8 września br. Ministerstwo Finansów poinformowało o ostatecznej wersji pakietu zmian podatkowych przewidzianych w programie Polski Ład. Do Sejmu skierowany został również nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, uwzględniający część uwag zgłoszonych do poprzedniego projektu w ramach konsultacji.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze ze zmian podatkowych zawartych w nowej wersji Polskiego Ładu w stosunku do pierwotnego brzmienia projektu.

Zmiany w składce zdrowotnej

W stosunku do poprzedniej wersji Polskiego Ładu bez zmian pozostało założenie o braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku, a także wysokość składki zdrowotnej dla osób osiągających przychody ze stosunku pracy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się według skali podatkowej, które będą opłacać składkę w wysokości 9 proc. dochodu.

Złagodzeniu uległy natomiast zasady dotyczące wysokości składki zdrowotnej odprowadzanej przez przedsiębiorców rozliczających się liniowym PIT, ryczałtem lub kartą podatkową.

Dla osób rozliczających się podatkiem liniowym stawka składki zdrowotnej od 2022 r. wynosić będzie 4,9 proc.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem opłacać będą składkę zdrowotną w wysokości uzależnionej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz progu przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę. Przy rocznych przychodach do 60 tys. zł podstawa naliczania składki wyniesie 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a dla przychodów wyższych niż 300 tys. zł 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Dla osób rozliczających się kartą podatkową podstawą obliczenia składki zdrowotnej, naliczanej według stawki 9 proc., będzie nie jak w poprzedniej wersji projektu średnie miesięczne wynagrodzenie, lecz wynagrodzenie minimalne.

Ujednoliceniu i wydłużeniu ulegną również terminy rozliczenia składek zdrowotnych i składek na ubezpieczenia społeczne. Dotychczas były one płacone przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10 dnia, a przez przedsiębiorców którzy zatrudniali pracowników do 15 dnia kolejnego miesiąca. Termin ten zostanie wydłużony do 20 dnia kolejnego miesiąca, co ma na celu skorelowanie terminu opłacania składki zdrowotnej z terminem odprowadzania zaliczek na PIT.

Minimalny podatek dochodowy

Wprowadzona zostanie również nowa danina, określana przez Ministerstwo Finansów jako podatek od dużych korporacji, która ma w założeniu stanowić rodzaj minimalnego podatku dochodowego dotyczącego podmiotów, które nie wykazują w Polsce dochodów podlegających opodatkowaniu.

Podatkowi temu podlegać mają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz podatkowe grupy kapitałowe, a także nierezydenci prowadzący działalność poprzez położony w Polsce zagraniczny zakład, wykazujący w zeznaniach podatkowych stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub osiągający udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1 proc.

Podatek ma nie dotyczyć firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także firm o prostej strukturze, tj. takich w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i które nie posiadają udziałów w innych podmiotach. Wyłączone mają być również podmioty z sektora finansowego objęte podatkiem bankowym, podatnicy CIT w pierwszych 3 latach działalności oraz przedsiębiorstwa najbardziej dotknięte przez pandemię (które odnotowały na skutek pandemii spadek przychodów o co najmniej 30 proc.).

Stawka podatku wyniesie 10 proc. podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania stanowić ma co do zasady suma następujących wartości: 4 proc. wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, koszty finansowania dłużnego poniesione na rzecz podmiotów powiązanych w określonej w ustawie części, wartość odroczonego podatku dochodowego wynikająca z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, a także wartość poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (lub podmiotów z państwa lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową) kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych w określonej w ustawie części. Jednocześnie uchylony ma zostać obecny art. 15e ustawy CIT, limitujący wysokość kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie usług oraz praw niematerialnych.

Wartościami zmniejszającymi podstawę opodatkowania będą co do zasady odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania CIT z wyłączeniem tzw. ulgi na złe długi, a także dochody uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku, uzyskane z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (Polskiej Strefie Inwestycji).

Kwota zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego będzie podlegać odliczeniu od podatku obliczonego na ogólnych zasadach. Odliczenia będą mogły być dokonywane za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

Minimalny podatek dochodowy będzie obliczany i opłacany rocznie. Podatnicy będą również zobowiązani do wykazywania w rocznym zeznaniu podatkowym podstawy opodatkowania, jej pomniejszeń, a także należnej kwoty minimalnego podatku dochodowego.

Pozostałe zmiany

W stosunku do poprzedniego projektu zmianie mają ulec również regulacje dotyczące tzw. estońskiego CIT. Poza zniesieniem limitu przychodowego oraz umożliwieniem rozliczania w formie estońskiego CIT spółdzielniom, spółkom komandytowym i komandytowo-akcyjnym oraz zlikwidowaniem opodatkowania na wejściu i wyjściu, obniżeniu mają ulec efektywne stawki łącznego opodatkowania PIT i CIT dla małych podatników z 25 proc. do 20 proc., a dla dużych podatników z 30 proc. do 25 proc.

Doprecyzowano warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z tzw. ulgi na powrót w PIT. Dotyczyć ona będzie osób, które mają polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony nie tylko certyfikatem rezydencji, ale również innymi dokumentami np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

Zmianie mają ulec równie regulacje dotyczące tzw. rozszerzenia rezydencji podatkowej, które skutkują obowiązkiem rozliczania w Polsce CIT przez zagranicznych podatników. Po zmianach warunek dotyczący miejsca zamieszkania kadry zarządzającej, siedziby lub miejsca zarządu w Polsce zostanie zastąpiony warunkiem prowadzenia w sposób zorganizowany i ciągły bieżących spraw podatnika z terytorium Polski.

Przedłużone w stosunku do poprzedniego projektu mają zostać również okresy rozliczania niektórych ulg. Okres rozliczenia ulg na ekspansję i ulgi na zabytki przedłużony zostanie z 5 do 6 lat, ulgi na terminal z 4 do 6 lat, a ulgi na prototyp z 2 do 6 lat.

Co dalej?

Projekt został skierowany pod obrady Sejmu. Zmiany podatkowe w ramach programu Polski Ład mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt.

Jak możemy pomóc Państwa firmie?