierzyciela był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji. Zmiana przepisów w tym zakresie implementuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 grudnia 2020 r. (C-335/19). Termin, w którym możliwe będzie skorzystanie z ulgi na złe długi, został również wydłużony z 2 do 3 lat. Pakiet obejmuje także m.in. doprecyzowanie regulacji dotyczących transakcji łańcuchowych w VAT poprzez określenie, której dostawie w przypadku eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy będzie przyporządkowana wysyłka lub transport towarów, gdy w transakcji łańcuchowej to nie nabywca lub podmiot pośredniczący organizują transport. Założeniem będzie, że jeśli transport jest organizowany przez pierwszego lub ostatniego nabywcę, to wysyłka lub transport towarów będzie przyporządkowany dostawie organizowanej odpowiednio przez pierwszego lub ostatniego nabywcę.

Przepisy o fakturach ustrukturyzowanych i Krajowym Systemie e-Faktur uchwalone przez Sejm

1 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą regulacje dotyczące nowego rodzaju faktur, tzw. faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur) oraz systemu, za pośrednictwem którego będzie możliwe ich wystawianie i otrzymywanie, czyli Krajowego Systemu e-Faktur. Istotą e-Faktur będzie ich wystawianie i przesyłanie bezpośrednio z programów finansowo-księgowych podatników, w ustrukturyzowanej postaci cyfrowej, przy pomocy systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Korzystanie z możliwości wystawiania e-Faktur poprzez system KSeF będzie umożliwiało skorzystanie z przewidzianych przez ustawodawcę udogodnień dotyczących rozliczeń VAT, które jednocześnie mają stanowić czynnik zachęcający do korzystania z tego rozwiązania w okresie, w którym używanie go będzie dobrowolne. Podatnik wystawiający e-Faktury będzie miał m.in. możliwość skorzystania pod określonymi warunkami ze zwrotu VAT wynikającego z faktur ustrukturyzowanych w terminie 40 dni (zamiast 60 dni), kwota podatku wykazana do zwrotu w tym terminie nie będzie jednak mogła przekroczyć 3 tys. zł. Podatnicy wystawiający faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem systemu KSeF będą również zwolnieni z obowiązku ich archiwizowania i przechowywania – faktury te będą przechowywane bezpośrednio w systemie przez okres dziesięciu lat od końca roku wystawienia dokumentu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Nowe regulacje wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. W pierwszym etapie wystawianie faktur za pośrednictwem nowego systemu będzie dobrowolne. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, docelowo stosowanie e-Faktur ma być obowiązkowe.

Alternatywna spółka inwestycyjna nie jest objęta zwolnieniem z CIT dla podatników przeznaczających dochody na cele statutowe

5 października 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 556/19) w sprawie uczelni rozważającej lokowanie dochodów z działalności w nabycie praw uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej. NSA orzekł, że stanowisko uczelni, zgodnie z którym dochód z działalności uczelni lokowany w nabycie praw uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej powinien być objęty zwolnieniem z CIT dla podatników przeznaczających dochody na cele statutowe w przypadku lokowania ich dochodów poprzez nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należało uznać za nieprawidłowe. Zdaniem NSA nie każdy alternatywny fundusz inwestycyjny jest bowiem funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych. Definicja funduszu inwestycyjnego, określająca formy działania tych funduszy, posługuje się bowiem katalogiem zamkniętym, który nie obejmuje alternatywnych spółek inwestycyjnych. Różnice między funduszami inwestycyjnymi wprost wymienionymi w przepisach oraz alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi są na tyle znaczne i istotne, że nie można przyjąć, iż alternatywne spółki inwestycyjne są funduszami inwestycyjnymi w świetle ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Wypłaty z zagranicznej fundacji rodzinnej na rzecz fundatora jako beneficjenta stanowią dywidendę, o której mowa w przepisach o zagranicznej jednostce kontrolowanej

5 października 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 2904/20) rozstrzygający, czy wypłaty z fundacji rodzinnej na rzecz fundatora jako beneficjenta stanowią dywidendę. Spór dotyczył prawidłowej wykładni przepisów ustawy o PIT o zagranicznej jednostce kontrolowanej oraz oceny czy można przyjąć, że przez wypłaty dywidendy określone w tych przepisach należy rozumieć każdą sytuację, w której materializowaniu ulega uczestnictwo w zysku zagranicznej jednostki kontrolowanej niezależnie od formy tej wypłaty, a zatem czy przepis obejmuje swoim zakresem również wypłaty w formie darowizny lub innych świadczeń dokonywanych przez zagraniczną fundację rodzinną (zagraniczną jednostkę kontrolowaną) na rzecz jej beneficjentów. NSA orzekł, że pojęcie dywidendy, o którym mowa w przepisach o zagranicznej jednostce kontrolowanej musi być interpretowane na tyle szeroko, aby odpowiadać pojęciu uczestnictwa w zyskach jednostki kontrolowanej. W konsekwencji, wpłaty z fundacji rodzinnej na rzecz założyciela (fundatora) jako beneficjenta należy traktować w świetle powyższych przepisów jako szeroko rozumianą dywidendę otrzymaną od zagranicznej jednostki kontrolowanej, podlegającą odliczeniu przy ustalaniu podstawy opodatkowania.

Limity podatkowe i rachunkowe na 2022 r.

Do przeliczania wielu limitów podatkowych i rachunkowych bierze się pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. W tym roku kurs ten wyniósł 4,5941 euro. Oznacza to przykładowo, że w 2022 r. limit dla małych podatników w PIT i CIT w 2022 r., będzie wynosił 9 188 000 zł, a ryczałt będą mogli stosować podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w 2021 r. uzyskają przychody nieprzekraczające 9 188 200 zł. Z kolei CIT według stawki 9 proc. będą mogli płacić podatnicy, których przychody za 2021 r. nie przekroczą 9 188 000 zł brutto (tj. wraz z należnym VAT) a bieżące przychody w 2022 r. nie przekroczą 2 mln euro netto (czyli bez należnego VAT), ale po kursie z 3 stycznia 2022 r. Możliwość kwartalnego rozliczenia VAT dotyczy natomiast małych podatników VAT. Limit dla nich wynosi 1,2 mln euro brutto obrotu w poprzednim roku. To oznacza, że małym podatnikiem VAT będzie w przyszłym roku ten, którego sprzedaż w 2021 r. nie przekroczy 5 513 000 zł.