Na podstawie przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. na podatników CIT osiągających przychody przekraczające 50 mln euro rocznie oraz podatkowe grupy kapitałowe nałożony został obowiązek sporządzania i publikowania informacji o strategii podatkowej. Podmioty te zobowiązane są do zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu tego roku podatkowego.

Zawartość strategii podatkowej

Obowiązek przygotowania i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej dotyczy samodzielnych podatników CIT oraz podatkowych grup kapitałowych. W odniesieniu do pojedynczych podatników CIT obowiązek ten znajduje zastosowanie w przypadku, gdy ich przychody przekroczą równowartość 50 mln euro w roku podatkowym, którego dotyczyć ma publikowana informacja. W przypadku podatkowych grup kapitałowych obowiązek sporządzenia oraz publikacji strategii podatkowej nie jest zależny od kwoty osiąganych przychodów.

Katalog informacji, które podlegają ujawnieniu w ramach realizacji tego obowiązku sprawozdawczego ma charakter otwarty, powinien jednak zawierać w szczególności następujące elementy:

  • informacje o stosowanych przez podatnika procedurach i procesach w zakresie prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych, a także o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
  • informacje dotyczące realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Polski;
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi (również posiadającymi rezydencję podatkową poza Polską) w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, których wartość przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych;
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej;
  • informację o liczbie zaraportowanych schematów podatkowych (MDR);
  • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Zakres publikowanych informacji składających się na strategię podatkową powinien uwzględniać charakter, rodzaj oraz rozmiar działalności prowadzonej przez podatnika. W zależności zatem od powyższych czynników przygotowanie i publikacja strategii podatkowej mogą obejmować również informacje o szerszym zakresie niż wskazane wprost w powyższym katalogu.

Jednocześnie ujawnieniu w publikowanej informacji nie podlegają dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Mając jednak na uwadze, że powyższe wyłączenie odwołuje się do pojęć nieostrych, których dokładny zakres może być przedmiotem dyskusji, w celu uniknięcia ewentualnych sporów z organami podatkowymi jego zastosowanie powinno być poprzedzone szczegółową analizą mającą na celu potwierdzenie możliwości objęcia określonych danych wyłączeniem z obowiązku ujawnienia.

Podatnicy objęci obowiązkiem sporządzenia strategii podatkowej są zobowiązani do przygotowania oraz publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy publikowana informacja.

Obowiązek publikacji strategii do końca 2021 r.

Kwestia tego za jaki rok podatkowy oraz w jakim terminie podatnicy objęci nowym obowiązkiem sprawozdawczym są po raz pierwszy zobowiązani do sporządzenia i opublikowania strategii podatkowej była, w związku z brakiem jednoznacznych przepisów przejściowych, przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych.

Zgodnie z wydanym w ubiegłym roku komunikatem Ministerstwa Finansów podatnicy powinni sporządzić i opublikować informację o realizacji strategii podatkowej już za 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2021 r.

W trakcie bieżącego roku ze strony rządowej pojawiły się informacje o możliwym odroczeniu terminu opublikowania po raz pierwszy informacji o realizowanej strategii podatkowej do końca 2022 r. Regulację w tym zakresie miał zawierać przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projekt tzw. tarczy prawnej (zawierający dodatkowe rozwiązania prawne mające niwelować negatywne gospodarcze skutki pandemii). Projekt ten nie został jednak jak dotąd opublikowany. Przepisów dotyczących wydłużenia terminu dotyczącego obowiązku publikacji strategii podatkowej nie zawiera również projekt nowelizacji ustaw podatkowych przedstawiony w ramach rządowego programu Polski Ład. W dniu 11 września 2021 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski na konferencji prasowej potwierdził natomiast, że obowiązek publikacji strategii podatkowej powinien być zrealizowany jeszcze w tym roku.

Oznacza to, że o ile w najbliższym czasie nie zostaną uchwalone wyraźne zmiany legislacyjne, podatnicy objęci nowym obowiązkiem sprawozdawczym będą musieli jeszcze w tym roku przygotować oraz opublikować informację o strategii podatkowej realizowanej w roku podatkowym 2020 r. – w terminie do 31 grudnia 2021 r.

W tym samym terminie podatnik jest obowiązany przekazać właściwemu dla niego naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja o realizowanej za dany rok strategii podatkowej.

Za brak wykonania obowiązków w powyższym zakresie na podatnika nałożona może zostać kara w wysokości do 250 tys. zł.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt.

Jak możemy pomóc Państwa firmie?