Jest 27 września 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Zmiany w ustawie o pomocy z Tarczy Antykryzysowej

22 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy wprowadzający zmiany w ustawie dotyczącej pomocy udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej. Projekt zawiera m.in. regulację dotyczącą zawężenia przypadków, w których Wojewódzkie Urzędy Pracy mogą żądać zwrotu całości pomocy w postaci dofinansowań do wynagrodzeń pracowników udzielonych na podstawie Tarczy. Zgodnie z literalnym brzmieniem obecnych przepisów, podmiot korzystający ze wsparcia jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w przypadku, gdyby zwolnił choć jednego pracownika, na którego wynagrodzenie otrzymał dofinansowanie, lub jeżeli złożył przynajmniej jedno z oświadczeń dotyczących spełniania warunków otrzymania wsparcia niezgodnie ze stanem faktycznym. Nowelizacja zakłada, że zwrot całości otrzymanej pomocy należy stosować tylko w przypadkach, gdy podmiot który uzyskał pomoc nie spełnił kluczowych kryteriów przyznania pomocy, tzn. złożył niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie o spadku obrotów, o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne lub o niespełnianiu przesłanek do ogłoszenia upadłości. Natomiast w przypadku wykazania pojedynczych pracowników, w stosunku do których nie przysługiwało wsparcie, zastosowanie będzie miał zwrot proporcjonalny.

Rabat pośredni od producenta bez wpływu na VAT

W wyroku z dnia 16 września 2021 r., sygn. I FSK 705/18, NSA wypowiedział się na temat zakresu obowiązku obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem rabatu pośredniego nie od strony transakcji, lecz od pierwotnego producenta. Zdaniem NSA, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 marca 2021 r. w sprawie C-802/19 należy przyjąć, że relacja jaka zachodzi pomiędzy zagranicznym dostawcą a spółką, polegająca jedynie na złożeniu w odpowiednim terminie wniosku o wypłatę premii ze strony spółki oraz jej wypłaceniu ze strony dostawcy, pozostaje poza sferą uregulowaną w ustawie o VAT i nie wywiera żadnych skutków w zakresie VAT. W efekcie dostawca nie powinien obniżać podstawy opodatkowania, a spółka nie musi obniżać kwoty VAT naliczonego.

Zmiana zasad składania VAT-26

Na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo bankowe (wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2) od 1 października 2021 r. zostanie wprowadzona zmiana w terminach składania VAT-26. Obowiązek składania informacji VAT -26 spoczywa na podatnikach wykorzystujących wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których mają obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Na mocy nowych przepisów podatnicy będą składali VAT-26 do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji VAT. Natomiast w przypadku, w którym nastąpiła zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego, podatnik będzie składał VAT-26 do końca miesiąca, w którym nastąpiła ta zmiana. 1 października 2021 r. ma również zacząć obowiązywać rozporządzenie określające nowy wzór formularza VAT-26. 

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na uwagi dotyczące zmian w cenach transferowych

20 września 2021 r. na stronach Ministerstwa Finansów ukazały się odpowiedzi na uwagi otrzymane w ramach prekonsultacji przepisów dotyczących zmian w obszarze cen transferowych, które mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Jak poinformowało Ministerstwo, w ramach prekonsultacji zgłoszono ponad sto uwag, opinii i stanowisk do nowych przepisów. Część z nich została już uwzględniona w projekcie ustawy podatkowej w ramach Polskiego Ładu, m.in. w zakresie definicji podmiotów powiązanych, warunków uprawniających do dokonania korekty cen transferowych, czy też w kwestii doprecyzowania wartości transakcji kontrolowanej w przypadku poręczenia lub gwarancji. Inne zgłoszone propozycje mogą z kolei według Ministerstwa zostać uwzględnione dopiero w przyszłości, w toku dalszych prac analitycznych w obszarze regulacji podatkowych dotyczących cen transferowych.

Zmiana przepisów dotyczących kas rejestrujących mających postać oprogramowania

16 września 2021 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Proponowane w projekcie rozwiązania są konieczne ze względu na planowane rozszerzenie objęcia bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących automatycznej sprzedaży (w pierwszej kolejności w automatycznych i samoobsługowych myjniach samochodowych). Projekt rozporządzenia jest obecnie opiniowany w ramach rządu. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nowelizacja ustawy akcyzowej

17 września 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, umożliwiającej kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy, bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie podatkowym. Ustawa trafi teraz do Senatu i ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.